ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 19.06.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На деветнадесети юни                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2618 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.М.М. не се явява, редовно уведомен. За него се явява адвокат Р..

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП” се явява юрисконсулт М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Адвокат Р.: Представям молба с искане за назначаване на съдебно-икономическа експертиза, с подробно формулирани въпроси, касаещи приложението на чл.179 по ЗКПО за ползване на преотстъпен данък. Предоставил съм копие от молбата и на ответника. Ако юрисконсулт М. заяви, че е безспорно, ще оттегля въпроса. Относно въпрос 4 от молбата уточнявам следното: моля вещото лице да посочи дали са налице такива данни в преписките по издаване на ревизионен акт и потвърждаващото го решение на Директора на дирекция „ОДОП”.

Юрисконсулт М.: Считам, че независимо от всичко, спора е правен, тъй като в случая жалбоподателя няма регистриран едноличен търговец, а основната предпоставка за преотстъпване на данък по чл. 189б от ЗКПО е лицето да е регистрирано.

 

СЪДЪТ намира направеното искане за основателно, доколкото поставените задачи имат отношение към предпоставките за преотстъпване на данъка, предвидени в нормата на чл. 189б от ЗКПО. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза вещото лице по която да даде заключение по поставените от адвокат Р. в нарочна писмена молба задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице С. А.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 300 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат Р.: Нямам други доказателствени искания на този етап.

Юрисконсулт М.: Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед събирането на допуснатите доказателства

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.10.2015г. от 10.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице, след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: