ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 25.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и пети март                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2623 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:34 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Б.Т., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат П., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Комисия за защита от дискриминация, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Министерство на транспорта и информационните технологии, редовно уведомена, се явява юрисконсулт С.С., редовно упълномощена.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Министерство на образованието и науката, редовно уведомена, не изпраща представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо Председател, първо да кажа, че поддържам жалбата на моя доверител. В допълнение на жалбата и предвид мотивите на обжалвания акт искам да кажа, че доверителят ми има правен интерес, така подробно описан в решението на Комисията за защита от дискриминация.

Представям и моля да приемете, макар че регистърът е публичен, електронна справка от Търговския регистър за регистрирани търговски дружества, собственост на жалбоподателя, с които осъществява именно такава дейност. Заявявам, че други доказателства няма да соча. Допълвам основанията в жалбата пред Административен съд Бургас и в частта, с която считаме, че с последните изменения в ЗДвП и съответно наредбите, които регламентират издаване на решенията, лицензите на лицата обучаващи водачите на МПС, се прави едно обединяване на издаване на разрешение за учебен център, като с тези изменения се обединяват разрешенията за практическо и теоретическо обучение. Преди това изменение са били разделени и считаме, че с това обединяване вече, се създават допълнителни административни тежести, като са включени в едно.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приложи към делото представеното извлечение от Търговския регистър, удостоверяващо собственост върху търговски дружества на жалбоподателя, чийто предмет на дейност е свързан с извършването на обучение за придобиване на правоспособност за водачи на МПС. Предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА към делото извлечение от Търговския регистър, представено от адвокат П. в днешно съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо Председател, моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на моя доверител и отмените обжалваното решение на Комисията за защита от дискриминация, като постановите решение по същество и приемете за установено, че има такава осъществена пряка дискриминация по посочения признак.

Моля да присъдите разноските на моя доверителя, за които представям списък по чл. 80 от ГПК.

Ще представя подробни писмени бележки в определен от Вас срок.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Подробни аргументи за това, че съм дискриминиран съм изложил още в първоначалната си жалба пред Комисията за защита от дискриминация и поддържам същите и в това производство.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да оставите в сила решението на Комисията за защита от дискриминация. По повод на казаното в сегашното заседание искам да отбележа, че това изменение, с което се обединяват правата, е въведено от 2008 година в наредбата, също както и останалите изисквания в тази дейност, които се оспорват, и важи за всички лица, които искат да осъществяват такава дейност. Няма неравно третиране на кандидатите, които желаят да осъществяват такава дейност.

Представям писмени бележки.

 

СЪДЪТ предоставя на страните възможност в 14-дневен срок от днес да изложат аргументи в писмен вид в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          СЪДИЯ: