ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,21.05.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и първи май                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2613 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

 

За жалбоподателя „Експрес 2Д” ЕООД се явява адвокат Г. с приложено по делото пълномощно.

За ответника - Началник на Митница Бургас се явяват юрисконсулт Л. и юрисконсулт Т., с представени по делото пълномощни 

Явяват се вещите лица С.А. и Д.Л..

 

Адвокат Г.- Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Т.- Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото.

Съдът ДОКЛАДВА постъпили по делото молби от жалбоподателя и от ответника, с приложени към тях заверени копия от документи, в изпълнение определението от съда от предходното съдебно заседание.

 

СЪДЪТ пристъпи към изслушване на вещото лице С.А..

Вещото лице А. със снета по делото самоличност: Представила съм експертно заключение, което поддържам.

Адвокат Г. – Нямам въпроси към вещото лице. Благодаря на вещото лице за компетентната експертиза, която моля да се приеме.

Вещото лице А., на въпроси на юрисконсулт Т.: Сравнила съм счетоводните разпечатки, които са представени от жалбоподателя в хода на последваща проверка и тези, които се намират в счетоводството на жалбоподателя. Единствено за складовата разписка не съм сигурна дали е приложена по делото. Имам разписката, но не я нося в момента. Коментирала съм съдържанието на складовата разписка. Сравнението между стоките в складовата разписка и фактурата мисля, че е разгледано в основното заключение, където съм използвала същата складова разписка. Абсолютно съвпадение в наименованията на стоките има между складовата разписка и хронологичния дневник в склад 2 за м.09.2010г. Имаше различия между митническата декларация и тези, посочени в складовата разписка. Различията са описани в основното заключение.

 

СЪДЪТ приема заключението на допълнителната съдебно-счетоводна експертиза и определя на вещото лице А. за положения труд възнаграждение в размер на 400 лева, платимо от внесения депозит.

 

СЪДЪТ пристъпи към изслушване на вещото лице, извършило съдебно-техническата експертиза.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

Д.В.Л.- българка, български гражданин, неосъждана. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обещава да даде безпристрастно заключение.

Вещото лице Л.- Представила съм експертно заключение, което поддържам.

Вещото лице Л., на въпроси на адвокат Г.: От една страна в анализните свидетелства, които са приложени по материалите на делото, липсват достатъчно данни за определяне на тарифния номер на част от стоките. В конкретния случай съм имала предвид тази част от стоките, за които има установен при проверката код и съм си позволила да посоча кой код на продуктите коригира по-точно на приложените данни. Имала съм предвид тази част от стоките, където не се потвърждава кода, установен по време на проверката. Аналогично съм маркирала там където описвам код, различен от установения при проверката, на база на наличните данни за състав и наименование на продукта. За определяне на кода по Мьорзинг са необходими данни за средното съдържание на млечни мазнини, млечни протеини, захароза, изогликоза, глюкоза, скорбяла или нишесте. Тези продукти, тези съставки на продуктите, са посочени в приложение 1, табл.1 от приложение 1 на Регламент 948/2009г. от 30.09.2009г. Същите съставки участват във формулата за изчисляване на кода по Мьорзинг, приложена по тази таблица и по същата формула в модул код по Мьорзинг. В автоматизираната система ТАРИК е дадена възможност автоматично да се изчислява кода на Мьорзинг на база съставките на продуктите.

Адвокат Г. – Да разбирам ли, че за нито една от стоките не са налични въпросните данни за определяне на кода по Мьорзинг?

Юрисконсулт Т. – Възразявам на този въпрос, считам че въпросът е правен.

Съдът намира възражението за неоснователно и допуска така поставения въпрос към вещото лице.

Вещото лице Л.- Посочих кои компоненти са необходими за определяне на кода. При преглед на анализните свидетелства за продуктите по делото се вижда, че в нито едно от свидетелствата съдържание на тези компоненти не е включено. Има информация по-обща, за съдържание на протеини и въглехидрати, но не и необходимата за изчисляване по кода на Мьорзинг.

Адвокат Г. - Нямам повече въпроси към вещото лице.

         Вещото лице Л., на въпроси на юрисконсулт Т.: При определяне на код, както съм предложила различен от проверката, съм взела предвид състава на продуктите, включен в анализните свидетелства и наименованието им по описание на анализно удостоверение и фактура. За част от продуктите, тази част от продуктите с установен код различен от проверката, няма как да бъде установен кодът от проверката. Свойствата, състава на продуктите коригирам така,  както предлагам. За глава ХVІІ и ХVІІІ от Обяснителните бележки на номенклатурата. Тарифният код е с две нули отзад. Кодът който предлагам, се отнася за „Милки кидс” и „Рол тойс”, шоколадова обвивка, вътре с играчка. Допуснала съм грешка. Правя корекция на стр. 2 от приложение 1 към експертизата за позиции №28 и №29- кодът съвпада с установения при проверката. Верният код е 1806903900.

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице Л. възнаграждение в размер на 350 лева, платимо от внесения депозит.

 

Адвокат Г. – Няма да соча други доказателства.

Юрисконсулт Т.– Представям заповед на директора на Агенция „Митници”, с която са утвърдени указания за работа на митнически служители с единния административен документ, както и самите указания, представям и писмо рег.индекс 44/74/26.06.2007г. за въвеждането на работа с електронни митнически документи, подаване на митнически декларации в електронна форма или при електронна декларация.

Адвокат Г. – Моля да се приемат представените документи като доказателства по делото. Представям и доказателства за разноските по делото.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с нарочна писмена молба заверени преписи от дневник за покупките за периода от 01.09.2010г. до 30.09.2010г., складова разписка № 72599/25.08.2010г., както и представените от ответника извлечение от регистър хронологичен дневник в склад 2, писмо вх.№ 4402-1148/20.08.2012г., ведомост за движение на стоките от склад 2 към 30.09.2010г. както и заповед №ЗАМ-245/26.06.2007г. издадена от директор на Агенция „Митници”,Указания за работа на митническите служители с единния административен документ.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Г. – Моля да отмените атакуваното решение. Същото е издадени в противоречие с материалния и процесуалния закон, и по-специално, видно от всички доказателства по делото Митницата не е разполагала с достатъчно данни да определи коректен тарифен код на всички стоки, които са предмет на решението и най-важното не е имала каквито и да било данни за определяне на кода по Мьорзинг, който е база за определяне на допълнителното мито, предмет на решението. В тази връзка решението е незаконосъобразно и необосновано. Ще си позволя само да акцентирам върху това, че митницата при последваща проверка изпада в противоречие сама със себе си, тъй като двама различни служители на Митница Бургас при приемане на декларация и при даване на разрешение за вдигане на стоката, са извършили физически контрол и са записали в декларацията, че декларираната стока отговаря на наличната в превозното средство и на тази посочена в Митническата декларация, т.е. в случая единственото, което може да е налице е да са някакви несъответствия по документи, но важното е каква реално е стоката и какви са нейните обективни показатели. Двама служители са потвърдили, че стоката е тази, декларирана от доверителите ми, поради което считам, че няма основания за корекция на тарифния код и дата. Моля да ми предоставите срок да изложа подробности в писмен вид. Моля да ни присъдите и разноски по делото съобразно представения списък в общ размер на 1 290лв.

 

Юрисконсулт Т. – Моля да отхвърлите жалба, същата е неоснователна. Считам, че решението на началника на Митница Бургас е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено. Подробности ще изложа в писмена защита. Искам само да акцентирам, че решението на начална на Митница Бургас е издадено на база извършена последваща проверка на декларирани стоки по ЕАД, от отдел „Последващ контрол” към Митнически пункт Бургас, близо две години след като стоката е била въведена на територията на Република България. Никъде в решението не е посочено, че кода по Мьорзинг се сформиран на база данни от интернет или други такива, както твърди жалбоподателя. В административния акт ясно е вписано на какви данни се основа кода на Мьорзинг при проверката, а именно за всяка една от стоките по фактурата и включена в ЕАД, за която при последваща проверка е установен тарифен код, различен от декларирания и същия е асоцииран към изчерпана тарифна квота. Кодът на Мьорзинг е определен в съответствие на представения анализен сертификат на стоката, а също така и на база деклариран код на Мьорзинг за идентични стоки, декларирани за режим допускане за свободно обръщение от „Експрес 2Д” ЕОД по други декларации. Или причината наложила определянето на код по Мьорзинг е определяне на нови тарифни кодове, които са асоциирани към тарифни квоти, различни от декларирани и изчертани към датата на подаване на ЕАД. Подробни съображения ще изложа в писмено становище.

Юрисконсулт Л. – Моля да отхвърлите подадена жалба като неоснователна и недоказана и да потвърдите решението на началника на митница Бургас. В решението подробно е посочен метода за формиране кода на Мьорзинг. Моля да ми бъде предоставена възможност в писмен вид да изложа съображенията си, както и моля да ни бъдат присъдени разноските по делото и юрисконсултско възнаграждение.

Реплика на адвокат Г. – По повод на твърдението на процесуалния представител на ответника, че кода е определен на база идентични стоки, държа да подчертая, че по делото няма доказателства за тези идентични стоки, а само твърдения, които не са достатъчни за тези изводи. По отношение на това, че сертификата за анализ е послужил за определяне на кода на Мьорзинг, вещото лице беше категорично, че в този сертификат няма данни за определяне на този код.

Дуплика на юрисконсулт Т. – Считам, че са неоснователни и голи твърденията на колегата. В административната преписка се съдържа доклада на отдел „Последващ контрол”, в който ясно и точно, по декларацията по стоки, е посочено как дружеството „Експрес 2Д” ЕООД в един случай, когато не е изчертана тарифната квота посочва правилната тарифа, а в други случаи, когато квотата е изчерпана, декларира една и съща стока с друг тарифен код. Това е по доклада от стр.58 и сл. по нашата номерация на преписката.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направените искания определи на страните 10-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: