ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,12.11.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На дванадесети ноември                            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2619 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Даланд” ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат Д., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно на л.9.

         За ответника главен инспектор в отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър се явява представител по пълномощие юрисконсулт Н., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

         Явява се вещото лице К.Г..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението към допълнителната експертиза на вещото лице е постъпило на 30.10.2013г. - в законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице К.Г., със снета самоличност по делото.

Предупреден за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Представил съм писмено експертно заключение, което поддържам. Искам да допълня само, че там, където е подписа в средата на думата, в буквата „Д” има една малка дъгичка, която не съм я описал, тъй като смятам, че тя е отбелязване къде да бъде подписа, а не е дъгичка свързана с подписа. Затова не съм го описал в моето заключение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме експертизата.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – Първия въпрос е, тъй като сте отметнали, че в експерименталните образци, че подписа е буквена транскрипция, транскрипцията на кои букви прави буквена транскрипция?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – На буквата „Д”

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – На кои букви е въпроса, къде не съм положил буквата „Н”

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Транскрипцията, в експерименталните образци, в част от подписите съвпадат с транскрипцията на подписа обекта на експертизата. В друга част, към буквата „Д” е приложена още една линия преди нея, което вариантно представлява изписването на буквата „Н” и „Д”, но това е вариантно полагане на съответното лице.

АДВОКАТ – Нямам въпроси към експертизата.

Оспорвам цялата експертиза. Искам повторна експертиза. Считам, че подписа не е положен от мен и признаците не съвпадат и този подпис няма нищо общо с моя. Общите признаци не отговарят и частните не отговарят на моя подпис. Добра имитация е, но не е моя подпис.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ Д. – Нямам други искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Нямам искания по доказателствата.

По направеното искане от процесуалния представител на жалбоподателя считам, че същото е неоснователно предвид това, че вещото лице е компетентно в областта на графологията, същото е изследвало обстойно подписа положен на декларация обр.18 и считам, че експертизата е напълно обоснована.

АДВОКАТ Д. – Държа да има повторна експертиза, не държа да е от три вещи лица, но държа да е повторна, която да изследва същия въпрос.

Съдът намира искането на процесуалния представител на жалбоподателя за относимо към спора и за допустимо, още повече, като се вземе предвид факта, че изследвания подпис е именно на процесуалния представител на жалбоподателя, който твърди, че не е полагал подпис върху декларацията.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на повторна съдебно-графична експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, да даде заключение на въпроса: подписа поставен на л.38 на гърба, на мястото срещу ръководител, дали е поставен от процесуалния представител на жалбоподателя адвокат Н.Д..

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200 лв., вносими в 7-дневен срок от днес от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр.Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

УКАЗВА на страните, че съдът ще определи вещото лице в закрито заседание.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.01.2014г. от 10.10 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: