ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 31.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи март                         две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

      ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

       2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

секретар:  Г.Ф.

прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Вълков

КНАХ   дело    номер    261   по    описа    за   2011  година.

 

На именното повикване в  13:40  часа се явиха:

Касаторът  Държавно ловно стопанство „Ропотамо”, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по касация – М.Д.И., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат М.П., представя пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ ПЕТРОВ – Нямам възражение да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по касационна жалба, с която се оспорва решение на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление, издадено от касатора против ответника.

 

По делото е постъпило Становище, вх. № 2414 от 18.3.2011г., от
Касатор
а - Държавно ловно стопанство Ропотамо”, с което се изразява становище по същество на спора.

 

         Становище по жалбата и доказателствени искания:

АДВОКАТ ПЕТРОВ – Оспорваме касационната жалба като неоснователна и необоснована. Нямаме доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е процесуално допустима,  подадена от адресата на наказателното постановление, в законоустановения срок. Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам искания за събиране на доказателства. Да се приключи събирането им.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА тяхното събиране.

ДАВА думата по същество:

         АДВОКАТ ПЕТРОВ – От името на моя доверител моля да подчертая както пред Районния съд, така и пред настоящата инстанция, наказателното постановление, което обжалвано, е постановено в нарушение на процесуалните правилна и, че не е установено по категоричен начин, че моят доверител е извършил административното нарушение, за което му е съставен АУАН и Наказателното постановление. Имам предвид следните съображения: от приложените по делото доказателства е видно, че на 14 октомври на ЛР Дружина с. Росен е предоставен към ловното им поле и отдел 369, който е в една и съща пресечна точка с отдел 368 и отдел 375, те са се намирали и ловните стражари са ги намирали точно преди тази пресечна точка в отдел 369. Именно за това в АУАН са записани два отдела 368 и 375, което практически не може да бъде осъществено, не може едно и също физическо лице да бъде едновременно в двата отдела. За това първоинстанционния съд е направил извод, че не е установено по безспорен и категоричен начин извършеното административно нарушение, за което е съставено наказателното постановление, ето защо ще Ви моля да потвърдите решението на първоинстанционния съд.

ПРОКУРОРЪТ - Правилно съдът е приел, че от първата инстанция наличието на състав на административно нарушение не е установен по един безспорен и категоричен начин. Видно от показанията на актосъставителя и свидетеля на акта, АУАН е изготвен на основание слухове, тези негови показания кореспондират и с показанията на останалите свидетели и не кореспондират с показанията на свидетеля К., който е също служител на ловното стопанство.

 

         Съдът, намира делото за изяснено от фактическа страна и обявява на страните, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: