ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 27.03.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесети и седми март                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2618 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.М.М. не се явява лично, редовно уведомен. За него се явява адвокат Р., надлежно упълномощен.

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП” се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощен.

 

Адвокат Р.- Искам да направя едно уточнение по повод изписаното в жалбата, която не е съставена от мен и е допусната грешка. Моля съдът да приеме, че жалбата е срещу ревизионен акт № Р-20-1400843-091-01/25.09.2014г., потвърден с Решение № 337/01.12.2014г. на директора на Дирекция „ОДОП”. С така направеното уточнение, моля да се даде ход на делото.

Юрисконсулт М.- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от И.М.М. против ревизионен акт № Р-20-1400843-091-01/25.09.2014г. издаден от М. Б.- началник сектор и С. К. гл.инспектор по приходите към ТД на НАП Бургас, потвърден с Решение №337/01.12.2014г. от директора на дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат Р.- Поддържам жалбата. Имам доказателствени искания за назначаване и допускане по делото на съдебно-икономическа експертиза, като правя едно уточнение, че аз лично по делото съм упълномощен от 01.04.2015г. и не съм имал възможност подробно да се запозная с материалите и ми е трудно да формулирам въпросите към съдебно-икономическа експертиза. В тази връзка моля съдът да ми даде възможност да формулирам конкретно въпросите, които ще бъдат свързани с чл. 188б от ЗДДФЛ.

Юрисконсулт М. – Оспорвам жалбата. Възразявам относно искането за назначаване на съдебно-икономическа експертиза, спорът по делото е чисто правен и за разрешаването му не са необходими специални знания, тъй като разпоредбата на закона е ясна и категорична и в случая е безспорно, че жалбоподателя не притежава едноличен търговец.

Адвокат Р.- Спорът би бил чисто правен, ако процесуалния представител на ответника заяви, че не се оспорват обстоятелствата, че доверителя ми е закупил активи през процесния данъчен период. С оглед обстоятелството, че съда в настоящото производство е инстанция по същество, според мен е необходимо да се изследват предпоставките на чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ и е необходимо допускането на съдебно-икономическа експертиза.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

 

 

Съдът счита, че следва да се предостави възможност на жалбоподателя да ангажира посочените доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.06.2015г. от 10.40ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: