ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 03.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети февруари                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2625 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:07 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Фуражи Елина”ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Фуражи Елина”ЕООД против ревизионен акт № Р-20-1400799-091-01/16.09.2014година, потвърден с решение № 349/11.12.2014година на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Представяме и моля да приемете като доказателства по делото  протокол за установяване на факти и обстоятелства № П-22221714060800-073-01/29/12/2014година на фирма „Профи Крю”ЕООД и писмени доказателства за насрещна проверка, които са получени след изпращане на административната преписка до съда, но са релевантни към предмета на спора. Представям тези доказателства с копия за жалбоподателя.

Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка, и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че на жалбоподателя следва да се изпратят копия от представените в днешното съдебно заседание доказателства, като му се укаже, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да изчерпи доказателствените си искания.

Предвид горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Да се изпратят копия от представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, за изразяване на становище от жалбоподателя.

ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването да изчерпи доказателствените си искания, като му УКАЗВА, че ако това не бъде сторено в определения срок и доведе до отлагане на делото, ще му бъде наложена санкция на основание чл.92а от ГПК, в размерите по чл.91 от ГПК.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че ако не бъдат направени доказателствени искания, в следващото съдебно заседание ще бъде приключено събирането на доказателства и делото решено, с оглед наличните такива.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.03.2015 г.  от 10.10часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: