ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 16.11                                                                      град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІХ-ти административен състав

На шестнадесети ноември                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                  2. МАРИНА НИКОЛОВА

Секретар:  Йовка Банкова

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2618 по описа за 2017  година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За ВНОСИТЕЛЯ  Окръжна прокуратура Бургас, редовно и своевременно уведомена, се явява прокурор Червеняков.

 

За ОТВЕТНИКА Общински съвет Руен, редовно и своевременно уведомен, се явява адвокат М., с представено по делото пълномощно.

 

Становище по хода на делото:

         

           ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Делото е образувано по протест на Мануел Манев–прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас против чл.26, ал.3 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Руен Иска се отмяна на посочената разпоредба.

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№11520/31.10.2017г. от процесуалния представител на ответника – адвокат М., към която е приложено решение №261 прието на заседание на общински съвет Руен, проведено на 20.10.2017г.

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№11761/07.11.2017г. от Окръжна прокуратура Бургас, в което се изразява становище по представеното решение от ответника и се поддържа протеста.

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№11972/10.11.2017г. от процесуалния представител на ответника – адвокат М., към която е  представена пълната преписка по оспорения административен акт.

Съдът УКАЗВА на оспорващия, че в негова тежест е  да докаже, че са налице основания обосноваващи незаконосъобразността на нормативния акт в оспорената му част.

Съдът УКАЗВА на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже съществуване на фактическите и правните основания за издаване на оспорената наредба в съответната й част.

Съдът НАПОМНЯ на страните, че в случай, че претендират разноски, същите трябва да се представят списък на разноските най-късно до приключване на последното съдебното заседание в настоящата съдебна инстанция.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста на този етап. Нямам възражения по доклада и разпределената доказателствена тежест. С оглед депозираното препис от решение  №261 прието на заседание на общински съвет Руен, проведено на 20.10.2017г.,  считам че следва да бъде изискано от ответника справка или от Областна управа такава, която да удостовери влизането в сила на въпросния административен акт. В този смисъл, считам че не може да бъде  приключено делото и следва да се изиска справка. Да се приеме административната преписка. Представям списък на разноските.

 

АДВОКАТ М.: Оспорвам протеста. Нямам възражение по доклада. По доказателственото искане, предоставям на съда, с оглед преценка за влизане в сила на представеното от нас решение на общински съвет- Руен. Искам да направя едно уточнение само, визирайки липсата на такса, като имаме предвид, че в действителност в производство по разпореждане и отдаване под наем  на общинско имущество по смисъла на чл.34, не се предоставя услуга. Основанието за въвеждане на тъй наречената такса е от чл.111 от ЗМДТ, като считаме, че законодателят визирайки обстоятелството, че в тези производства се извършват разноски е определил начина на възстановяване на тези разноски. Действително услуга не се предоставя, поради което считаме, че въпросното  репатриране  е режийна разноска по смисъла на закона, а не разход.

 

Съдът намира, че представените по делото писмени доказа от ответната страна са относими към предмета на делото и същите следва да бъдат приети, като

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представената по опис административна преписка по приемане на оспорения нормативен акт, постъпилото с молба вх.№11520/31.10.2017г. решение №261 прието на заседание на общински съвет Руен, проведено на 20.10.2017г. и писмените документи  представени с молба вх.№ 11972/10.11.2017г. от ответника, с опис на същите.

 

Съдът намира, че направеното от представителя на Окръжна прокуратура Бургас искане за събиране на допълнителни доказателства е основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ЗАДЪЛЖАВА ответната страна да представи в 7-дневен срок от днес, но не по късно в следващото съдебно заседание по делото, доказателства относно обстоятелството, дали представеното по делото решение №261 по протокол № 26 от 20.10.2017 година е влязло в сила, както и да представи по делото заверено копие на Наредбата в актуалния и вариант.

 

Съдът намира че делото не е изяснено от фактическа страна поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.12.2017г. от 10.00часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:08 часа.

          

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: