РЕШЕНИЕ

 

№   1818            22.10.2018 годинаград Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на четвърти октомври, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:   1.  ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                 2.ЯНА КОЛЕВА

 

секретар:  И. Л.

прокурор: Тиха Стоянова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров КАНД номер 2623 по описа за 2018 година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

         Образувано е по касационна жалба от Община Бургас, чрез заместник кмета К. Стойчев против решение № 1028/16.07.2018г. постановено по а.н.д.№ 1344/2018г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление (НП) № НП-278/06.02.2018г. , с което за нарушение на чл.98, ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл.189, ал.1 и чл.188 във вр. с чл.183, ал.2, т.1 от ЗДвП на Н.А.Б.-А. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20 лв.

         В касационната жалба се излагат възражения, че оспореното съдебно решение е неправилно и незаконосъобразно. Иска се неговата отмяна.

         В съдебно заседание, касаторът редовно призован, не изпраща представител.

         Ответната страна – Н.А.Б. - А., редовно уведомена, се представлява от адв.К., който счита жалбата за неоснователна. По делото страната е приложила заключение по допусната по адм.д.№533/2018г. по описа на Административен съд – Бургас СТЕ.

         Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

         Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

         Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

         Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

         С наказателното постановление отговорността на ответника е ангажирана за това, че на 01.02.2018г. в 11:45 часа, в гр.Бургас при извършена проверка е установено, че МПС с рег.№ А 8915 МА, марка „Хонда Сивик“, цвят светло сив металик, собственост лична е паркирано от Н.Б. – А. на място, където създава пречка за останалите участници в движението, в близост до гараж, с което затруднява достъпа до него на ул. „Шейново“ №76.

         За констатираното е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН), предявен на санкционираното лице и подписан от него с възражения. Въз основа на акта е издадено процесното НП.

         За да постанови оспореното съдебно решение Районен съд – Бургас е приел, че не са налице процесуални нарушения или материалноправни пропуски при издаване на АУАН и НП, които да обуславят отменително решение. Посочва, че АУАН и НП са съставени от компетентни лица. По същество обаче, съдът счита, че видно от представени по делото доказателства - две от представените по делото снимки, направени от общинските служители, паркирания автомобил не е препядствал по никакъв начин извършването на маневра „гариране“. Районният съд намира, че превозното средство на А. не е създавало опасност, нито е било пречка за движението, въпреки стеснението на пътното платно.

         Така постановеното решение е правилно.

         Настоящия съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи. От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административнонаказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

         По същество на спора, напълно се споделят изложените от въззивният съд мотиви за отмяна на НП. Действително по делото не се доказва по безспорен начин, че процесното МПС собственост на ответната страна и паркирано от нея е създавало пречка за останалите участници в движението, както и че е затруднявало достъпа до гараж, находящ се в гр.Бургас, ул. „Шейново“ №76. От приложения по делото снимков материал, който е част от процедурата по установяване на административното нарушение включително и от производството по налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/, не може по-категоричен начин да се установи осъществяването на състава на чл.98, ал.1, т.1 от ЗДвП. Също така по делото липсва каквато и да е информация какво е било разстоянието, с което превозното средство е навлязло в зоната на „гаража“, както и какво е било останалото свободно такова. Настоящата инстанция следва да посочи, че независимо от приложената по делото експертиза изготвена по адм.дело №533/2018г. по описа на Административен съд – Бургас, същата не е годно доказателствено средство и не следва да се взима под внимание. При оценка на целия доказателствен материал, касационният състав установи и  противоречие и неубедителност дори в свидетелските показания дадени пред първостепенния съд, където се установява, че дори лицата осъществили проверка на подадения сигнал са имали съмнения, че МПС не затруднява паркирането във въпросния гараж на ул. „Шейново“ №76. Както се посочи вече, по делото не са налице безпротиворечиви доказателства относно съставомерността на деянието, напротив налице са такива, от които може да се направи извод за липса на нарушение.

         Като е изложил подобни мотиви и е отменил НП, Районен съд – Бургас е постановил правилен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила, а касационната жалба като неоснователна да бъде отхвърлена.

         Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

Р Е Ш И:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1028/16.07.2018г. постановено по а.н.д.№ 1344/2018г. по описа на Районен съд – Бургас.

 

         Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                       

                                                                           2.