ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 12.02.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На дванадесети февруари                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2613 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 9,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Експрес-2Д” ЕООД – гр. Сливен - редовно уведомен, се явява адв. Г. с пълномощно по делото.

За ответника - Началник на Митница Бургас - редовно уведомен,  се явява юк. Л. с представено по делото пълномощно и юк. Т., която представя пълномощно 

Явява се вещото лице  С.А..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх. № 853 от 04.02.2014 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, след като намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. Г.: Да се изслуша вещото лице.

Юк. Т.:  Да се изслуша вещото лице.

Юк. Л.: Да се изслуша вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. – **години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. Г.: Нямам въпроси. Благодаря на вещото лице. Моля да се приеме заключението.

 

Юк. Т.: Какви точно документи сте видяла в счетоводството на дружеството, тъй като към експертизата няма приложени никакви документи?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Счетоводните документи, които съм посочила, не са представени по делото - Дневник за покупките за периода 01.09. – 30.09.2010 г.; Складова разписка № 72599 от 25.08.2010 г. и Ведомост за движение на стоките от месец септември 2010 г.

 

Юк. Т.: За кой месец е заприходена стоката във ведомостта?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Стоката по фактурата с дата 25.08.2010 г. е заприходена през месец септември 2010 г.

 

Юк. Т.: Представям писмо и хронологичен дневник за месец септември 2010 г.

 

Адв. Г.: Моля да се приеме писмото. Възразявам да се приеме хронологичния дневник – няма данни, че това е точно хронологичния дневник на дружеството.

 

Юк. Т.: Моля да бъде допуснато извършването на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза,  вещото лице по която след като извърши проверка в счетоводството на жалбоподателят да направи съпоставка на стоките по тяхното наименование, вид и количество по данни отразени в счетоводството на дружеството-жалбоподател и данните от счетоводните документи предоставени от дружеството в Митница Бургас в хода на извършването на проверката.

 

Адв. Г.: Възразявам срещу поставената задача. Няма документи, за които се твърди, че са представени от дружеството, да не са представени по делото.

Имам доказателствени искания: Представям молба, с която да допуснете съдебно-техническа експертиза с два основни въпроса – вещото лице да анализира характеристиката на стоките по представените документи и да каже има ли достатъчно данни за определяне на тарифния номер, който митницата е определила?

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя възнаграждение в размер на 400.00 лева, платими от внесен депозит./издаден РКО 400.00 лева на 12.02.2014 г./

ДОПУСКА допълнителна съдебно-счетоводна експертиза,  вещото лице по която като извърши необходимите справки, да отговори на поставения от ответника въпрос.

НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещото лице С.А. при депозит в размер на 400.00 лева, вносими от ответника  в 7-дневен срок, считано от днес.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като извърши необходимите справки да отговори на поставените в нарочна писмена молба въпроси, която е представена в днешното съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещото лице инж. Д.Л. при депозит в размер на 350.00 лева, платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

ЗАДЪЛЖАВА Началника на Митница Бургас да представи надлежно заверено копие на гърба на лист 1 от Митническа декларация 10 BG001009Н0009782/27.08.2010 г., в 7-дневен срок, считано от днес.

ЗАДЪЛЖАВА НАЧАЛНИКА на Митница Бургас да представи надлежно заверени всички доказателства, които е представил жалбоподателят по време на извършване на проверката, в 7-дневен срок, считано от днес.

ЗАДЪЛЖАВА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ да представи Дневник за покупките за месец септември 2010 г., Складова разписка № 72599/25.08.2010 г. и Ведомост за движение на стоките Склад 2, в 7-дневен срок считано от днес, с копие за другата страна.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.05.2014 година от 10,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

ДА СЕ УВЕДОМЯТ вещите лица за изготвяне на заключенията след заплащане на определените депозити.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  9,20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: