О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                              06.03.2009г.                      град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на шести март две хиляди и девета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Т.Е.

 

секретар…………………………………………………………………………………………..

прокурор………………………………………………………………………………………….

като разгледа докладваното от съдия Е. административно дело номер 261 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по молба на СНЦ „ДА-ДВИЖЕНИЕ АНТИМАФИЯ”, рег. по фирм. дело № 3/2008г. по описа на БОС със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от Г. Д.А., в която се иска от съда да се спре строителството на джамия („Молитвен дом” и допълващо застрояване – битова сграда и битово кафене, разположени в югоизточната и североизточната част на УПИ І в кв.24 по плана на кв.”Победа” в гр.Бургас); да отмени разрешение за строеж № В-97/04.10.2007г., издадено от главен архитект на Община Бургас и всички „съпътстващи го” документи; да открие процедура по чл.128 от АПК за установяване на неистинност и обявяване нищожност на визираните актове. Навежда се твърдение, че членовете на сдружението изразяват несъгласие със започналото изграждане на джамия в гр.Бургас, кв.”Победа”, в подкрепа на което се представя извлечение от подписка. Развиват се доводи за нарушение на процесуалните правила при произнасяне на разрешителния акт по чл.148, ал.2 от ЗУТ и неспазен ред за обявяване на инвестиционно намерение. Инвокират се оплаквания за противоречие на инвестиционните проекти с разрешението за строеж. С разпореждане № 286/27.02.2009г. искането на юридическото лице е обездвижено. Указано му е да конкретизира административния акт, спирането на чието действие се иска и документите, които според разбирането му съпътстват разрешението за строеж. Постановено е да се представят описаните в приложението доказателства – препис – извлечение от протокол № 13 от заседание на ОС – Бургас и влязъл в сила проект за изграждане на джамия. В нарочно становище, депозирано в срока по чл.158, ал.1 от АПК представляващият сдружението преповтаря искането и настоява за незабавно произнасяне в 3-дневен срок.

След като прецени твърденията на страната, направеното уточнение и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено следното:

В сезиращото искане са инкорпорирани няколко претенции – 1. „спиране на незаконното строителство” на „Молитвен дом” (джамия) и допълващо застрояване – битова сграда и битово кафене, разположени в югоизточната и североизточната част на УПИ І в кв.24 по плана на кв.”Победа” в гр.Бургас; 2. отмяна на разрешение за строеж № В-97/04.10.2007г., издадено от главния архитект на Община Бургас, „както и всички съпътстващи го документи”; 3.„установяване на неистинността” и обявяване нищожността на тези актове. Претенциите са квалифицирани от молителя по чл.250 и чл.255, вр. с чл.128, ал.2 от ЗУТ. Подвеждането на фактическите твърдения, изложени от искателя под хипотезата на приложимата правна норма, е дейност на съда, а не на страните по спора и се извежда от основанието и петитума на молбата. В настоящия случай първото искане намира правно основание в разпоредбата на чл.222, ал.1 от ЗУТ, според която спирането на незаконен строеж е в правомощията на началника на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице. Втората и производните от нея претенции са насочени срещу строителните книжа за изграждане на молитвен дом и подлежат на обжалване за законосъобразност пред началника на РДНСК. Същият е длъжен да се произнесе в 15-дневен срок с мотивирана заповед, която може да бъде предмет на съдебен контрол.

Компетентността на административните съдилища е очертана с разпоредбата на чл.128 от АПК чрез посочване на делата, които имат право и са длъжни да решават. Въпросът дали образуваното дело подлежи на разглеждане от административен съд или от друг орган извън системата на съдилищата може да бъде повдигнат при всяко положение на делото и проследен служебно. Ако съдът намери, че спорът не му е подсъден, той изпраща преписката на надлежния орган (чл.103, ал.3 и ал.4 от АПК). В настоящия случай компетентен да се произнесе по сезиращата инициатива за спиране на строителството е началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице, а по оспорването на разрешение за строеж № В-97/04.10.2007г. и одобрените инвестиционни проекти – началникът на РДНСК - Бургас. На съдебен контрол ще подлежат актовете, издадени от тези органи.

Предвид гореизложеното, исканията се явяват недопустими и следва да се оставят без разглеждане, а преписката да се изпрати на съответния административен орган.

За пълнота на изложението е необходимо да се отбележи, че не съществува основание за произнасяне по реда на чл.250 от АПК. Това е така, защото с цитираната норма се урежда защитата на накърнени права и законни интереси от неоснователни действия на административен орган. За да е допустимо и основателно искането по този ред трябва да са налице следните предпоставки: наличие на правен интерес за молителя от търсената защита, ефективно извършване на фактически действия от административен орган или длъжностни лица и липса на основание за извършването им. От съдържанието на сезиращия акт не се извеждат обуславящи правния интерес на молителя обстоятелства, а сочените от него деяния не съставляват конкретни фактически действия по смисъла на чл.250, ал.1 от АПК, прекратяването на които да се разпореди.

Водим от горното, Административен съд – гр.Бургас, седми състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на СНЦ „ДА-ДВИЖЕНИЕ АНТИМАФИЯ” за спиране строителството на „Молитвен дом” (джамия) и допълващо застрояване – битова сграда и битово кафене, разположени в югоизточната и североизточната част на УПИ І в кв.24 по плана на кв.”Победа” в гр.Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подведомственост на началника на ДНСК за произнасяне по искането за спиране на строителство.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на СНЦ „ДА-ДВИЖЕНИЕ АНТИМАФИЯ” за отмяна на разрешение за строеж № В-97/04.10.2007г., издадено от главен архитект на Община Бургас и „всички заповеди, издадени в грубо нарушение на закона и влязъл в сила „проект за изграждане на джамия”.

ИЗПРАЩА делото по подведомственост на началника на РДНСК – Бургас за произнасяне по оспорването на актовете по чл.216, ал.1, т.2 от ЗУТ.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 261/2009г. по описа на Административен съд– гр.Бургас

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 СЪДИЯ:…………………………….