ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 12.10.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети октомври                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

    2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: ДЕЯН ПЕТРОВ

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

 

Касационно административно дело номер 2623 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:44 часа се явиха:

 

Касаторът „Паула Фешън 38ЕООД, редовно призован,  се представлява от  адв. М.Ф. с пълномощно от днес

Ответникът по касация – Дирекция Инспекция по труда - Бургас редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура  - Бургас, се явява прокурор Петров.

 

По хода на делото:

АДВ. Ф.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА касационната жалба:

 

АДВ. Ф.: Поддържам касационната жалба по подробно изложените изводи. Да се приключи събирането на доказателствата. Допълнителни доказателства няма да се ангажират.

         ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е процесуално допустима. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, като взе предвид, че доказателства по смисъла на чл.219, ал.1 от АПК няма да бъдат ангажирани по делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ. Ф.: Уважаеми административни съдии, в подадената в срока касационна жалба срещу решение на Районен съд Бургас съм се постарала подробно да изложа съображенията си, поради което считам, че решението е незаконосъобразно и неправилно при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Опитала съм се да анализирам всички доказателства и считам, че освен, че поддържам искането си, че наказателното постановление е незаконосъобразно - има и съществени административни нарушения. Липсва едно доказателство по преписката, което пряко и директно да установява, че на 02.01.2014 г. дружеството–жалбоподател е извършил деяние, а именно -административно нарушение, за което е съставен акта, т.е. че е допуснал до работа служителя без да му бъде връчено уведомление. В тази връзка са събрани доказателства по отношение на обстоятелството, че за самото представяне на административния орган на уведомление с дата 09.01.2014 г., също се изложиха подробни доводи за причината за това. Подробно беше направено доказателствено искане, по което съдът не се произнесе дали го допуска или не за ангажиране на допълнителни доказателства от наша страна. Считам, че без тези доказателства  според заявеното от свидетеля, че действително е представена справка вх. № 26000043 от 03.01.2014 г.,то и доколкото законът не е предвидил изричната форма, в която трябва да се удостовери от НАП, че е регистриран трудов договор, считам, че когато дружеството е представило тези доказателства на проверяващите органи, същите са установили това обстоятелство.

По отношение на твърдяната дата 02.01.2014 г. изрично заявявам, че липсва безспорно установено от административно-наказващия орган, че има полагане на труд в обекта от посоченото лице. Това е задължение на административно-наказващия орган да докаже фактите и обстоятелствата по съставения акт за установяване на административно нарушение, тъй като същият не е изпълнил това свое задължение. В случая съдът си е позволил едно разширително тълкуване на волята на наказващия орган, за да обоснове извод за извършено административно нарушение на конкретната дата 02.01.2014 г.

 Също моля да обърнете внимание и на посочените доводи на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Въззивната инстанция е подходила твърде повърхностно и не е обсъдила всички доводи и съображения, които съм изложила в тази връзка. Цитирала съм и решения на административни съдилища, макар че те не са задължителни в настоящата инстанция. Считам също, че в случая се погасява давността, в която може да бъде изпълнено наказанието. Наказателното постановление е от 2014 г., а сега е 2017 г., поради което считам, че вече не може да бъде реализирана административно-наказателната отговорност.

ПРОКУРОРЪТ:  Касационната жалба е неоснователна. Районен съд Несебър обосновано е приел, че е доказано извършването на нарушение по чл.62, ал.3 от КТ, което не представлява маловажен случай. Съдът законосъобразно е намалил размера на наложената имуществена санкция до 1500 лева, с оглед обстоятелството, че се касае за първо нарушение.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок след съвещание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: