ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 11.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На единадесети октомври                        две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 2622по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Т.И., редовно и своевременно призован, се явява лично и  с процесуален представител адв.П.Д., надлежно упълномощен, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ  към ОД на МВР Бургас, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

 

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява  прокурор А.Ч.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Д.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР Ч.- Моля да конституирате прокуратурата като страна в процеса.Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че са налице обстоятелствата за конституиране на прокуратурата като страна в процеса, предвид упражнявания от нея общ надзор за законност, на основание чл.16, ал.1 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА  прокуратурата на Република България в качеството на заинтересована страна в настоящото съдебно производство.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Административното производство  е образувано по жалба от Я.Т.И., ЕГН **********, с адрес: *** срещу Заповед рег.№431з-584/11.08.2017  година на Началника на Първо РУ на ОД на МВР Бургас, с която е отказано издаване на разрешение за дейности с късоцевно огнестрелно оръжие по реда на ЗОБВВПИ.

Указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест  на административния орган е да установи наличието на материално-правните и процесуално-правните предпоставки за постановяване  на спорната заповед, а доколкото жалбоподателя  би се ползвал от издаването на  исканото разрешително, в негова тежест е да установи предпоставките и позитивните обстоятелства при наличието, на които посоченото разрешително следва да бъде издадено.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

По делото е постъпило служебно изискано удостоверение от Окръжен съд Бургас за актуалното правно състояние на сдружението „АПОЛО”, от което е видно, че към датата на издаването на документа, същото сдружение е действащо.

АДВ.Д.- Моля да бъде  приета преписката.Поддържам жалбата и моля да примете като доказателства по делото заверено копие  на членска карта №44 за жалбоподателя Я.Т.И., от която е видно датата на издаване -06.08.2017 година и членството му е продължено до 06.08.2018 година.Представям и моля да примете и новия тренировъчен план  изготвен до месец юли 2018 година.

ПРОКУРОР Ч.- Жалбата е процесуално допустима. Нямам доказателствени искания.Да се приеме преписката и представените  в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

Съдът с оглед становището на страните в производството счита, че следва да приеме административната преписка,както и представените в днешното съдебно заседание писмени доказатества, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка.

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, а именно: Заверено копие на членска карта №44, издадена от Спортен клуб „Аполо” на 06.08.2017 година и тренировъчен план.

ПРОКУРОР Ч. -  Няма да соча доказатества.

АДВ.Д.-Няма да соча други доказателства.Представям  списък с разноските по делото.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Д.- Моля да уважите депозираната жалба от Я.Т.  И. срещу Заповед рег.№431з-584/11.08.2017  година на Началника на Първо РУ на ОД на МВР.Считаме, че оспорения акт е незаконосъобразен.Категорично органът, а  именно Началника на Първо РУ-Бургас не се е съобразил и не е изпълнил дадените указания от предходно съдебно решение с идентичен казус  по административно дело № 2383 /2016 година по описа на Административен съд град Бургас. Съвсем формално и без да е изпълнил указанията е отказал издаването на разрешително за придобиване на късоцевно оръжие за спортни цели, без да бъдат изискани допълнителни документи.С оглед на това считам, че спорния акт е незаконосъобразен. Моля да присъдите направените разноски, съгласно  представения списък.Безспорно от доказателствата е налице основние на Я.И. да бъде издадено разрешително за късоцевно оръжие  за спортни цели.

ПРОКУРОР  Ч.-Считам, че произнасянето  на Началника на Първо РУ-Бургас  е незаконосъобразно.При хипотезата  на ал.2 на чл.173 Началника на Първо РУ-Бугас  не е спазил указанията на съда по предходно решение, досежно прилагането и тълкуването на закона.Видно от доказателствата по делото, обстоятелствата, посочени в  акта са  ирелевантни. В мотивите на административния орган се сочи, че лицето което иска да му бъде издадено разрешение за ползване на оръжие за спортни цели е с двумесечен стаж като спортист, а такова изискване няма. Считам, че следва да бъде отменен акта и материалите да бъдат върнати за произнасяне. Специалният закон изисква лицето, което  е депозирало искането да представи документ за членство в спортна организация,съгласно Закона за физическото  възпитание и спорта, като следва органа да изясни дали СК Аполо е регистраран по този закон.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: