ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 18.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осемнадесети март                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2623 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Б.Т., редовно призован, за него се явява адвокат П., редовно упълномощена от днес.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕТОКомисия за защита от дискриминация, редовно призован, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Министерство на Транспорта и информационните технологии, редовно призована. Явява се юрисконсулт С.С., редовно упълномощена.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Министерство на образованието и науката гр. София, редовно призована, не изпраща представител.

 

   СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ П.: Имам искане за отлагане на делото, тъй като едва тази сутрин съм упълномощена като процесуален представител на жалбоподателя. Нямах физическа възможност да се запозная с документите по делото.

Моля да се отложи делото, като ми дадете възможност да ангажирам евентуално становище и доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Оспорвам жалбата.

Да се приемат представените писмени доказателства. Нямам други доказателствени искания.

Да се отложи делото.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

С оглед становището на пълномощника на жалбоподателя, следва да му предостави възможност евентуално да формулира доказателствени искания в подкрепа на становището си по спора.

 По тези съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото документите представени с административната преписка.

На основание чл. 171 АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, възможността да ангажира доказателства в подкрепа на становището си по спора.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 25.03.2015 г. от 10:30 часа, за която дата страните уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: