ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 16.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На шестнадесети февруари                       две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2619 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 14:07 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Д.К., редовно призован, се представлява от адвокат П., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, с днес представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на К.Д.К. жалба срещу Ревизионен акт № Р-28-1400378-091-01/24.09.2014 г., издаден от началник сектор и старши инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас и Ревизионен акт № П-02002814026787-003-01/03.10.2014 г. за поправка на същия, потвърден в обжалваната му част с Решение № 330/21.11.2014 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, с искане за отмяната им като незаконосъобразни, поради неспазване на процесуалноправните и материалноправни разпоредби на закона.

АДВОКАТ П.: Поддържам изцяло жалбата.

Моля да допуснете счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в писмена молба, която Ви представям с препис за ответника.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените към преписката доказателства.

По отношение искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, не се противопоставям, като само моля колегата да уточни във връзка със зададения въпрос 1.1. дали доходът е деклариран от дейността като едноличен търговец или е като физическо лице.

АДВОКАТ П.: В годишната данъчна декларация е видно как е декларирано. Деклариран е като доход от земеделско производство, упражнявано от едноличния търговец

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, както и тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорените актове.

Като намери за относимо и допустимо доказателственото искане на адвокат П.,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза по делото, която след като извърши проверка на приложените по делото доказателства, както и в счетоводството на жалбоподателя, да отговори на въпросите, поставени в молбата на адвокат П. от 16.02.2015 г. и съобрази днес направеното от него уточнение по въпрос 1.1.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза в размер на 500 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 5-дневен срок, считано от днес.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.А..

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.04.2015 г. от 13:45 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

Вещото лице да се уведоми за изготвяне на заключението и насроченото съдебно заседание след представяне по делото на документ за внесен от жалбоподателя депозит за изготвяне на допуснатата експертиза.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: