ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 08.07.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На осми юли                                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2616 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

         За жалбоподателя „Агротех Импекс 98” АД - редовно уведомен, се явява адв. Е.  с представено по делото пълномощно.

         За ответника Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно уведомен се явява юрисконсулт Й. с представено по делото пълномощно.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите доказателства с писмо вх.№ 4332/11.05.2015г. и писмо вх.№ 4635/19.05.2015 г.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите доказателства с писмо вх.№ 5177/02.06.2015г. и с писмо вх.№ 6444/07.07.2015г.

 

По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. Е.: Правя уточнение, че обжалваме непризнатия корпоративен данък за 2009 г. Видях от представените доказателства сумата от 738,36 лв., за която липсват данни да е декларирана, но тази сума представлява плащане. Представям протокол, в който декларацията за тази сума е отхвърлена и не е приета от НАП, но въпреки всичко сумата е внесена. От тази сума като се извади по-малкия размер, се получава разлика от 29,96 лв. надвнесена сума. Следователно няма изискуемост, а има надвнесена сума.

Няма да соча повече доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Й.: Тази сума е декларирана през 2012г. Представям справка, която се отнася за месец август 2009 г., но е декларирана през 2012 г. Това няма отношение към предмета на спора. Според НАП няма надвнасяне на суми.

Нямам други доказателствени искания. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените доказателства с писмо вх. № 4332/11.05.2015г. от ОДОП Бургас; с писмо вх.№ 4635/19.05.2015 г. от  ТД на НАП Бургас; писмо вх. № 5177/02.06.2015г. от ТД на НАП Бургас и писмо вх.№ 6444/07.07.2015г. от ТД на НАП Бургас, както и представените в днешното съдебно заседание Протокол изх. № 28403093016458/29.09.2009г., както и Справка за задълженията на осигурител по Декларация Обр. 6 за период 01.01.2009 г. до 31.12.2012 г., за период на задължението януари 2009 г. до декември 2009 г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. Е.: Моля да уважите жалбата като се съобразите с правните доводи и задължения. Липсват задължения към 31.12.2009 г. по чл.167, ал. 1 ЗКПО. Ще изтъкна и факта, че видно от справката от ТД на НАП Бургас има надвнесена сумата от 29,96 лв. Органът по приходите не прави разлика между подлежащи на предварително изпълнение суми и публични задължения.

Претендираме разноски и държавна такса.

 

Юк. Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. По делото е установено, че сумата, която се дължи за месец октомври 2009 г. и която е декларирана с декларация през месец ноември 2009 г. е внесена на 26.01.2010г., с което не е изпълнено условието на чл. 167, ал. 1 ЗКПО за наличие на условия за преотстъпване на данъка. Посочени са основания в решението на органа по приходите, че не може да се извърши прихващане без изричното волеизявление от задълженото лице и не е извършено такова прихващане. Има трайна съдебна практика за обстоятелството, че тези задълженията са подлежащи на предварително изпълнение. Моля за присъждане на  юрисконсултското възнаграждение в размер на 2500,00 лв.

 

РЕПЛИКА НА АДВ. Е.: Невярно е твърдението, че сумата без да се посочва е дължима. Представено е от ответника доказателство, че тази декларация е подадена по-късно. По отношение на наличието на трайната съдебна практика, ще представя писмено становище с цитиране на практика на Върховен административен съд.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

СЪДЪТ ПРЕДОСТАВЯ на страните 5-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: