ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 08.11.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На осми ноември                                      две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2616 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

За жалбоподателя Областен управител на Област с административен център гр. Бургас, редовно уведомен, се явява И.- представя пълномощно.

За ответника – Общински съвет Царево, редовно уведомен, се явява лично Д.С.- председател на Общински съвет Царево.

 

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Областен управител на Област с административен център гр. Бургас, обективирана в заповед № РД-09-37 от 11.09.2017 г. против решение № 279 на Общински съвет Царево, прието по т. 9 от дневния ред на заседание, проведено на 22.08.2017 г. , отразено в Протокол № 17, със следното съдържание: „Да отпаднат от списъка на имотите-публична общинска собственост и се обявят за частна общинска собственост: УПИ II – отреден за „трафопост“, УПИ III – отреден за „трафопост“, УПИ IV-345 – отреден за „жилищно строителство“, УПИ V-345 – отреден за „жилищно строителство“, УПИ VI-345 –отреден за „жилищно строителство“  и УПИ VII-345 – отреден „за ресторант“, в квартал 77 по ПУП на гр. Царево, зона „Север“.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

юк. И.: Поддържам заповедта на областния управител. Моля да бъде приета представената административна преписка. Не оспорвам факта, че решение № 649/13.02.2015 г., с което е одобрен ПУП за процесния имот, чието предназначение е променено, е влязло в сила. Няма да сочим нови доказателства.

 

Председателят С.: Първо искам да заявя, че оспорвам издадената заповед № РД-09-37 от 11.09.2017 г. Считам същата за незаконосъобразна и несъстоятелна. Представям и моля да приемете доказателства по опис. Считам, че в самата заповед има невярно пресъздаване на фактическата обстановка, а именно че не съответства на истината наведеното в заповедта твърдение, че процесният имот представлява незастроено място със съществуваща на място зелена растителност. В тази връзка считам, че е уместно да се изиска и приложи по настоящето дело друго такова образувано и водено пред Административен съд гр. Бургас, достигнало и до вас и приключило като производство. Моля да се изиска адм. дело № 740 от 2015 г. по описа на Административен съд гр. Бургас. По това производство се оспорваше посоченото в заповедта решение № 649/13.02.2015 г. и по което производство беше ангажирано вещо лице, което посети на място имота, включително има експертиза със снимков материал. От експертизата и снимковия материал се установи, че имотът представлява един „змиярник“. Освен това вещото лице към момента на огледа беше снимало и автомобили от съседния хотелски комплекс, които бяха спрели в имота и по този начин се получава един нерегламентиран паркинг. Като местен жител на гр. Царево не одобрявам тази гледка. В тази връзка считам за уместно с оглед изясняване на цялата фактическа обстановка да се изиска и приложи адм. дело № 740 от 2015 г. по описа на  Административен съд - Бургас. Нямам други доказателствени искания.

 

юк. И.: Искането за прилагане на това адм. дело във връзка с изготвената по него експертиза ли е?

 

Председателят С.: Не само, в заповедта са наведени обстоятелства, че това едва ли не е терен с озеленяване в блестящ вид.

 

юк. И.: Признавам, че не сме виждали терена в действителност. Не сме ходили на място по време на изготвянето на заповедта, но с искането за прилагане на адм. дело № 740/2015 г. ще се установят обстоятелства към 2015 г.

 

Председателят С.: Сега е още по-лошо състоянието на имота.

 

юк. И.: Оставям на преценката на съда по искането за присъединяване на делото.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и представените в днешно съдебно заседание от председателя на Общински съвет Царево писмени такива, а именно: докладна записка № 740/04.08.2017 г. / 3 бр. акта – АПОС № 74 от 07.06.2006 г., АЧОС № 524 от 23.08.2006 г. и АЧОС № 523 от 23.08.2006 г. плюс графична част/; протокол от заседание на ПК към ОбС - Царево, проведено на 18.08.2017 г.; протокол № 17 на ОбС – Царево от 22.08.2017 г.; решение №  279, протокол № 17/22.08.2017 г. на ОбС - Царево; докладна записка № 1089/06.02.2015 г. /АПОС № 74 от 07.06.2006 г. и графична част/, протокол от заседание на ПК към ОбС – Царево, проведено на 09.02.2015 г., протокол № 36 на ОбС – Царево от 13.02.2015 г. и решение № 649, протокол № 36/13.02.2015 г. на ОбС – Царево.

Да се приложи като доказателство по настоящето дело адм. дело № 740 от 2015 г. по описа на Административен съд - Бургас.

Дава възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.01.2018 г. от 10:45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомен по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:25 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: