ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,24.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти септември            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2619 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Даланд” ЕООД, редовно призован, се представлява от законния си представител А. Д. и от представител по пълномощие адвокат Д., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно на л.9.

         За ответника началник в отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър се явява представител по пълномощие юрисконсулт Н., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

         Явява се вещото лице К.Г..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило по делото на 02.08.2013г. - в законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

         К.Ж.Г., 76 г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Поддържам писменото заключение, което съм представил.

АДВОКАТ Д. – Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Нямам въпроси към вещото лице.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит.

ДА се издаде РКО.

 

АДВОКАТ Д. – Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Моля да бъде допусната допълнителна задача към вещото лице, което да отговори на въпроса, дали подписа положен върху декларацията по чл.17 от ЗМДТ е положен от адвокат Д., който съгласно пълномощно е представител на фирма „Даланд” ЕООД, той е пълномощник на фирмата и искаме да уточним дали подписа на страница 38 от делото е положен от него, дали е положен от адвокат Д. – подписа на ръководител.

АДВОКАТ Д. – Възразявам на това искане, тъй като Община Несебър разчита, че бих могъл да се подпиша в хода на подаването на декларацията. Ако съм го направил, то би следвало да представя пълномощно и да го подписвам в какво си качество се подписвам.

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Ние твърдим, че той се е подписал.

АДВОКАТ Д. – Бих могъл да го направя. Твърдя, че подписа не е мой,подписа имитира мой, но не е мой.

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Нямам други искания по доказателствата.

По доказателствата и с оглед твърдението на ответната страна, че декларацията на л.37 и л.38 е подписана и съответно подадена от пълномощника на дружеството-жалбоподател, който е и процесуален представител по делото, съдът намира искането за поставяне на допълнителна задача към съдебно-графичната експертиза за относимо, поради което и на основание чл. 195, ал. 1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-графична експертиза, вещото лице по която да даде заключение на въпроса: подписа поставен на л.38 на гърба, срещу ръководител, дали е поставен от адвокат Н.Д..

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200 лв., вносими в 7-дневен срок от ответника по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ същото вещо лице – К.Ж.Г.. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 12.11.2011г. от. 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Вещото лице призовано от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: