Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1181            Година  15.06.2018           Град Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

               

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на пети юни две хиляди и осемнадесета година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар Йовка Банкова

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 2617 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.219, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Първоначално производството е образувано по жалба на Т.Н.М. *** против заповед № РД-08-527/10.08.2017г. на кмета на Община Айтос, с която на основание § 8, ал.4, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, заявление с вх.№ 94-00-1373/09.06.2017г. и във връзка с решение на ОЕСУТ при Община Айтос взето с протокол № 8/09.06.2017г. е одобрено изменение на дворищнорегулационен план, изразяващ се в промяната на регулационната линия между УПИ ХVІ-1229 и УПИ ХVІІ-1230, в кв.75 по плана на гр.Айтос, като същата се постави в съответствие със съществуващата имотна граница между двата имота. С жалбата се прави искане да се отмени заповедта, като незаконосъобразна.

В хода на съдебното производство Т.Н.М. се е разпоредила с притежавания от нея недвижим имот и с определение № 906/23.04.2018г. тя е заличена като жалбоподател и на нейно място е конституиран новия собственик И.Ю.Х. с ЕГН ********** ***, който поддържа жалбата и прави искане да бъде уважена и да му се присъдят направените по делото разноски. 

Ответникът – Кмет на Община Айтос, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и прави искане да бъде оставена без уважение.

Заинтересуваните страни М. *** и А.О.М. ***, редовно уведомени, изразяват становище за неоснователност на жалбата.

Заинтересуваната страна И.М. ***, редовно уведомен, не изразява становище по жалбата. 

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима, като подадена в срок от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Със заявление вх.№ 94-00-553/13.03.2017г. (л.73 от делото), от М.А.М. е поискано да бъда допуснато изработване на проект за изменение на ПУП за УПИ ХVІІ-1230, в кв.75 по плана на гр.Айтос. Със заповед № РД-08-276/25.04.2017г. на кмета на Община Айтос (л.17 от делото), е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-1230, в кв.75 на гр.Айтос, на основание чл.110, ал.1, т.1, чл.112, ал.2, т.3, чл.124а, ал.2 и ал.5 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ. В заповедта е посочено , че с ПУП регулационните граници на УПИ ХVІІ-1230 да се поставят в съответствие с имотните граници на имот 1230 съгласно §8 от ПР на ЗУТ и да се докаже възможността за отреждане на имота „за жилищни нужди“ с предвидено застрояване със средна височина, съгласно чл.19, ал.5 от ЗУТ, при спазване на изискванията на Наредба № 7 на МРРБ и да се определи начин на застрояване. Заповедта е издадена въз основа на становище № РД-08-276/25.04.2017г. на главния архитект на община Айтос (л.18 от делото). Изготвената е и скица № 290/15.03.2017г. (л.25 от делото), представляваща „виза за проектиране“.

Със заявление вх.№ 94-00-1373/05.06.2017г. (л.10 от делото), от М.А. е поискано да бъда разгледан и процедиран ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-1230 и УПИ ХVІ-1229, в кв.75 по плана на гр.Айтос. Заявлението е разгледано от ОЕСУТ на проведено на 09.06.2017г. заседание, като видно от представеното извлечение от протокола (л.11 от делото), е допуснат за процедиране ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-1230 и УПИ ХVІ-1229, в км.75 по плана на гр.Айтос, след отстраняване на забележката, а именно да се представи част Геодезия.

Със заповед № РД-08-527/10.08.2017г. на кмета на Община Айтос, на основание § 8, ал.4, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, заявление с вх.№ 94-00-1373/09.06.2017г. и във връзка с решение на ОЕСУТ при Община Айтос взето с протокол № 8/09.06.2017г. е одобрено изменение на дворищнорегулационен план, изразяващ се в промяната на регулационната линия между УПИ ХVІ-1229 и УПИ ХVІІ-1230, в кв.75 по плана на гр.Айтос, като същата се постави в съответствие със съществуващата имотна граница между двата имота.

Заповедта е съобщена на заинтересуваните лица, като тя е получена лично от Т.М. на 23.08.2017г., видно от постъпилото по делото писмо от „Български пощи“ ЕАД (л.46 от делото). В срока по чл.215, ал.4 от ЗУТ, заповедта е обжалвана с жалба вх.№ Ж-104/05.09.2017г. (л.3-5 от делото), като във връзка с дадени от съда указания е постъпило уточнение по жалбата с вх.№ 10535/05.10.2017г. (л.50 от делото).

По делото е допусната съдебно-техническа експертиза, заключението по която не е оспорено от страните. Съгласно заключението на вещото лице за гр.Айтос има три налични одобрени и влезли в сила регулационни планове, първия от които е одобрен със заповед № 5299/27.08.1958г., втория одобрен със заповед № 400/30.04.1971г. и третия одобрен със заповед № РД-14-02-123/10.02.1986г., допълнена със заповед № Рд-09-177/03.06.1993г.. По първия план имота собственост на Тодор Колев Костадинов е под № 536 и № 539, като първият е част от УПИ VІІ-540,536, кв.81, а втория е част от УПИ VІІІ-537,539, в кв.81. Източната имотна граница на имот № 536 е по сегашната имотна граница, като само в северната и́ част към улицата е по-изправена, с лице на имота 9 м.. По втория план имотите попадат в кв.81, отреден за жилищен комплекс. Имота на Тодор Костадинов е под същата номерация, като по двата плана имотните граници съвпадат. Имот № 537 (сега съответстващ на имот № 1230, кв.75), и по двата регулационни плана е с едни и същи имотни граници. По третия план бившите имоти № 536 и № 539, в кв.81, са с общ номер 1229. По плана от 1986г. имот 1229 попада в кв.75, като с допълнението от 1993г., същият представлява част от УПИ ХVІ-1229, в кв.75. Източната граница на имот 1229 е променена в най-североизточната си част, като лицето към улицата става 10м., а тази граничеща с имот № 1231 отнема от този имот около 37 кв.м., с форма на триъгълник, като в тази си част имотната граница съвпада с регулационната. Регулационните граници на УПИ ХVІ-1229 и УПИ ХVІІ-1230, в кв.75 по действащия план на гр.Айтос не са приложени. С действащия в момента регулационен план има придадени около 4 кв.м. от имот 1230 в имот 1229 от преместване (завъртане) с 1 м. на имотната граница към улицата, спрямо предните два плана. По действащия план 25 кв.м. от имот 1230 се предават към имот 1229 за урегулиране на страничната регулационна линия между двата имота, като регулационните сметки не са уредени. След месец март 2012г. е извършено преустройство и реконструкция на МЖ и ПМС, като ПМС (салма), застроена върху страничната регулационна линия по действащия план е увеличила обема си, като е запазила застроената си площ и се е приобщила към едноетажната жилищна сграда, която също е с по-голяма височина. В Община Айтос няма образувани преписки за това преустройство и няма подадени документи за узаконяване на същото.

В съдебно заседание проведено на 30.01.2018г., при неговия разпит, вещото лице сочи, че регулационната линия е нанесена на плана. Имотната граница е фиксирана с ограда, като от тази граница върви и бившата салма, която сега е част от жилищната сграда. Салмата е достигнала до имотната граница и от нея продължава оградата. Имотната граница върви по сградите, а регулационната пресича бившата салма.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Заповед № РД-08-527/10.08.2017г. на кмета на Община Айтос е издадена от компетентен орган, с оглед на разпоредбата на § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ, при спазване на установената писмена форма, в съответствие с процесуалните и  материалноправните разпоредби на закона.

При издаването на заповедта са спазени процесуалноправните разпоредби на закона. Производството е започвало въз основа на подадена от заинтересованото лице молба до община Айтос, като със заповед № РД-08-276/25.04.2017г. на кмета на община Айтос, която по своята същност представлява мотивирано предписание за промяна на действащия ПУП, е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ. Тази заповед е обявена във вестник „Народен приятел“, издание на Община Айтос. Проекта е разгледан и е приет от ОЕСУТ при Община Айтос, като след приемането му е одобрен със заповед на кмета на Община Айтос, която заповед е съобщена на заинтересуваните лица по смисъла на § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ.

Неоснователно е възражението на жалбоподателя, че е нарушено правото на защита на бившия собственик на имота Т.М., тъй като не е била уведомена за започналото административно производство. В производството по §8 от ПР на ЗУТ, е предвидено задължението на административния орган да уведоми заинтересуваните лица за издадените по този ред заповеди, но не и за започналото производство. Въпреки това, дори и да се приеме, че е било налице такова задължение и то не е изпълнено, това обстоятелство не е съществено процесуално нарушение, тъй като правото на защита на лицето, не се явява ограничено с оглед възможността му да обжалват крайния акт, от която възможност се е възползвало.

Обжалваната заповед е мотивирана, тъй като съдържа фактическите и правни основания за нейното издаване.

Правното основание за издаване на заповедта е § 8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, като изменението предвижда промяна на регулационната линия между УПИ ХVІ-1229 и УПИ ХVІІ-1230, в кв.75 по плана на гр.Айтос, като същата се постави в съответствие със съществуващата имотна граница между двата имота.

Съгласно § 8, ал.1 от ПР на ЗУТ, след изтичане на сроковете по § 6, ал.2 и ал.4, отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове за изравняване на частите в образувани съсобствени дворищнорегулационни парцели и за заемане на придадени поземлени имоти или части от поземлени имоти се прекратява. Това е основание собствениците на имоти, засегнати от дворищнорегулационния план да поискат вътрешните регулационни линии на техните имоти да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, съгласно § 8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ. Тази разпоредба, за разлика от разпоредбата на § 8, ал.2, т.2 от ПР на ЗУТ, не препраща към реда и условията за изменение на ПУП, установени в чл.134 от ЗУТ и раздел III от глава седма на ЗУТ. Тя установява специално основание за изменение на ПУП - само в регулационната им част, различно от основанията, предвидени в чл.134 от ЗУТ и урежда самостоятелно материалноправните и процедурни условия за изменение на регулационните планове, определяйки и обхвата на изменението - само на вътрешните регулационни линии и без изискванията за лице и площ за регулираните с нея имоти. Разпоредбите на § 8, ал.2, т.3 и § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ, уреждат една формална процедура по отразяване на прекратеното по силата на закона, след изтичането на сроковете по § 8, ал.1 от ПР на ЗУТ, отчуждително действие на неприложени дворищно регулационни планове по искане на който и да е от заинтересуваните собственици. Тъй като процедурата по § 8, ал.2, т.3 от ЗУТ е специална, условията и общият ред за изменение на ПУП, конкретно разпоредбите на раздел ІV, глава седма, и на раздел ІІІ, глава седма с оглед препращащата разпоредба на чл. 136, ал.1 от ЗУТ, не се прилагат. 

По силата на одобрената при действие на ЗТСУ (отм.) регулация, част от УПИ ХVІІ-1230 е придадена към УПИ ХVІ-1229, тоест собствениците на УПИ ХVІ-1229, са придобили идеални части от УПИ ХVІІ-1230, като съгласно чл.110, ал.2 от ЗТСУ (отм.), те са длъжници по дворищнорегулационния план. Така създадените по регулация облигационни отношения се уреждат по реда на чл.111, ал.1 и чл.112 от ЗТСУ (отм.), към който препраща разпоредбата на § 6, ал.2 от ПР на ЗУТ.

Съгласно мотивите на Тълкувателно решение № 3/28.03.2011г. по тълк.дело № 3/2010г., ОСГК на ВКС, отчуждителното действие на регулацията се прекратява по силата на закона, на основание § 8, ал.1 от ПР на ЗУТ, след изтичане на предвидените в тази разпоредба срокове, при което правото на собственост върху парцела се трансформира в право на собственост върху имота, за който е бил отреден дворищнорегулационния парцел, съответно, създадената по силата на неприложения дворищнорегулационен план съсобственост върху парцел, се прекратява. Това е предпоставка всеки един от собствениците на засегнатите от ДРП имоти да сезира кмета на съответната община с искане за изменение на вътрешно регулационните линии на имотите на основание § 8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ. Достатъчно е да има искане само от собственика на единия имот и при наличие на предпоставките на § 8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, кметът следва да одобри исканото изменение. Както се посочи по-горе, не се изисква съгласие и на другите собственици, поради което липсата на съгласие от Т.М. и част от заинтересуваните лица, които са собственици на УПИ ХVІ-1229, не е нарушение на процесуалните и материалните изисквания на закона.

Материалноправното основание за изменение на регулационния план по реда на § 8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, предвижда кумулативното наличие на три предпоставки: действащ към 31.03.2001г. ДРП в случаите на § 6, ал.2 от ПР на ЗУТ, а в случаите на § 6, ал.4 - одобрен по реда на § 6, ал.3 план; предвиждане по него на придаваеми части от или към парцела на молителя, или образуван съсобствен дворищнорегулационен парцел; изтекъл по § 6, ал.2 или ал.4 шестмесечен срок, в който не е постъпило искане за оценка на придаваемите части или за изравняване на идеалните части в съсобствен имот, т.е. неприложена регулация.

От приетото заключение на вещото лице по извършената съдебно-техническа експертиза е видно, че към датата на подаване на заявлението е действал регулационен план одобрен със заповед № РД-14-02-123/10.02.1986г. на Министерството на строителството и селищното устройство, допълнен със заповед № РД-09-177/03.06.1993г. на Община Айтос.

Съгласно чл.182а, ал.1 от ПЗР на ЗТСУ (отм.), ако до влизането в сила на Закона за кадастъра и имотния регистър бъде заплатено дължимото обезщетение за придадените към парцела недвижими имоти на други физически и юридически лица по влязъл в сила дворищнорегулационен план, съответно когато частите на образуван по регулация общ парцел бъдат изравнени, планът се счита за приложен за тези части от парцела и границите им се приемат за граници на урегулиран поземлен имот.

Съгласно § 22, ал.1 от ЗР на ЗУТ, подробният устройствен план се счита за приложен по отношение на регулацията: а) с влизането в сила на административния акт за одобряване на подробен устройствен план по чл.16; б) със сключването на окончателни договори за прехвърляне право на собственост, когато такива се предвиждат; в) с изплащането на обезщетенията по отчуждителните производства;

По делото не са ангажирани доказателства за изплащане на обезщетение по отчуждителното производство и за сключване на окончателни договори за прехвърляне на правото на собственост между лицата собственици на двата имота, като видно и от заключението на вещото лице регулационните граници не са приложени. Ето защо следва да се приеме, че регулационния план не е приложен спрямо УПИ ХVІ-1229 и УПИ ХVІІ-1230 и е загубил действието си.

От заключението на вещото лице се установява, че в случая се касае за промяна на вътрешна регулационна линия между тези два имота, която е променена с обжалваната заповед по съществуващите имотни граници между имот 536 (част от УПИ ХVІ-1229) и имот 537 (УПИ ХVІІ-1230). Следователно, спазени са изискванията на §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, регулационната линия да бъде поставена в съответствие със съществуващата между имотите граница и обжалваната заповед е издадена при наличието на предвидените от законодателя материалноправни предпоставки.

В случая не са били налице и трите условията на § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ, да се издаде отказ на исканото изменение, а именно да не са изтекли сроковете по § 6, ал.2 или 4, да са налице хипотезите на ал.6 или 7 или ако изменението предвижда образуване на урегулирани поземлени имоти без изход по чл.14, ал.4.

Направените възражения за извършено незаконно строителство в УПИ ХVІІ-1230, не следва да се обсъждат, тъй като са неотносими към предмета на спора, като наличието на незаконно строителство следва да бъде установено по съответния ред предвиден в ЗУТ и е недопустимо, то да бъде установявано в настоящото производство. Също така, дори и да са незаконни тези постройки, както се твърди, това не би могло да доведе до извод различен от изложения, доколкото в случая единственото относимо обстоятелство е дали вътрешните регулационни линии са поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, което обстоятелство се установява от заключението на вещото лице.

С оглед на изложеното и на основание чл.172, ал.2, предл.пето от АПК жалбата на И.Ю.Х. следва да бъде отхвърлена, като неоснователна.

Мотивиран от изложеното, Административен съд Бургас, Х-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Ю.Х. с ЕГН ********** *** против заповед № РД-08-527/10.08.2017г. на кмета на Община Айтос

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: