ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 14.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На четиринадесети март                             две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2613  по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

За жалбоподателя Метромедия Груп“ ЕООД, редовно уведомен, се явява лично управителят М.Д. и с адв. С. и адв. Д., с представени по делото пълномощни.

За ответника - кмет на Община Несебър, редовно уведомен, се явява юк. Н., с представено по делото пълномощно.

                Явява се вещото лице инж. С.Ж.И..

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза с вх.№ 2585/02.03.2018 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв. С.: Моля да се изслуша заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза. Виждам, че вещото лице е приложило само една снимка към заключението, от която не може да се направи съпоставка между двата билборда. Именно с цел яснота и съпоставка представям снимков материал, на който ги има и двата билборда.

 

АДВ. Д.: Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

 

юк. Н.: Моля да се изслуша заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

инж. С.Ж.И. - ** години, българин, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам. Искам да допълня, че в отговора на въпрос 1.4 съм цитирал единствено, че ПИ, в който е разположен „мегабордът“, граничи с път, който е четвъртокласен. Освен този път, ПИ, в който е разположен „мегабордът“, граничи и с шосе I-9.  Това се вижда и на схемата на л. 2 от заключението.

 

Адв. С.: Имам въпроси към вещото лице. Ако позволите на първия зададен от съда въпрос вещото лице да онагледи на снимковия материал пред съда кой е билбордът в ПИ 51500.75.14 и по Разрешението за експлоатация?

Вещото лице: Този билборд на снимка № 1, на който е написано - FLAGMAN, като му гледам размерите е малък билборд, тип „Пиза“. Той е 4,00х3,00 м. или 12 кв.м. Този билборд тип „Пиза“ с надпис „FLAGMAN е посоченият в констативния акт. А този билборд, който се вижда в дъното на снимката, и на него е изписано – „JUNONA е в пи 51500.75.14. Същият представлява билборд тип „Мегаборд“ с размери 8,00х4,00 м. или 32 кв.м.

АДВ. С.: По отговора Ви на въпрос 1.2. просто моля за конкретика да разясните в ПИ 51500.75.14 колко билборда има? Само този билборд тип „Мегаборд“ ли е, или има и други билбордове?

Вещото лице: Това е билбордът, който съм видял. Цитираният „Мегаборд“. Съгласно схемата, която е приложена към КА, предхождащ заповедта, съм изследвал мястото, където е посочено процесниятМегаборд”. От Приложение 1 към КА съм се ръководил. За други билбордове не съм търсил, не ми е било предмет на изследване. 

АДВ. С.: Да разбирам, че съобразно стрелка и описание по КА Вие отговаряте, че на това място има билборд с размери, различни от посочените в КА.

Вещото лице: Точно така. Това съм приел като задачи и съм констатирал при огледа.

АДВ. С.:  Нямам други въпроси към вещото лице.

Адв. Д.: В отговора на въпрос 1.4. този път, който е посочен, изграден ли е, съществува ли? Черен път е. Може ли да посочим снимките и да кажете къде е?

Вещото лице: Това е една просека. Има идентификатор, но не е реализиран път. Има го нанесен на КК.

Адв. Д.: На въпрос 1.3. сте посочил, че разстоянието от средата на носещата колона  на процесният билборд е 7,10 м. от ръба на асфалта. За път I-9 или общинския по КК, който не е реализиран, става въпрос?

Вещото лице: От ръба на асфалта спрямо път I-9.

Адв. Д.: Нямам други въпроси.

Управителят Д.: Нямам въпроси към вещото лице.

юк. Н.: В констативно-съобразителната част сте посочил, че при проверката в опу-Бургас има издадено разрешително за специално ползване на пътищата № 2727/04.11.2008 г. на името на дружеството-жалбоподател. Само това разрешително ли е издадено?

Вещото лице: Не, 7 или 8 са издадените разрешителни.

юк. Н.: А, за въпросния „Мегаборд“?

Вещото лице: Не мога да кажа, нямах поставена такава задача.

юк. Н.: Нямам други въпроси.

Въпрос на съда: Няма спор по това, че процесното ни РИЕ е това, което е ситуирано в имот с идентификатор 51500.75.14, нали?

Страните: Да.

Въпрос на съда: Този имот граничи ли с път I-9?

Вещото лице: Да, граничи.

Въпрос на съда: Този път е част от републиканската пътна мрежа безспорно, нали?

Вещото лице: Да, част е.

Въпрос на съда: Процесното РИЕ в обхвата на ограничителната строителната линия на пътя/І-9/ ли е?

Вещото лице: Да, РИЕ-то е в обхвата на обслужващата зона или в ограничителната строителната линия на пътя.

Изявление на Управителя Д.: Искам да направя едно уточнение. С постановление от 15.11.2016 г. има промяна. Вече няма 10 м. ограничителна строителната линия. Всичко стана 25 м. обслужваща зона. По ЗП няма ограничителна строителната линия, т.е. „погълна“ я обслужващата зона.

АДВ. С.: Да се приеме заключението на вещото лице. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Адв. Д.: Да се приеме заключението на вещото лице. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Юк. Н.: Да се приеме заключението на вещото лице. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза и му определя окончателно възнаграждение в размер на 450.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 450 лв. на 14.03.2018г./.

Приключва събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество:

 

Адв. С.: От името на довереното ми дружество моля да постановите съдебен акт, с който да обявите нищожността на първо място на оспорената заповед. Същата е издадена от некомпетентен орган по материя, място и време.

На първо място нищожност поради това, че зам. кметът е нямал правомощия да осъществява действия по заместване в конкретния случай, тъй като през съответния период на издаване на оспорената заповед кметът г-н Д. е изпълнявал правомощията си по змсма.

На следващо място заповедта е нищожна и по материя, и по компетентност дотолкова, доколкото извън правомощията на Община Несебър е да се занимава с въпроси, свързани с издаването на разрешение, съответно премахването на билбордове, намиращи се на територията на  обслужваща зона и съответно ограничителната строителна линия на републиканските пътища. За тази територия и съответната дейност приложение намира специалният закон - ЗП, където ясно е разписана процедурата по издаване на разрешенията, от кой се издава и ако няма такова разрешение от кой се извършва премахването.

В случай, че приемете заповедта за издадена от компетентен орган и разгледате спора по същество заявяваме, че заповедта е и незаконосъобразна по следните съображения. На първо място трайна и константна е съдебната практика, че административен акт, издаден при неизясненост на фактите и обстоятелствата, е достатъчно основание за неговата отмяна. Отнесено към настоящия случай в ка, който е послужил за издаване на заповедта, е сниман билборд тип „Пиза“ с размери 3,00х4,00 м., т.е. 12 кв.м. Същевременно в заповедта е разпоредено премахването на билборд тип „Мегаборд“ с размери 8,00х4,00 м., т.е. 32 кв.м. Тоест липсва яснота каква е волята на административният орган. Дали да се премахне билборд с размери 12 кв.м. или този с размери 32 кв.м., като почитаемият съд в днешно съдебно заседание установи, че става въпрос за билбордове, които са на повече от 200 м. разстояние един от друг в различни ПИ. Липсва ясно формулирана воля. При това положение не може да се изпълни заповедта. Не е ясно кой билборд е предмет на премахване. Налице са и други съображения за незаконосъобразност на оспорената заповед, които ще изложим в писмени бележки в указан от съда срок.

 

Адв. Д.: От името на представляваното от нас дружество заявявам, че се присъединявам към казаното от колегата, като моля да отмените обжалваната заповед по изложените от колегата съображения, както и тези, изложени в писмен вид по делото.  Искам  да допълня, че действително става въпрос за разминаване. В обжалваната заповед става въпрос за РИЕ с размери 3,00х4,00 м., разположен в ПИ 51500.75.14, но в действителност на това място е разположен билборд тип „мегаборд“ с 32 кв.м. Това е отразено и в заключението на вещото лице. Това е достатъчно основание за отмяна на въпросната заповед, която е неясна. Моля да се произнесете в този смисъл. Представям списък на разноските, като моля същите да ни бъдат присъдени.

 

Юк. Н.: Считам жалбата за неоснователна. Моля да потвърдите заповедта на кмета на Община Несебър. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки в указан от съда срок. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Управителят Д.: Уважаема г-жо председател, тук нямахме спор дали билборда тип „Мегаборд“ и билборда тип „Пиза“ са законни или не. Тук имаше едно нарочно мероприятие от страна на кмета на Община Несебър затова, че аз като председател на „БАВР“, в която водеща фирма е „Метромедия Груп“ ЕООД, атакувахме Наредбата му за реклама и тя „падна“ в съда.  Аз го преварих, „съборих“ му Наредбата като незаконосъобразна. Бях го предупредил преди 3 години още, че в Наредбата си няма текст, който касае РИЕ-тата в частните терени. За три години три писма сме писали до кмета, да направи промяна в Наредбата си и да заложи възможност за разполагане на РИЕ в частен терен. Защото нас повече ни устройва, когато сме в частни терени, да си ги съгласуваме с общината, защото плащаме само такса за разглеждане и за издаване на разрешителното. Отделно плащаме 2000,00 лв. на частника. Докато, когато трябва с апи да ги съгласуваме, освен 2000,00 лв. на частника трябва да платим и 1600,00 лв. на апи. Има противоречие между Закона за собствеността и Закона за пътищата, защото хем теренът не е на апи, хем отказват да се издаде разрешителното. Трябва да го има вписано в Наредбата, за да се стъпи на тази база. Другият проблем за Община Несебър е, че всичките им места, които са сложени за билбордове, на общински терени са пак в нарушение на ЗУТ, на ЗМСМА, на Зоараксд. Всичките билбордове са на общината. Това е като предистория.

По делото имаме нарушение на Закона за административното производство, не на ЗУТ, не на ЗП. Правилно каза адв. С., че в настоящия случай  единственият закон, който може и се прилага е Законът за пътищата. В тази насока има решение на Административен съд гр. Благоевград, на ВАС. Четири решения са. Ако трябва юрисконсултите да са наясно, а не просто да представляват кмета на Община Несебър, трябва да знаят, че в обслужващата зона, в ръб-асфалт на първокласен път, на автомагистрала, на второкласен път се прилага ЗП. ЗУТ започва след 25 м. навътре. Затова на първата снимка се вижда оградата на хипермаркет „Жанет“, която е точно на 25 м. от ръб-асфалта на първокласния път.  Същата е изградена със заповед на кмета на  Община Несебър, т.е. всичко, което е до 25 м. и с лице на първокласния път е по ЗП.  Това, че директорът на ОПУ-Бургас без да е наясно с заеманата от него длъжност и ЗП прати на кмета на Община Несебър 45 билборда, които са в частни терени и всички хора си имат договори със собствениците, т.е. плащат си наемите на собствениците и собствениците плащат на общината говори само по себе си. Защо кметът не издаде заповеди за премахване на всичките 45 фирми, а се хвана само за 1 билборд?

Относно КА никой не е отишъл на място в терена на г-жа З.Г., за да провери какъв билборд има там. Напротив, в продължение на 3 години през 6 месеца ми се звънеше, че билборд тип „Пиза“ с разрешително № 2727/04.11.2008 г., е на общински терен и ще бъде съборено. В КА е направена схема, вписан е малкият билборд. Видяхте снимките. В КА е описан билборда тип „Пиза“, а не „Мегабордът“. Само, че за да избягат, са пратили билбордът тип „Пиза“ в частния терен. Това е процесуално нарушение. В КА са написани едни точки поред според Наредбата на Община Несебър, които „Метромедия Груп“ ЕООД е нарушила. В заповедта обаче те са променени на 70%. Моля да прогласите нищожност, тъй като има пълно противоречие между ка и заповедта. Става въпрос за груби процесуални нарушения. Завършвам с това, че е хубаво юрисконсултите да знаят, че в границата на първокласните пътища, които са в изключителната юрисдикция на Управителния съвет на „АПИ“, директорът на „ОПУ“ отговаря за второ - и третокласните пътища, а общините за четвърто – и петокласните пътища.  Всеки билборд, който е изграден в бившата ограничителна строителната граница, настояща обслужващата зона,  е подчинен на ЗП и НСПП.

 

Съдът предоставя 5-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:48 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: