ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 01.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На първи октомври                                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2624 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ЕТВАЛПА – В. П.”, редовно уведомен, се явява В.Ц.П. лично и с адвокат Е., с пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М.,  с пълномощно по делото.

Явява се вещото лице Ж.Ж..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило заключение на допуснатата допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, което не е в срока по чл. 199 ГПК.

 

АДВОКАТ Е.: Аз нямам възражения. Запознати сме със заключението, да се изслуша в днешно съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Запознат съм със заключението. Нямам възражения да бъде изслушано същото.

 

Като взе предвид становището на страните, съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на назначената допълнителна съдебно-счетоводна експертиза на вещото лице Ж.Д.Ж., която е със снета самоличност по делото от предходно съдебно заседание и я предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Е.: Имам само три въпроса. Искам да Ви  питам следните неща – на стр. 4 за 2011 г. за договорите за потребителски кредити сте писали, че не ги взимате в приходната част на паричния поток. Дали тези суми по тези два потребителски кредита,  погашенията по тях, са включени в разходната част?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Сумите,  които са отразени за 2011 г. по двата договора на стр. 4 от експертизата не са взети предвид в приходната част, тъй като експертизата не е констатирала тегления в брой, които оказват влияние на паричния поток на жалбоподателя. Всички разходи, които са направени във връзка с погасяването на кредити изобщо, които касаят плащания на каса, т. е. в брой от физическото лице, са отразени, т. е. ако е имало плащания, които са извършвани в брой по конкретните два кредита, то те са отразявани в разходната част на паричния поток на лицето.

АДВОКАТ Е.: Защото това са кредити на децата на жалбоподателя, като единият от тях беше свидетел и в неговите свидетелски показания казваше, че ги е предоставил и затова питах как са отразени тези суми.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Съгласно паричния поток в допълнителната експертиза виждам, че в съответните периоди на 2011 година в разходната част са отразени само и единствено погасяването на предоставен кредит от Банка ДСК, както и погасяването на предоставен кредит от Централна кооперативна банка. Предвид изготвеното може да се направи заключение, че движението по тези два потребителски кредита не е взето предвид нито в приходната, нито в  разходната част.

АДВОКАТ Е.: И вторият ми въпрос е свързан с кредита на „ВАЛПА 04” ЕООД с Прокредит Банк за 350 000 евро. От извлеченията, които Ви бяха предоставени, има ли извлечения за теглене в брой във връзка с усвояването на този кредит? Сумите по тегленията в брой не са намерили отражения в приходната част на паричния поток. Бихте ли обяснили защо не са намерили отражение тези суми, тъй като са теглени от физическите лица – от съпругата и от жалбоподателя?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: На стр. 4 от експертизата е отразено, че сумите, които са констатирани от вещото лице за изтеглени в брой от Прокредит Банк България – кредит, предоставен на „ВАЛПА 04” ЕООД, са в размер на 3 000 евро. Предвид факта, че кредитът е изтеглен от юридическото лице „ВАЛПА 04” ЕООД и обстоятелството, че тегленията от касата на разплащателна сметка, която е с титуляр „ВАЛПА 04” ЕООД, стават единствено и само чрез действия на физическите лица, които са пряко свързани с дружеството, експертизата изследва дали изтеглените суми в размер на 3 000 евро, след като са изтеглени от физическите лица по счетоводни данни те би следвало да са отразени като приходи в касата на счетоводството в дружеството „ВАЛПА 04” ЕООД, вследствие на което, за да станат приход съответно на физическото лице, което ги е изтеглило, е редно да се издадат разходни оправдателни документи от дружеството на жалбоподателя, че са дадени съответните суми на физическите лица, с оглед на което това да вземе отражение в паричния поток на жалбоподателя. В случая доказателство за изтегляне брой на средства в размер на 3000 евро има, но на експертизата не са представиха последващи първични документи, доказващи получаването на сумите от физическите лица.

АДВОКАТ Е.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 3 от заключението в предпоследното изречение е записано, че не са представени разходни документи за разплащания в брой при обслужване на лизинга от  жалбоподателя. По делото ли няма представени или жалбоподателят не Ви представи такива документи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Това, което изследва експертизата, беше сключеният договор за финансов лизинг и включително погасителните планове за разсрочено плащане на ДДС по договор. В тази връзка самите плащания, като извлечения по банка и каса, експертизата не е разполагала с тях, за да могат да бъдат изследвани.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не Ви ли обясниха как е плащано?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Обясниха ми. Обясненията на физическите лица, по-конкретно на съпругата на г-н П., беше, че лизингът на автомобила е взет на името на едноличния търговец, но той реално много често е изплащан от името на детето на г-н П. и голяма част от разходни документи са на негово име, като тяхното твърдение беше, че плащанията са извършени в брой по каса и по банков път.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Във връзка с таблицата на стр. 5 от заключението за 2002 година бихте ли казали кои точно суми сте взели от тези декларации и дали има разходно оправдателни документи за предоставяне на въпросните суми на физическите лица?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Сумите са взети от годишните декларации, които са представени както по делото, така и бяха представени от жалбоподателя на вещото лице. Сумите представляват чистите стойности след облагане, които следва да бъдат изплатени на едноличните търговци в лицето на г-н П. и неговата съпруга, като по време на изследването не са представени на експертизата разходни касови ордери за изплащане на съответните суми, описани в приходната част.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: През 2004 г. жалбоподателят е закупил имот в с. Синеморец по нотариален акт. Предоставена ли Ви е информация колко е цената на имота, тъй като справката сочи, че е закупен през 2004 г. от жалбоподателя?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: За 2004 г. нямам информация за сумата, за която е закупен въпросният имот.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 6, отгоре, е записано: „Договори за кредит за  текущо потребление от Банка ДСК” и е посочена сумата от 20 000 лева. Има ли данни за кешово теглени суми, за да бъде включена тази сума в приходната част на потока?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Доколкото виждам има промяна в констатациите на експертизата, което означава, че при повторната проверка, включително и корекциите в движението на паричния поток, е констатирано изтегляне на средствата в брой, вследствие на което са отразени в приходната част на паричния поток на жалбоподателя.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 7 е записано: „Предоставен кредит от „Юробанк И ЕФ ДЖИ България”, касаещ 2008 г. Въпросът ми е същият: Има ли данни за кешово теглени суми, за да бъде включена тази сума в приходната част на потока на жалбоподателя и съпругата му?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: По същия начин ще отговоря, че тази констатация по принцип е направена. Тъй като паричният поток по принцип се прави въз основа на изтеглени/внесени средства от жалбоподателя, тъй като нямам в момента първичен документ, щом е отразен в приходната част на паричния поток за 2008 г., следва че експертизата е установила теглене на средства в брой.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Също за 2008 г. в разходната част сте добавили „Почивка до Република Турция” и „Покупка Технополис”. Сумата на разходите е същата, както е в основното заключение. Дали е налице грешка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Вероятно да.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 8 сте посочили печалба от Еврофутбол за 2008 г. Беше ли Ви предоставена информация относно разходите, които са направени, тъй като е ноторен факт, че за такива печалби се извършва разход – това е залогът, който е за съответния футболен мач, и би трябвало като коректно да има приходи и разходи и разликата да се отрази като положителна част на паричния поток?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Не са представени на експертизата такива документи, касаещи разходи във връзка с последващо реализираните печалби.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Също на стр. 8 сте посочили предоставен кредит от Райфайзенбанк България в размер на 8 154,92 лева. В предходното заключение сумата е 58 154 лева. Има ли грешка или сте имали нещо друго предвид?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Не мога да отговоря, трябва да имам възможност да погледна и основното заключение. За да мога категорично да отговоря дали е техническа грешка, трябва да погледна отново документите във връзка с кредита, но предвид корекцията, която е извършена на сумите с допълнителното заключение, считам че сумата от   8 154,92 лева е коректна. Считам че в допълнителното заключение това е реалната сума.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 8 е посочено в приходната част на 2011 година „Теглене ЦКБ”. Това не е ли кредитът, който е изтеглен от Пощенска банка, който вещото лице е описало на стр. 4 от заключението в размер на 18 370 лева и за който няма данни да има тегления в брой, тъй като такъв кредит от ЦКБ няма данни по делото да е теглен?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Не мога да отговоря на този въпрос.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси. Оспорвам така представеното заключение. Същото не отразява коректно приходите и разходите на жалбоподателя за процесния период.

АДВОКАТ Е.: Аз изразявам несъгласие със заключението в частта, в която не са отразени в приходната част на паричния поток сумите, които са изтеглени в брой от физическите лица – жалбоподателят и неговата съпруга, както и включването в разходната част на сумите от последното заключение на стр. 8 – сумата 8 154,92 лева и сумата от 20 081,83 лева, които суми в никакъв случай не могат да се нарекат разходи, а физическите лица са използвали за погасяване на тези два кредита, тъй като видно от чл. 7 на договора с Прокредит Банк, освен че отпуска от 2009 г. кредита, той рефинансира потребителските кредити на физическите лица, съответно жалбоподателя и неговата съпруга. Сред материалите по делото са и предоставените на вещото лице извлечения за банковите разплащания на Прокредит Банк и Райфайзен Банк, и Прокредит Банк и Юробанк, така че тези суми нито са разход, нито са приход.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме допълнителното заключение на вещото лице, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице Ж.Ж..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лева, съгласно справката-декларация, които да се изплатят от внесения депозит.

 

АДВОКАТ Е.: Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Също няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

С оглед изявлението на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

 

АДВОКАТ Е.: Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата, като се съобразите с изложените в нея правни доводи и съображения. От събраните по делото доказателства се установява положителен баланс в паричните потоци на жалбоподателя за периода на ревизията и пет години назад. Тези положителни баланси изключват възможността да се дължат данъци за несъответствие между приходи и разходи, както и считам, че органът по приходите неправилно е определил облагането да се извърши по реда на чл. 121, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 122 ДОПК. Освен това, в ревизионните документи липсват данни за пълен анализ на обстоятелствата, визирани в чл. 122 ДОПК.

Подробни съображения ще изложа в писмено становище, което ще предоставя на съда.

Моля в полза на жалбоподателя да бъдат присъдени направените по делото разноски. Представям списък на разноските.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо административен  съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля при произнасянето да имате предвид и решение по административно дело № 2627/2014 г. по описа на Административен съд Бургас, с което беше потвърден, с изключение на осигуровките, ревизионният акт на съпругата на жалбоподателя.

Моля да ни присъдите и юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 538 лева.

Моля да ми дадете срок за писмени бележки.

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ Е.: Моля да взимате предвид решението на Административен съд Бургас по административно дело №2627/2014 г., тъй като същото не е влязло в сила и е предмет на разглеждане във Върховен административен съд и делото е все още висящо.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните едноседмичен срок, считано от днес, за представяне на писмени бележки.

СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: