ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 04.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На четвърти юни                                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2624 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ЕТВАЛПА – Валентин П.”, редовно уведомен, се явява В.Ц.П. лично и с адвокат Е., с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М.,  с пълномощно по делото.

Явява се вещото лице Ж.Ж..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило в срока по чл. 199 ГПК заключение на допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК:

Ж.Д.Ж. – 41 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Е.: В заключението във всяка една от годините сте направили описание на различни парични потоци, в т. ч. и договор за заем. В края на всяко описание имате едно изречение: Не са представени данни за изплатени суми. Първо ще Ви питам изплатените имате предвид погасените суми по тези кредити или отпускането на самите кредите на лицата? Думата изплатени искам да изчистим.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: При описването на тези констатации експертизата е имала предвид, че освен договора за кредит или респ. договора за заем, други документи не са били представени във връзка с извършения анализ, т. е. не са представени разходни документи, имам предвид като разписки за получаване на сумата от страна на жалбоподателя или негови роднини, както и вноски  за обратно върната сума по същия кредит. Такова движение не съм констатирала и като движение по извлеченията от банковите сметки, които ми бяха предоставени за анализ.

АДВОКАТ Е.: В тази връзка да разбирам ли, че не сте включили сумите по договорите за кредит в паричните потоци?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Точно така не съм включила сумите, за които нямам информация, че са изплатени и върнати. Не са влезли нито в приходната, нито в разходната част.

АДВОКАТ Е.: В паричния поток включили ли сте суми, които са получавани като кредити от децата на семейството на жалбоподателя?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Не в паричния поток не са включени кредити, които са получени от децата на семейството на жалбоподателя.

АДВОКАТ Е.: В един от цитираните в заключението договори за кредит, това е от 2009 г. от ПроКредит Банк, в него изрично е записано, че част от кредита се ползва за частично погасяване на предходен кредит. Имали ли сте този договор предвид и включили ли сте в паричния поток сумите по него в двете посоки на приход и на разход?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Сумата по големия договор на ПроКердит Банк, който възлиза на 350 000 евро, не е взета предвид при изготвяне на паричния поток, нито в приходната, нито в разходната част на експертизата, поради същите съображения, описани по-горе, че освен текста по договора експертизата не беше в състояние да проследи движението при ползването на въпросните средства, предоставени от ПроКредит Банк и последващото им погасяване от страна на жалбоподателя. В тази връзка е извън рамките на паричния поток.

АДВОКАТ Е.: Като цяло можете ли да кажете дали някои от всичките описани кредити от кредитни институции и банкови институции са все още актуални и неизплатени, ако знаете?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.:  Не съм изследвала този въпрос към датата на заключението дали има кредити, които са все още непогасени.

АДВОКАТ Е.: Към момента нямам повече въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 4 от заключението, последния абзац, посоченият договор за наем за помещението е между ЕТ „ВАЛПА – В. П.” и „ВАЛПА-04” ЕООД. Въпросът ми е такъв, защо тази сума е включена в паричния поток на физическото лице П., след като той не е страна по този договор?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Взела съм предвид, че доходите, които се реализират от едноличния търговец и физическото лице в по- чести случаи се отъждествяват като физическо лице и едноличен търговец, поради тази причина приходът, който е реализиран от едноличния търговец съм взела предвид при изготвяне на паричния поток на физическото лице.

Както е поставен въпросът от жалбоподателя, се вземат всички доходи, реализирани от едноличния търговец и които са получени от физическото лице. В тази връзка съм взела предвид и дохода от наем, който е реализиран от ЕТ „ВАЛПА – В. П.”.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Във връзка с т. 8 на стр. 6 от заключението би ли казало вещото лице след като са реализирани печалби от Еврофутбол, дал ли е жалбоподателят информация за залозите и съответно получените печалби.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Няма такава информация от жалбоподателя размерът на залозите какъв е бил във връзка с отразените доходи от печалби от Еврофутбол.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На същата страница относно годишните разходи за 2009 година, отразени ли са от жалбоподателя получени от него заеми, които не са върнати към момента?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: В интерес на истината нямам спомен дали са отразени заемите. Сега не мога да отговоря категорично.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: При изготвяне на експертизата видяло ли е вещото лице доказателства, че печалбата на едноличния търговец за всяка година е получавана или предавана с някакъв документ от физическото лице?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Разходни касови ордери не съм виждала от касата на едноличния търговец.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: За 2003 г., на стр. 8 най-долу в заключението, защо не е посочена като разход покупката на апартамент от жалбоподателя през 2003 г. като физическо лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Не мога да отговоря на този въпрос. Възможно е да е пропуск на експертизата, но не мога да кажа защо не е включено. Работено е по предоставени документи.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 9, касаеща приходи за 2004 г. са посочени два договора за кредит от Банка ДСК, като единият е на едноличния търговец, а другият – на физическото лице. Защо са включени двата в паричния поток?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: И двата кредита са включени, тъй като е декларирано от физическото лице, че сумите, които са използвани, както от него, така и от едноличния търговец са във връзка с изграждането на семеен хотел в Синеморец. Поради тази причина съм взела предвид ползваните средства като приход на физическото лице. 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 10 от заключението сте посочели като приходи за 2007 г. предоставени два кредита от Райфайзенбанк. Има ли доказателства по делото, че сумите са преведени по сметка на жалбоподателя и също са теглени кеш през тази година?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: За всички кредити, които са посочени по движението на паричния поток, експертизата е изследвала предоставени разпечатки от банките във връзка с усвояването им. Тъй като в момента пред мен няма документ от двете банки, щом съм го отразила в приходната част, означава, че е имало движение по тях. Не мога да отговоря дали са изтеглени кеш или са прехвърлени в друга банка по сметка. Щом са отразени, означава, че е имало движение по тях.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На същата стр. 10, разходната част за 2008 г., защо не е отразена в нея реализирана екскурзия в Република Турция, която е посочил в обясненията в ревизионното производство?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Експертизата е пропуснала екскурзията в Турция. Нямам информация и просто не съм видяла.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: За същата година, същата разходна част, относно справка за продажбите, е налична такава, от която е видно, че жалбоподателя е извършил покупка от Технополис за 1500 лв. като физическо лице. Защо тази сума също не е включена в разходната част на жалбоподателя?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Пропуснала съм да я отразя.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 11, в разходната част за 2009г. защо не е отразен сключеният договор за лизинг с изплатени лизингови вноски на жалбоподателя за автомобил?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Не ми е представен такъв договор за лизинг.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Има го по делото.

На стр. 11, приходи за 2011 г. посочената сума от ЦКБ в размер на 16 370 лева, има ли доказателства същата да е изтеглена кешово от жалбоподателя?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Пак същия отговор ще дам, тъй като нямам документи пред мен. Щом експертизата е преценила, че тегленето от ЦКБ следва да бъде отразено в приходната част на паричния поток, това означава, че са изтеглени в брой.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси.

АДВОКАТ Е.: Не възразявам да бъде прието заключението, но считам, че същото не е изследвало всички относими факти за установяване действителните парични потоци. Не са установявани факти, както за получаване на кредитни средства от кредитни и банкови институции, така и за тяхното погасяване. Не са отразени факти, свързани с рефинансирането на предходно получени кредити и заеми. Така например, сумата от 30 450 лева и сумата от 30 337 лева, получени през 2007 г. като кредит от Райфайзенбан не са отчетени и рефинансиращият кредит от 2009 г., който е в общ размер на 350 000 евро. Считам че тези суми следва да намерят отражение в паричните потоци. Не са отчетени в паричния поток получените суми по договори за заем с кредитната институция „Микрофонд” ЕАД и с банковите институции ОББ, ДСК, ПроКредит Банк. Ще помоля в тази връзка вещото лице да отговори в допълнително заключение дали тези суми са включи в паричните потоци, като заявявам, че ние ще му предоставим извлечение от всичките банкови сметки, касаещи както получаването на кредитите, така и сумите по тяхното изплащане.

 Държим в паричния поток да бъдат включени сумите и на двамата съпрузи, тъй като те са в режим на СИО и изкуственото им разделяне изкривява правилното установяване на приходната и разходната част. И с оглед принципните въпроси, които колегата зададе считам, че и някои от тях трябва да бъдат включени в едно бъдещо заключение, като ще моля след съдебно заседание да ми бъде дадена възможност и след прецизиране на колегата, ако има такива, да поставя допълнителни въпроси.

Считам че нито ревизията, нито правото и правната теория правят разграничение между физическо лице и регистрираното от него предприятие. Ревизионният акт е издаден на физическото лице Валентин П., с предприятие ЕТ „ВАЛПА – Валентин П.”, поради което считам за необходимо вещото лице когато прави паричните потоци да включва в тази сума сумата на приходите и разходите, сумите получени и от едноличния търговец.

По отношение на доказателствата, допуснат е до разпит свидетел, който водим и се намира пред залата.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам че не следва да бъде прието представеното заключение. Вещото лице не е отговорило на зададените въпроси, не са включени в заключението суми, които са получени от жалбоподателя, съответно изхарчени от него. Също така считам, че не следва да бъде включена сумата от 350 000 евро, тъй като кредитът, който е получен е от ЕООД на жалбоподателя и с него не би могло да се погасят и задължения на физическото лице.

Относно твърдението ми, че в паричния поток не следва да бъдат включени суми, които са получавани от едноличния търговец, както жалбоподателят, така и съпругата му, следва да посоча, че едноличните търговци образуват отделна данъчна основа с приходи и разходи и ставката за тях е различна и е в размер на 15 %. Сумите, които получават едноличните търговци, както по кредити, така и за наеми и други такива, влияят на крайния резултат на дейността на физическото лице като едноличен търговец и въз основа на тях се определя различна данъчна основа, която за целите на облагането по ЗДДФЛ се събира с останалите данъчни основи, които се формират по този закон за физическото лице и се образува една обща данъчна основа. В случая има данни за всяка една година какъв е бил финансовият резултат на всеки един едноличен търговец. В тази връзка считам, че всички суми, които са получавани от едноличния търговец, както заеми, така и наеми, не следва да бъдат включени и не влияят на паричния поток на жалбоподателя.

АДВОКАТ Е.: По отношение възражението, че кредитът от 350 000 евро е получен от юридическото лице „ВАЛПА-04” ЕООД, а не от физическото лице, това е невярно. Договорът за кредитът е сключен от двете физически лица Валентин и Петя П.и, като в него в т 7.5, 7.6 и 7.7 изрично е посочено, че с тази сума се извършва погасяване на кредити, получени преди това от физическите лица от различни банки. Поради тази причина следва да се вземе предвид при изготвянето на паричния поток.

 

СЪДЪТ счита, че следва да се приеме изслушаното днес заключение от вещото лице, както и да бъде допусната допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, като даде възможност на жалбоподателя да прецизира въпросите допълнително в 7-дневен срок от днес. В допълнителното заключение вещото лице следва да изследва и констатираните при днешния разпит пропуски при изготвянето на паричния поток, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на изготвената съдебно-счетоводна експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 650 лева съгласно справката декларация, платими от внесения депозит.

ДОПУСКА допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, по въпроси, които ще бъдат прецизирани допълнително с молба от жалбоподателя и  съобрази  констатираните в днешното заседание пропуски.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Ж.Д.Ж..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 300 лева, платими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок от днес. В същия срок жалбоподателят следва да представи и молбата с въпросите, с екземпляр за ответника.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на явилия се свидетел, като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК

Ц.В. П. – 35 години, български гражданин, неосъждан, син на жалбоподателя.

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 НК и обещавам да говоря истината.

 

АДВОКАТ Е.: Бихте ли разказала на съда какъв е произходът на средствата на Вашите родители, с какъв бизнес се занимават те, взимали ли са кредити, Вие взимали ли сте кредити, ползвали ли сте ги, предоставяли ли сте ги на Вашите родител и изобщо бихте ли казали за цялата финансова дейност на Вашето семейство за последните десет години.

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Като цяло сме от гр.Айтос. Имаме там административна сграда сега вече, преди беше ресторант. От там са част от доходите. През 2004 г. купихме място в Синеморец, в което сега е построен хотел. За целта, за да го построим, се наложи да изтеглим кредит от Райфайзенбанк. След това започнахме да строим и преди 2007 г. рефинансирахме кредита от Райфайзенбанк в Пощенска банка, но парите не стигнаха така или иначе да го завършим този хотел и започнахме да търсим варианти за още кредити. През 2007 г. аз изтеглих кредити от ОББ 15 000 лева, от Банка ДСК 20 000 и от Пощенска банка 10 200 лева, които съм дал на баща ми и на майка ми, за да довършим започнатото. Сестра ми също изтегли през 2006 г. 37 500 лева от Пощенска банка, през 2007 г. – 10 400 евро, като също предостави парите на баща ми и на майка ми, за да довършат хотела. Съответно ние изплащаме кредитите. Аз работя в сферата на телекомуникациите. Партньор съм на Виваком. Сестра ми работи в София в Медицинска академия. След това тези пари пак не стигнаха и теглихме допълнителни кредити от други институции – „Микрофонд” ЕАД. Отделно, майка ми и баща ми имаха дялове от наследствени къщи от техните родители, съответно на майка ми вуйчо ми наплати 25 000 лева за къщата, в която живее, през 2008 г., а през 2010 г. чичо ми изплати на баща ми 20 000 лева, които също са вкарани в хотела и през 2008 г. построихме хотела, за да изкараме акт 16, и се наложи да теглим още пари, за да го оборудваме. Тогава вече на тях им разрешиха да теглят. Даде им кредити ПроКредит Банк. Последният кредит, който до ден днешен плащаме, е от там. До ден днешен хотелът работи, плащаме всички заеми, където можем, кредити.

АДВОКАТ Е.: Това ли е постоянна практика да се рефинансират получените кредити с новопостъпили?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: За да го довършим хотела, до последния кредит рефинансирахме, без моите и на сестра ми, само техните.

АДВОКАТ Е.: Вие някакви договори с баща си и с майка си като син, и сестра Ви като дъщеря имате ли?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Нямаме. Тази сграда ще остане за нас и не сме си търсили парите и няма да ги търсим.

АДВОКАТ Е.: Нямам повече въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Бихте ли казали кое наложи да теглите кредит през 2007 година?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Причината беше, че свършиха парите за да построим хотела, иначе щеше да остане на груб строеж.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Ако семейството има налични парични средства в банка ли ги държи или вкъщи?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Нямаме налични средства, затова нищо не държим никъде. Всичко, което сме имали, е в тази сграда – хотела.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Според изслушаната експертиза към края на 2007 г. майка Ви и баща Ви са имали налични 330 000 лева свободни пари. Имате ли някаква информация за такива средства или не?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Нямам информация. Тези пари най-вероятно са били от кредит, няма как да са ги имали налични.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Някой от Вашето семейство интересува ли се от спорт?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Да, аз и баща ми.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Бихте ли казали залози дали сте правили за футбол, кога, печалби ако сте реализирали?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Постоянно. Навремето имах съдружник, с който постоянно играем и залагаме в гр. София, гр. Бургас, гр. Айтос. Случвало се е много пъти да печелим.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Бихте ли обяснили какво значи постоянно, от коя година, седмично, месечно?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Зависи от първенството, от мачовете. Ако има мачове играем. По принцип ги следим и когато има първенства постоянно играем. Не мога да кажа коя година сме играли, но от край време играем.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Бихте ли ни казали често ли печелите и какви суми?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Печелим. Някой път губим, някой път печелим. Имали сме случаи когато често печелим.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Бихте ли казали познавате ли лицето Филип Филипов?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Не.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси към свидетеля П..

 

Поради изчерпване на въпросите съдът ОСВОБОЖДАВА свидетеля П..

 

АДВОКАТ Е.: Към момента нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Също няма да сочим други док към момента.

 

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 01.10.2015 г. от 14:00 часа, за която дата и  час страните и вещото лице са уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: