ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 29.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и девети април                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2616 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,30 часа се явиха:

         За жалбоподателя „Агротех Импекс 98” АД - редовно уведомен, се явява адв. Е.  – представя пълномощно.

         За ответника Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно уведомен се явява юрисконсулт Й. - представя пълномощно.

        

         По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „Агротех Импекс 98” АД с ЕИК по БУЛСТАТ: 128050704, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Клохотница” № 102, представлявано от П.Г.П.против Ревизионен акт № Р-28-1401185-091-01/17.10.2014г., издаден от началник сектор „Ревизии” и главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с Решение № 355/15.12.2014 г.  на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас  при ЦУ на НАП София.

 

Адв. Е.: Поддържам жалбата. Въпроса е изцяло правен, но за изясняване от фактическата страна са необходими доказателства, които се намират в ТД на НАП Бургас, а именно данъчно осигурителната сметка водена в ТД на НАП Бургас.

Моля да бъде задължена ТД на НАП Бургас да представи данъчно осигурителната сметка на жалбоподателя за 2009 г.; удостоверение или служебна бележка за образуваните срещу жалбоподателя изпълнителни дела за събиране на публични вземания за периода месец октомври 2009 г., както и справка за наличието на издадени ревизионни актове за периода месец октомври 2009 г.

Данъчната осигурителна сметка я искаме, заради твърдението ни, че към периода 31.12.2012 г. дружеството е надвнесло сумата от 1400 лв.  от допълнително осигурителните вноски. Към 2009 г. нямаме достъп до изпълнителни дела, за да прецени съда дали за процесния период, за който са отнася внасянето на осигурителните вноски, са образувани изпълнителни дела за принудително събиране и дали те са ликвидни и изискуеми по издадени ревизионни актове съобразно чл.209 ДОПК, във вр. с чл. 182 ДОПК, с оглед материалноправната норма на чл. 167 ЗКПО. След представяне  на тези доказателства ще стане ясно дали са дължащи публични задължения.

 

Юк. Й.: Оспорвам жалбата

 

Съдът  констатира, че по делото липсва ГДД по чл. 92 по ЗКПО за 2009 г. на жалбоподателя, както  и Декларация обр. № 6 № 280020912817352 от 27.11.2009 г., поради което следва да бъде задължен директора на ТД на НАП Бургас да ги представи, както и поисканите в днешното съдебно заседание от жалбоподателя доказателства.

Ето защо и по доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства по делото.

ЗАДЪЛЖАВА директора на Дирекция „ОДОП” Бургас да представи  надлежно заверена ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2009 година на жалбоподателя, в 7-дневен срок, считано от днес.

ЗАДЪЛЖАВА директора на ТД на НАП Бургас да представи надлежно заверена и Декларация обр. № 6 № 280020912817352 от 27.11.2009 година на жалбоподателя, както и данъчно осигурителна сметка на жалбоподателя за 2009 година и справка за образуваните изпълнителни дела на жалбоподателя, касаещи периода месец октомври 2009 година и ревизионни актове за същия период октомври 2009 година, в 7-дневен срок от уведомяването.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.07.2015 година от 10,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: