ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,23.04.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и трети април                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2619 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Даланд” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Д., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно на л.9.

         Ответникът началника в отдел „ Местни данъци и такси” при Община Несебър, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ Д. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило писмо от юрисконсулт Н., в което заявява, че във връзка с направеното оспорване на автентичността на подписа, поставен под декларация вх. №3555/16.09.2010г. заявява, че Общината ще се ползва от това доказателство.

        

АДВОКАТ Д. – Заявявам, че само декларацията, която се намира на л.39 до л.45 от делото, е подадена от моя доверител. Останалите декларации, които се намират по делото, той не ги е подавал и не се е подписал като декларатор под тях.

        

         Съдът, на основание чл. 193 ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК и като взе предвид искането на процесуалния представител на жалбоподателя, направени в срок в предходното с.з. и становището изразено от ответника в писмо на л.61 от делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА производството по оспорване автентичността на подписа на декларатора, поставен под декларация по чл.17, ал.1 от ЗМДТ с вх.№3555/16.09.2010г.

ДАВА възможност на ответника в 14-дневен срок от днес, да изчерпи доказателствените си искания, във връзка с направеното оспорване.

 

АДВОКАТ Д. – Моля да допуснете съдебно-графологична експертиза, която след като се снабди със съответния сравнителен материал, да посочи, дали законния представител на моя доверител е положил подпис под декларация по чл. 17, ал.1 от ЗМДТ на л.38 от делото на гърба на мястото на ръководител, както и дали същото лице е положило подпис върху декларация по чл.14, която се намира от л.29 до л.36 от делото, а съответно подписите, които е нужно да изследва са на л. 33 и л.35 от делото.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото писмо вх.№3619/10.04.2013г. на процесуалния представител на Община Несебър.

 

ДОПУСКА извършване на съдебно-графологична експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и като събере нужния сравнителен материал, да даде заключение по формулираните от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, посочени по-горе в протокола.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200 лв., вносими в 14-дневен срок от днес от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице К.Ж.Г., който да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.09.2013 г.от 11.00 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се съобщи на вещото лице .

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: