ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер           273               дата 22 февруари 2012 год.                  град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,  ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 22 февруари 2012 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

         

    Секретар: …………………..

     Прокурор: …………………

                                        

 разгледа адм. дело № 261 по описа за 2012  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.197 и сл. от АПК, във вр. с чл.32, ал.3 от Закона за опазване на селскостопанското имущество и се разглежда в закрито заседание, съгласно нормата на чл.199 от АПК.

            Образувано е по жалба на “Фотоволтаичен парк Стоилово” ООД, гр.Бургас, представлявано от управителя Д.М.Г. против изричен отказ на кмета на община Малко Търново, обективиран в писмо № 94-00-354/03.02.2012г. да се разгледа подадено от дружеството заявление вх. № 94-00-100/13.01.2012г. за разрешаване отсичането и изкореняването на над 100бр. дървета от бор, дъб и цер и над 100бр. храсти къпина, глог и други, поради това, че в общинската администрация на община Малко Търново няма управление “Земеделие”, което да издаде исканото разрешение.

            Жалбоподателят счита отказа за незаконосъобразен, като възразява, че са налице уважителни причини за разчистване на тази растителност в собствения му имот, конкретно описани, а от друга страна посочва, че липсата на съответното управление в общинската администрация не е основание гражданите да бъдат лишавани от законов предвидената възможност да им се издаде съответното разрешение. Иска се отмяна на отказа и изпращане на преписката на административния орган за разглеждане на искането по същество.

            Съдът, след като прецени доказателствата, съдържащи се в изпратената административна преписка, обсъди доводите на жалбоподателя и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

            Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна и депозирана в предвидения от закона срок.

            Разгледана по същество, е основателна.

            Данните по делото сочат, че жалбоподателят “Фотоволтаичен парк Стоилово” е собственик на недвижими имоти, с № 016045, № 016047, № 016046 и № 016048, представляващи временно неизползваеми ниви, пасище и мера, находящи се в землището на с.Стоилово, община малко търново, местност Габрово, за които се легитимират с НА № 3/17.12.2009г. и № 4/17.12.2009г., двата по описа на Службата по вписванията – Малко Търново.

            От дружеството е подадено заявление вх. № 94-00-100/13.01.2012г. до кмета на община малко Търново за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета и храстова растителност в имотите на дружеството, описани като над 100бр. дървета – бор, дъб и цер и над 100бр. храсти – къпина и глог. Искането е обосновано с привеждане на имотите в добър вид, както за нуждите, за които са предназначени, така и за изграждане на фотоволтаичен парк.

            По искането кметът на община Малко Търново се е произнесъл обжалваното понастоящем писмо № 94-00-354/03.02.2012г., с което уведомил жалбоподателя, че в общинската администрация на община Малко Търново няма управление “Земеделие”, което да издаде исканото разрешение за отсичане и изкореняване на дървета и храстова растителност.

            Горното писмо по същество обективира отказ да се разгледа по същество подаденото от жалбоподателя заявление вх. № 94-00-100/13.01.2012г.

            Отказът е незаконосъобразен.

            Съгласно нормата на чл.32, ал.3 от ЗОСИ разрешение за отсичане и изкореняване на по-голям брой дървета и на лозя над 1 декар се дава от началника на управление "Земеделие" при общинската администрация въз основа на писмена молба и при наличие на крайно уважителни причини.

            Изложените от административния орган мотиви за отказа да се разгледа искането на жалбоподателя, свързани с липсата на управление “Земеделие” в администрацията на община Малко Търново, което да издаде исканото разрешение, не могат да обосноват извод за законосъобразност на отказа да се разгледа искането по същество. Начинът на структуриране на общинската администрация не може да бъде основание за отказ за издаване на административен акт или търсена административна услуга. Въпрос на конкретна вътрешна организация на общинската администрация е обособяване на съответните отдели и управления и/или разпределяне на съответните функции и компетентности между служителите на общината, но без това да влияе по начин, който да изключва упражняване на правомощия, възложени по закон, в случая – чл.32, ал.3 от ЗОСИ.

            Отказът да се разгледа подаденото заявление следва да бъде отменен, като преписката се изпрати на административния орган за възлагане за разглеждане от съответния компетентен орган по същество на заявление  вх. № 94-00-100/13.01.2012г., подадено от “Фотоволтаичен парк Стоилово” ООД, гр.Бургас.

            Ръководен от горните мотиви и на основание чл.200, ал.1 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОТМЕНЯ изричен отказ на кмета на община Малко Търново, обективиран в писмо № 94-00-354/03.02.2012г. да се разгледа подадено от “Фотоволтаичен парк Стоилово” ООД, гр.Бургас заявление вх. № 94-00-100/13.01.2012г.

            ИЗПРАЩА административната преписка на кмета на община Малко Търново за възлагане за разглеждане от съответния компетентен орган по същество на заявление  вх. № 94-00-100/13.01.2012г., подадено от “Фотоволтаичен парк Стоилово” ООД, гр.Бургас.

 

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                                                 СЪДИЯ: