ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,29.05.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и девети май                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Г. К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2618 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ИЩЕЦЪТ И.Я.Д., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв.Б. Ж. Б.ов от Бургаска адвокатска колегия, посочен от последната като служебен защитник.

 

С оглед на това и на основание чл.26, ал.1 от Закона за правната помощ съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА адв.Б. Б.ов от Бургаска адвокатска колегия за защитник на ищеца И.Я.Д. по административно дело №  2618/2012г. по описа на Административен съд9гр.Бургас до окончателното приключването на делото.

 

За ОТВЕТНИКА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, редовно уведомен, не се явява процесуален представител.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор К.. 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.Б.ОВ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА исковата молба на И.Я.Д. против Министерство на здравеопазването.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по исковата молба и направят доказателствени искания.

 

Адв.Б.: Поддържам исковата молба така, както е отправена от колегата с направените уточнения.

По доказателствата: Считам, че така поисканите и приложени доказателства, следва да бъдат приети от съда. Поддържам доказателствените искания така, както са направени в исковата молба, включително и правя искане за извършване на съдебно-счетоводна експертиза, която да установи точния размер на минималната работна заплата,  гарантирания минимален доход и всички въпроси така, както са описани в молбата.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че не са налице процесуални пречки за разглеждане на така предявения иск. Същият е процесуално допустим.

По отношение направените с исковата молба доказателствени искания считам, че следва да бъдат уважени.

Няма да соча към момента други доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА МБАЛ „Д-р И. Селимински” АД-гр.Сливен, с адрес гр.*** да предоставят наличната в архивите им информация за лицето И.Я.Д. с ЕГН ********** относно постъпването му като пациент в периода 1983г.-1984година.

ЗАДЪЛЖАВА УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД-гр.София, с адрес гр***да предоставят наличната в архива им информация за лицето И.Я.Д. с ЕГН ********** относно постъпването му като пациент за периода 1983г.-1984 година.

ЗАДЪЛЖАВА 24-то СОУ „Пейо Крачолов Яворов”-гр.*** да предостави личното досие и здравния картон на И.Я.Д. с ЕГН **********, който е бил ученик на училището през 1984г.

Да се извърши служебна справка в системата ЕСГРАОН на лицето И.Я.Д. с ЕГН **********, с оглед на това да се установят имената и адресите на майка му и сестра му и евентуалното им допускане до разпит като свидетели.

ЗАДЪЛЖАВА ТЕЛК по очни заболявания към МБАЛ „Света Анна” да представи извлечение от своя изходящ регистър, от което да е видно на коя дата и под кой номер са изпратени на  РКМЕ към РЦЗ- гр.Сливен документите на И.Я.Д., както и доказателства, че РКМЕ към РЦЗ-гр.Сливен е получил документите на Д..

 

ДОПУСКА извършване на съдебно-счетоводна експертиза, която след като се запознае с материалите по делото, да отговори на въпросите формулирани в т.7, букви „а”, „b” и „с” от молбата - уточнение на адв.П. от САК, приложена на стр.73 и стр.74 по административно дело № 7688/2011г. на Административен съд - София град.

Експертизата да се извърши от вещото лице С.А..

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.09.2013г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: