ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 14.11.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети ноември                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2617 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Н.М., редовно призован, не се явява. За нея адвокат В., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Айтос, редовно призован, се явява юрисконсулт С., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Н.С., редовно призована, не се явява. За нея адвокат В., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ        М.А.М. и А.О.М., редовно призовани, се явяват лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ С.Т.Д. и И.М.А., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Т.Н.М. против заповед №РД-08-527/10.08.2017г. на кмета на Община Айтос, с която се одобрява изменение на дворищнорегулационен план, изразяващ се в промяна на регулационната линия между УПИ №ХVІ-1229, кв.75 и УПИ №ХVІІ-1230, кв.75 по плана на град Айтос, като същата се поставя в съответствие със съществуващата имотна граница между имот № 1229 и имот № 1230.

 

ПОСТЪПИЛА административна преписка по издаване на обжалваната заповед, ведно със становище вх.№10855/16.10.2017г..

 

АДВОКАТ В.: Поддържам жалбата, като в допълнение искам да посоча, че доверителите ми са собственици на имот с площ от 646 кв.м., независимо от отразеното в представения по делото нотариален акт №59 от 2002г.. Представям и моля да приемете в уверение на това, което допълних, нотариален акт от 1957г., от който се установява твърдяната от мен собственост на 646 кв.м., които съгласно нотариалния акт са били собственост на наследодателя на доверителя ми, за което представям и удостоверение за наследници, за да се проследи наследственото правоотношение. Твърдим, че няма предадени по регулация част от имота на доверителя ми към имота на лицата, които се явяват в днешното съдебно заседание и няма отчуждителни действия в този смисъл на регулация. За проследяване на регулационния статут, моля да се назначи съдебно-техническа експертиза с въпроси формулирани в нарочна писмена молба, която представям с копие за другата страна. Искаме да установим идентичност между имота по представения в днешното съдебно заседание нотариален акт, тъй като е с друга номерация и нотариален акт №59 от 2002г..

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Жалбата е неоснователна. Поддържам изразеното в становището ни, което е приложено към преписката. По отношение на поисканата съдебно-техническа експертиза считам, че спорът е правен и да не се допуска назначаването на експертизата.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.М.: Считам жалбата за неоснователна, а заповедта е правилна. По искането за експертиза предоставям на съда.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.М.: Считам жалбата за неоснователна, а заповедта е правилна. Няма какво да представям като доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

    

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза вещото лице по която да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси в представената в днешното съдебно заседание молба.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 300 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

Вещото лице ще бъде ОПРЕДЕЛЕНО след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.01.2018г. от 11.30ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след неговото определяне.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.51 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: