ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 20.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На двадесети април                                   две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2619 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Д.К., редовно уведомен не се явява. Представлява се от адвокат П., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ докладва постъпилото в срока по ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-счетоводна експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ пристъпва към разпит на вещото лице и снемане самоличността му, както следва:

 

С.В.А. – 51 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ П.: Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Имам няколко въпроса. По отношение на въпрос № 1 и по-конкретно за включване в началното салдо към 2008 г. на декларираните от жалбоподателя приходи от дейността като земеделски производител, Вие сте включили размера на приходите така, както са в годишната данъчна декларация. Въпросът е принципен и е: Тези приходи са чистите приходи от продажбата на тези селскостопански продукти? Разходи има ли, за да се произведе тази селскостопанска продукция и не би ли следвало по-правилно да се включи разликата между декларираните приходи и направените разходи от лицето? Разбирам, че така Ви е зададен, но е принципен въпросът.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Поисках Приложение № 7 от адвокат П., защото в различните години доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски производители, са декларирани по различен начин. За годините, които съм посочила 2006 г. и 2007 г., стойностите, които са посочени в Приложение № 7, следва да са стойности, представляващи годишният доход на лицето, т. е. доходът след приспадане на разходите, а в Приложение № 7 и за двете години липсва ред, на който да са посочени нормативно признати разходи така, както  е посочено в останалите части от декларацията, поради което считам, че доходи от дейности като земеделски производител, така както е декларирано от жалбоподателя, е приходите минус разходите, т. е. това е облагаемият доход. По спомен чак през 2008 г. в декларацията бяха посочени изрично нормативно признати разходи в същото това приложение.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: През 2006 г. и 2007 г. доходът от продажба на продукция лицето като едноличен търговец ли е декларирало или като физическо лице?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Жалбоподателят е декларирал доходи в тези приложения през 2006 г. и 2007 г. като земеделски производител в качеството на едноличен търговец.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: След като е като едноличен търговец, трябва ли да има към годишната декларация подадени отчет за приходите и разходите и другите приложения? Отчет за приходите и разходите за тази дейност като едноличен търговец трябва ли да е подаден?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: През различните години изискванията са различни и трябва да погледна формуляра. В това приложение е записано, че наред с годишната данъчна декларация по чл.50 ЗДДФЛ се подава и образец 2001, но в момента не мога да кажа кой е обр.2001. Очевидно това е задължителното приложение, което върви към декларацията. Гледайки в момента годишните данъчни декларации, виждам, че в част „Данни за декларатора” няма отбелязване, че е налице приложение за едноличния търговец, което би трябвало да включва отчет за приходите и разходите.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: За 2008 г. и 2009 г. отново сте включили сумите, декларирани като доходи от дейността като земеделски производител. Пак да уточним за 2008 г. и 2009 г. това суми само от доходи ли са или приходи намалени с разходите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: През различните години по различен начин се декларираха тези доходи. Казаното за 2006 г. и 2007 г. важи и за периода 2008-2009 година. Декларираното представлява облагаем доход, т. е. доходът, подлежащ на облагане, т. е. чистият доход.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля съдът да предяви на вещото лице отчет за приходите и разходите за 2009 г. на л.494 и л.495 от материалите по делото. Видно  от отчета за приходите и разходите, на ред 1 са посочени нетни приходи 143 000 лева, като тези приходи представляват приходи от продажба на продукти действително за 143 000 лева. В същия обаче този отчет за приходи и разходи има посочени и други приходи в размер на 269 000 лева, които очевидно са различни от приходите от продажба на селскостопанска продукция и в този смисъл разходите пък, които са посочени в частта „Разходи за оперативната дейност” няма как да бъдат отнесени, т. е. не знаем дали тези разходи се отнасят за земеделска дейност или други дейности. Според мен това са доходи от продажба на земеделска продукция без приспаднати разходи от тях, така че няма как същите да се приеме, че в този вид са получени от едноличния търговец, т. е. за тези приходи е направил и разходи и това ясно се вижда от отчета за приходите и разходите, приложен към годишните декларации за 2008 г. и 2009 г. На вещото лице действително е поставен въпросът така да ги включи, но според мен това е неправилно.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не изразявам несъгласие с това, което казва юрисконсулт Д.. Точно така е. При положение, че има декларирани приходи, трябва да има отчетени и разходи. Това беше казано във връзка с това, че аз няма как да кажа кои от разходите по отчета за приходите и разходите са относими към приходите, декларирани от продажба на продукция в размер на 143 000 лв. След като в годишната данъчна декларация е деклариран доход, би следвало да е доход, т. е. облагаемият доход.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По отношение на изплатената рента Вие сте включили в паричния поток изплатената рента съгласно приложен списък по делото на л. 808. Проверихте ли дали има разпечатка на сметка „Каса” на едноличния търговец? Проверихте ли дали тези пари са напускали патримониума на едноличния търговец?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не съм проверявала движението на паричните средства по сметка 501. Не съм имала такъв въпрос.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице при възнаграждение в размер на 500 лева, платими от внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето му.

 

АДВОКАТ П.: Имам искане да бъде приложено по делото удостоверение за декларирани данни на ЕТ „К.К. – ДИКАР”, подадени до НАП в уверение на това, че от 01.01.2006-31.12.2008 г. лицето няма наети лица по трудови договори. Това удостоверение представям с оглед на това, че от него е видно, че за този период дейността е упражнявана еднолично от лицето К.К., съответно е налице абсолютна идентичност между получените доходи на едноличния търговец и на физическото лице.

Моля да приемете и извадка от електронен образ, от която е видно седалището на едноличния търговец в ***.

Нямам други искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се приемат така приложените доказателства. Тези факти не са спорни по делото.

Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА днес представените и описани в протокола писмени документи.

 

Поради липса на доказателствени искания съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо Председател, моля, като имате предвид подробно изложените в жалбата съображения, които поддържам изцяло, събраните по делото доказателства, включително и заключението на приетата съдебно-счетоводна експертиза, да постановите решение, с което да отмените като незаконосъобразен обжалвания ревизионен акт. Отделно от това, както ЕТ „К.К. – ДИКАР” така и К.Д. К са с адреси по чл. 28 от ДОПК в ***, което не е било спорно и се потвърждава от събраните по делото доказателства. Като имате предвид това, моля да се произнесете относно териториалната компетентност на органа по приходите Галя Димитрова Петкова, издала заповедта за възлагане на ревизията, която в Заповед № РД-14/06.01.2014 г. на ТД на НАП Бургас е оправомощена да издава заповеди за възлагане на ревизии на данъчни субекти с адреси гр. Сливен. В случай, че установите, че ревизията е възложена от некомпетентен орган, което от своя страна е порок, водещ до нищожност на ревизионния акт, то моля да я прогласите.

Моля да присъдите в полза на доверителя ми направените по делото разноски съгласно списък на разноските.

Моля да ми предоставите срок за допълнителни съображения в писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт, да ми дадете възможност за писмено становище по делото, като само искам да отбележа, че във връзка с изслушаната в днешно съдебно заседание счетоводна експертизата, същата моля да не бъде възприемана от съда, тъй като е изготвена въз основа на зададени въпроси, в отговор на които така изчислен паричният поток не е верен, тъй като не отговаря на фактическото положение и в тази връзка бяха моите въпроси към вещото лице, а по отношение на останалите суми в паричния поток сме изразили несъгласие защо не трябва да са там, както в ревизионния акт, така и в потвърдителното решение на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас.

Относно твърдението за нищожност на ревизионния акт не е вярно, че в заповедта за оправомощаване на органите да възлагат ревизии е посочен териториалният обхват на задължените лица, за които изброените в тази заповед органи по приходите могат да възлагат ревизии, напротив, в тази заповед единствено и само е посочена местоработата на тези лица, но това не означава, че те не могат да възлагат ревизии на субекти, разположени на територията на ТД на НАП Бургас. Единствено е посочено, че определени лица имат работно място в гр. Сливен или гр.Ямбол.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на страните 10-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: