ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.11.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  тринадесети ноември                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2614  по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.Н.Г. редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща  процесуален представител 

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ БУРГАС, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща процесуален  представител.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 11867/08.11.2017 година е постъпила молба от жалбоподателя З.Н.Г., с която не възразява да бъде даден ход на делото. С молбата представя доказателства и изразява становище по същество.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от З.Н.Г., ЕГН **********, с адрес: *** против Решение № 1040-02-92/22.08.2017г. на директора на ТП на НОИ гр.Бургас, с което е потвърдено Разпореждане № 021-00-861-2/05.07.2017г. на ръководителя за безработица в ТП на НОИ гр.Бургас, с което на основание чл.54е, ал.4 във вр. с чл.54е, ал.1 от КСО е разпоредено възстановяването от З.Н.Г. на добросъвестно полученото парично обезщетение за безработица за периода от 14.02.2013г. до 14.08.2103г. в размер на 4512.06 лева.

Иска се отмяна на оспореното решение като неправилно и незаконосъобразно и да бъде осъден ответника да възстанови сумата на обезщетението на жалбоподателя.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

                Съдът докладва, че  с цитираната по-горе молба от жалбоподателя З.Н.Г.  са представени писмени доказателства, които моли да бъдат приети по делото.

Съдът намира, че представените с писмената молба на жалбоподателя документи са относими към предмета на разглеждане, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  и ПРИЛАГА по делото писмените доказателства, както следва: писмо изх.№ 1046-02-3022/3.11.2017г. на ТП на НОИ, ведно със справка от регистъра на НОИ за осигурителни периоди от 01.01.2013г. до 31.10.2017г.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: