ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 14.12                                                                      град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІХ-ти административен състав

На четиринадесети декември                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                  2. МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар:  Йовка Банкова

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2618 по описа за 2017  година.

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За ВНОСИТЕЛЯ Окръжна прокуратура Бургас, редовно и своевременно уведомена, се явява прокурор Червеняков.

 

За ОТВЕТНИКА Общински съвет Руен, редовно и своевременно уведомен,  се явява адвокат М., с пълномощно по делото.

 

Становище по хода на делото:

         

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ М.: В изпълнение на задълженията ни представям молба с доказателства, във връзка   изменението на Наредбата, което е влязло в сила, заявление за публикуване в сайта на Община Руен, служебна бележка, в едно с актуално заверено копие от нормативния акт. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените доказателства. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът намира, че представените в днешното съдебно заседание с писмена молба от името на процесуалния представител на ответника писмени документи са относими към предмета на делото и същите следва да бъдат приети, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешното съдебно заседание с писмена молба от името на процесуалния представител на ответника - адвокат М., писмени доказателства, а именно писмо вх.№61-00-159/30.10.2017г., заявка за публикуване в сайта на Община Руен с вх.№2811/30.10.2017г., служебна бележка от 30.10.2017г. на Община Руен, Област Руен и заверено копие от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Руен.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

       

           ДАВА ХОД на делото по същество.

 

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми административни съдии, поддържам  депозирания протест и допълнително изложеното становище. Считам, че  оспорената разпоредба е незаконосъобразна, независимо от нейното  изменение, като доводи и съображения са изложени подробно в протеста относно незаконосъобразността на режийните разноски. При положително решение, моля да ни бъдат присъдени разноски в размер на 20лева, за което е представен списък.

 

АДВОКАТ М.: Уважаеми административни съдии, моля да оставите без уважение протеста. Основанието на оспорваната разпоредба се корени в ЗМДТ, съобразно която при провеждане на процедура на продажба, съответно даване под наем, се дължат такси. Считам, че в конкретния случай, че при употреба на израза „такси“ законодателно се е имало предвид и възстановяване на режийни разноски извършвани от общините при провеждане  на процедурите при отдаване под наем или продажба на имущество.  Моля за срок за представяне на подробно писмено становище.

 

Съдът определя едномесечен срок от днес за писмени бележки от страна на процесуалния представител на ответника.

 

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:03 часа.

         

         

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: