ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 24.01.                                                                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и четвърти януари                 две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2616  по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

За жалбоподателя Областен управител на Област с административен център гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юк. Д. - представя пълномощно.

За ответника - Общински съвет Царево, редовно уведомен, не се явява представител.

Явява се вещото лице арх. В.А.-Д..

 

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице ведно с приложения към него по допуснатата съдебно-техническа експертиза с вх.№ 615/16.01.2018 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

Съдът докладва постъпило по делото становище с вх. № 976/24.01.2018 г. от председателя на Общински съвет Царево, в което е изразил становище по изготвеното заключение, като моли същото да бъде прието. Няма допълнителни доказателствени искания. Изразил е становище по същество на спора и иска да бъдат присъдени направените по делото разноски.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

юк. Д.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

УСТАНОВЯВА самоличността на вещото лице, както следва:

 

Арх.В.В.А.-Д. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила, ведно с приложенията към него. 

 

юк. Д.: Имам само един въпрос. От снимките е видно, че действително теренът към настоящия момент е в лошо състояние, но възможно ли е,тъй като сте била на място след извършване на съответните действия той да се ползва за зелени площи, за разходки от гражданите и т.н. след извършването естествено на някакви допълнителни благоустройствени дейности от страна на Общината?

Вещото лице: Да, съответният  незастроен и неблагоустроен към настоящия момент терен след изготвяне и одобряване на изискуемите проекти и книжа би могъл да бъде реализиран като зона за отдих и някакъв вид паркова среда, но до момента не ми е представена изготвена и надлежно одобрена проектна документация за такива бъдещи намерения на Община Царево.

юк. Д.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

Въпрос на съда: Вие сте разгледала доказателствата по делото, била сте на място, изготвила сте и предходна експертиза за същия имот. Тогава положението, състоянието на терена такова ли е било, каквото е и сега?

Вещото лице: Да, даже сега е малко по-запуснато и замърсено от тогава.

Съдът: Нямам повече въпроси.

юк. Д.: Моля да се приеме заключението на вещото лице. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема заключението на вещото лице и приложенията към него и му определя окончателно  възнаграждение в размер на 531.00 лв., 450.00 лв., от които платими от внесения депозит, а 81.00 лв. следва да бъдат заплатени от Общински съвет Царево в 3 -дневен срок от уведомяването. /изд. РКО – 450,00 лв. – 24.01.2018 г./

Приема като доказателство по делото административно дело №740/2015 г. по описа на Административен съд - Бургас.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

юк. Д.: Уважаема г-жо съдия, моля да отмените оспореното решение на Общински съвет Царево по мотивите, подробно изложени в сезиращата съда заповед. Единствено искам да добавя, че не би следвало да се допуска поради бездействие на Общината, съответно на Общинския съвет и необлагородяването на процесния имот същият да се счита, че му е отпаднало предназначението и съответно може да бъде обявен за частна-общинска собственост и застроен. По този начин бихме позволили на общините почти да няма публично-общинска собственост, тъй като е ясно, че те целят по-голямо строителство, което ще обогати допълнително техния бюджет.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:57 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: