ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,24.10.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и четвърти октомври             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2622 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.13 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.В.Д., редовно уведомен, не се явява. За него - адв.Х.К. с представено пълномощно на лист 33 и лист 35 от делото, представя и днес пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ОДМВР-БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт В. с представено пълномощно на лист 16 от делото.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Д.В.Д. против Заповед № 251з-3182/17.08.2018г. на директора на ОДМВР-Бургас.  

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.К.: Поддържам жалбата на основанията описани в нея. Моля да се има предвид, че в жалбата съм допуснала техническа грешка при изписването на номера на оспорваната заповед, като номерът й да се чете Заповед № 251з-3182/17.08.2018г, а не както погрешно съм изписала Заповед № 251з-1182.

 

Юрисконсулт В.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписката по издаването на заповедта. 

 

         Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства и административната преписка по съставения обжалван административен акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

 

Адв.К.: Представям като доказателство Сертификат от Българска търговско-промишлена палата издаден на датата, в която е издадена и процесната заповед.

 

Юрисконсулт В.: Тъй като жалбата беше подадена директно в съда, ние не разполагаме с нея и доказателствата, които са приложени към нея.

Моля да ми се даде възможност да се запозная с жалбата и доказателствата представени от жалбоподателя.

 

Процесуалният представител на жалбоподателя ВРЪЧИ препис от жалбата и доказателствата към нея на ответната страна.

 

Адв.К.: Поддържам искането си за издаване на съдебно удостоверение така, както съм го написала в жалбата.

 

Съдът намира, че следва да се даде възможност на представителя на ответника да се запознае подробно с доказателствата представени с жалбата, които му бяха връчени в днешно съдебно заседание, както и следва да се издаде исканото съдебно удостоверение, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност до следващото съдебно заседание ответната страна да се запознае подробно с жалбата и представените към нея доказателства и да изрази становище.

 

ДА се издаде на жалбоподателя исканото съдебно удостоверение, както е посочено в жалбата след внасяне на определената за това държавна такса и представяне на проект за удостоверението.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.11.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: