ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,14.02.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На четиринадесети февруари                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2611 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ К.П.М., Я.М.М., И.М.М. и М.М.М., редовно уведомени, представляват се от адв.С. с представено пълномощно за всички, находящо се на лист 219 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, нередовно уведомен, представлява се от юрисконсулт А., която представя пълномощно.

 

Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Колев.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Несебър, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт В., представя днес пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че няма процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на К.П.М., Я.М.М., И.М.М. и М.М.М. против Заповед № ДК-10-ЮИР-50/17.07.2017г.

 

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства и административната преписка по съставения обжалван административен акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото с жалбата писмени доказателства и административната преписка.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

Адв.С.: Поддържаме жалбата.

По отношение представената административна преписка, възразявам по нейната цялост.

Представям молба с искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза и въпроси към нея, която представям с копия за страните.

Представям удостоверение за въвеждане на сградата в експлоатация, като мисля че в административната преписка липсва такова.

Моля представените от мен в днешно съдебно заседание доказателства да се присъединят към доказателствения материал по делото.

 

Юрисконсулт А.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Не възразявам да бъде прието представеното в днешно съдебно заседание писмено доказателство.

По направеното искане за извършване на съдебно-техническа експертиза - не възразявам, но считам първи въпрос за правен.

 

Юрисконсулт В.: Запозната съм с представените доказателства. Нямам възражение по приемането им. Считам жалбата за основателна.

Относно искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза - не се противопоставям.

Нямам доказателствени искания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме представеното доказателство. Не възразявам по искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

Няма да соча нови доказателства.

 

 

 

 

Съдът намира, че следва да бъде прието представеното писмено доказателство Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж, както и следва да бъде назначена поисканата с нарочна молба от днес експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното в днешно съдебно заседание от адв.С. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж.

 

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите в депозираната днес молба.

Експертизата да се извърши от вещото лице арх.В.А-Д.при депозит в размер на 200 лв. вносим от жалбоподателите в 7-дневен срок считано от днес.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.03.2018г. от 14.00 часа.

Дата се съобщи на страните в съдебно заседание.

 

Вещото лице да се уведоми след внасяне на депозита.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: