ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 15.11.                                                                              град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                               VІІІ-ми административен  състав       

На петнадесети ноември                           две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2613 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,20 часа се явиха:

За жалбоподателя Метромедия Груп“ ЕООД, редовно уведомен, се явява лично управителят М.Д. и адв. Д. - представя пълномощно.

За ответника – кмет на Община Несебър, редовно уведомен, се явява юк. Н. - представя пълномощно.

 

Съдът докладва  постъпили по делото доказателства със заявление с вх. № 9699/14.09.2017 г. от жалбоподателя / от л. 35 до л. 39 от делото/.

Съдът докладва постъпило по делото заявление с вх. № 10575/06.10.2017 г. от жалбоподателя.

Съдът докладва постъпила по делото уточнителна молба с вх. № 11808/07.11.2017 г. от процесуалния представител на жалбоподателя. В същата са изложени съображения с оглед уточняване на оспорването и са формулирани доказателствени искания. Представени са доказателства - договор за правна защита и съдействие и извлечение от ДВ гр. 109/14.12.2014 г.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Метромедия Груп“ ЕООД, с ЕИК по Булстат *******, със седалище и адрес на управление *******, представлявано от М.Л.Д., против заповед № 1785/05.09.2017 г. на кмета на Община Несебър, с която на основание чл. 57а, ал. 3 ЗУТ е наредено да се премахне „РИЕ-билборд“ с приблизителни размери 4.00 м./3.00 м. и височина 6.00 м., изпълнен от метална конструкция, нетрайно прикрепена към терена посредством метални планки и болтове, поставени в бетонов фундамент, монтиран в нарушение на нормативно устройствения ред в собствения на дружеството ПИ с идентификатор 51500.75.14 по КККР на гр. Несебър.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

Адв. Д.: Поддържам жалбата ведно с депозираната уточнителна молба и направените доказателствени искания в същата. Моля да бъде назначена поисканата експертиза. Нямам други доказателствени искания на този етап.

 

юк. Н.: Оспорвам изцяло така подадената жалба и уточнителна молба към нея като неоснователни. Съобразно указанията, които сте ни дали с разпореждане, бих искала да изложа становище по отношение молбата и доказателствените искания, направени с нея. На първо място моля да приемете административната преписка, издадена по делото, като в днешно съдебно заседание представям и моля да приемете болничен лист на кмета на Община Несебър. Също така твърдим, че приложените към жалбата извлечения от сайта на общината не са основателни, не са обосновани и не следва да се кредитират, тъй като там в самото прессъобщение не е посочена дата. Това, че е публикувана информация на 05.09.2017 г. не означава, че кметът на Община Несебър е бил на работа на тази дата и не означава, че събитието се е състояло на тази дата. Самото прессъобщение  има други задачи и цели, а именно да свежда информация до гражданите за състояли се важни събития в гр. Несебър. Когато има дата, която трябва да бъде съобразена и фиксирана, това се прави в прессъобщението. Поради изложеното моля да не кредитирате приложените към жалбата извлечения от сайта на Община Несебър. По отношение на следващия аргумент в молбата относно материалната компетентност считам, че това е въпрос по същество и за него ще взема становище в следващия етап на производството. По отношение  на доказателствените искания от страна на жалбоподателя, от гледна точка експертизата противопоставям се и моля да приемете като доказателства писмо, което е приложено към административната преписка, а сега прилагаме и приложенията към него. Нямам копия за страната, тъй като то касае и други терени, които не са собственост на жалбоподателя, затова е с препис за съда. Прилагаме снимкови материали към писмото на АПИ, списък на рекламните съоръжения и писмото от началника на РДНСК, по повод на което е започната процедурата от Община Несебър. След това моля да приемете и скица, която е послужила на колегите, начина по който е извършена проверката на база на координати, изпратени от апи, съответно са нанесени и са извадени имотите, в които са засегнати съответните рекламни съоръжения.

 

управителят Д.: На база всички тези документи, защото аз ги имам и ги изпратихме в ДАНС беше отстранен директора на ОПУ - Бургас именно затова, че няма правомощия да пише такива писма на кметовете.

 

адв. Д.: Моля да ни предоставите възможност да вземем становище по представените в днешно съдебно заседание доказателства.

 

юк. Н.: Искам да направя уточнение, че въпросната скица я прилагаме, тъй като в самата молба се твърди, че има разминаване в местоположение и размерите. Размерите са приблизителни, колегите са работили с координати, изпратени от апи, на база на тях е констатирано местоположението на РИЕ по опис. В тази връзка по искането за изготвяне на експертиза с така поставени въпроси предоставям на съда.

 

адв. Д.: Във връзка с първото твърдение, че направените снимки, свалени от сайта на Община Несебър, не доказват, че кметът на тази дата е отсъствал, моля да задължите ответната страна да представи доказателства тези снимки какво събитие отразяват и на коя дата се е състояло това събитие.

 

юк. Н.: Представям болничен лист, който е основанието за разписване на заповедта от зам. кмета, който е упълномощен от кмета със заповед, която е приложена по делото. В сайта само датата на публикуване е посочена. Не смятам, че трябва да доказваме, че тези публикации са от различна дата, тъй като представяме болничен лист, който доказва, че кметът  е бил в обективна невъзможност да подпише заповедта на 05.09.2017 г. и по повод твърденията за нищожност. Същият е основание за подписване на заповедта от зам. кмета.

 

адв. Д.: Във връзка с представения болничен лист моля да ни бъде предоставена възможност да депозираме молба с формулирани въпроси и задачи относно назначаването на допълнителна експертиза във връзка с издаването на болничния лист. Кога е представен в Община Несебър, отразен ли е в деловодството на общината и във връзка с извършения преглед от съответното медицинско лице дали е заведен в съответните журнали. В този момент това е като обща задача, а ние ще формулираме въпроси в нарочна молба. Оспорваме болничния лист като документ, който доказва, че на тази дата - 05.09.2017 г. кметът е бил в болнични и невъзможност да подпише процесната заповед. Оспорваме съдържанието му. Според нас той е неистински документ. Моля да откриете производство по оспорване на болничния лист.

 

юк. Н.: Ние ще се ползваме от представения болничен лист, защото той е основанието за разписване на заповедта от зам. кмета. Моля да се отбележи по повод заявеното от колегата, че в публикациите, приложени към жалбата, и във „Флагман” е цитирана дата, заявявам, че никъде няма посочена дата на събитието, а дата на публикуване. Това не означава, че събитието се е състояло на тази дата. Това, което сте извадили е публикувано на 05.09.2017 г. във „Флагман”, отразено е в сайта на общината, но по никакъв начин не е видно, че това е датата на събитието. Твърдя, че това събитие не се състояло на тази дата. Когато има конкретна дата, която трябва да се отрази, тя се отразява в самото прессъобщение.

 

адв. Д.: Нали общините имат пресаташета, които изнасят информация в медиите и за да бъде публикувана тази информация във „Флагман” пресаташето е разгласило същата.

 

юк. Н.: Да, и съответно понякога има технологично забавяне понеже има много мероприятия, които трябва да се отразят.

 

управителят Д.: Имам информация, че „Флагман” са били на място и са снимали.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, представените в днешното съдебно заседание и тези, постъпили по делото със  заявление с вх. № 9699/14.09.2017 г. и молба с вх. № 11808/07.11.2017 г..

 На основание чл.193 ГПК открива производство по оспорване на официален документ.

Указва на жалбоподателя, че тежестта на доказване е съобразно чл. 193, ал. 3 гпк.

Дава възможност на жалбоподателя да вземе становище по представените в днешно съдебно заседание доказателства от ответника, както и да формулира въпроси за допускане на допълнителна съдебно-техническа експертиза във връзка с оспорването на болничния лист, в 7-дневен срок от днес.

Допуска извършването на съдебно-техническа експертиза,  вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки в Община Несебър и апи да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, формулирани в нарочна молба / на л. 86 от делото/, както и на допълнително поставения от съда въпрос, на основание чл. 171, ал.2 апк,  а именно: Едно и също ли е  съоръжението, посочено в заповедта на кмета на община Несебър и разрешение № 2727 от 04.11. 2008 г. за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение /РС/?

НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещо лице инж. С.И.при депозит в размер на 450.00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.                    

 

Задължава кмета на Община Несебър да представи доказателства кога, на коя дата е проведено събитието, доказателства за което са представени по делото /на л. 26-29 от делото/, в 7-дневен срок от днес.

 

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.01.2018 г. от 11:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:43  часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: