ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.02.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и шести февруари                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: А. Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2610 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР,  редовно уведомен, не се явява и не изпраща  представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК РДНСК-ЮИР БУРГАС, редовно уведомен,  се  представлява от гл.експерт К., с приложено по делото пълномощно.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС,  се явява прокурор Ч..

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомена,  не изпраща процесуален представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Г.С., редовно уведомена,  не се явява и не се представлява.

 

Явява се вещото лице арх.В.Д..

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба входящ № 2402/26.02.2018 година от ю.к.В., процесуален представител на жалбоподателя, с която заявява, че не може да присъства в днешното съдебно заседание, но не възразява да се даде ход на делото.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ГЛ.ЕКСПЕРТ К.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР Ч. : Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че с горецитираната молба  ю.к.В.  заявява, че оспорва и не е съгласна със заключението на вещото лице Д. в отговора на въпрос №1.

Съдът даде възможност  на процесуалните  представители по делото да се запознаят с молбата на ю.к.В..

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице Д..

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

В.Й.Д.: На  62 години,българка,  българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото.

 

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. По повод молбата на ю.к.В., относно отговор на въпрос №1 искам да кажа, че във връзка с други подобни дела съм посещавала Община Несебър, където съм получила устен отговор, че няма акт за смяна на статута на тези 38 декара. Такъв акт не са ми предоставили, нямат такъв акт. Към делото има едно писмо на главния архитект, където  се казва, че документацията по смяна на статута е изпратена на МЗГ и от тогава обратен отговор няма. Така, че да посетя Община Несебър е безсмислено. Направено е след това частично изменение – от имота се образуват няколко  други  имота,  защото с ПУП не се сменя статут. За мен този ПУП е нищожен, защото касае земеделска земя, на която не е сменен статута. Тези ПУП-ве не подлежат на контрол, той е влязъл в сила и от там се е започнало едно наслагване на грешката.

ГЛ.ЕКСПЕРТ К.: Аз нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР Ч.: Вие по специалност архитект ли сте?

ВЕЩОТО  ЛИЦЕ Д.: Да, по специалност съм архитект.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР Ч.: В заключението си пишете, че сградите се намират на 2.66м. и 5.96м. от дюните,  но правите извод, че под сградите няма дюни? От къде взехте тези данни?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: От специализираната карта за дюните.  Кадастралната карта е мисля от 2008 година. Картата за дюнните образования е от 2014 година.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР Ч.: Картата за дюнните образования е  издадена след разрешението за строеж. Защо смятате, че там няма дюни, защото на три метра от тях има. Този факт за дюнните образования  само от картата ли го установявате или сте посетила мястото?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Само от картите. Те са само по координати и съм ги съвместила с картата на имота с координатите на дюнните образования. В кадастралната  карта са нанесени и изградените сгради. Към настоящият момент в кадастралната карта има опция за измерване и след като съм съвместила  с границите на имота съм измерила разстоянието до сградите Всичко това е дигитално, тъй като  имаме  възможност за дигитална информация.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР Ч.: Смяната статута на земята  задължителна предпоставка  ли е за изменение на ПУП?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Да, задължителна е. Може да се направи първичен  ПУП. Защото в самите скици излиза, че терена е урбанизирана територия, а дефакто това е земеделска земя. Когато се изработва кадастрална карта, тя се изработва от частни фирми, които черпят информация  от всички налични кадастрални планове,  ПУП, които се съдържат на карти на хартиен носител, освен това се правят снимки,  самолетни замервания, но преките земервания се правят само ако има съмнения или разлика. Така се изработва кадастрална карта, която се обявява до Държавен вестник, което не достига до всички собственици и в последствие в Закона за кадастъра и имотния регистър има ред за отстраняване на тези грешки. При изготвянето на тази кадастрална карта по този начин се е получила тази грешка и имотите са нанесени като урбанизирани територии, но след като няма административен акт, който е нарочен  за смяна статута  на земята,  всяко последващо деяствие е нищожно.

 

Съдът след като изслуша становището на страните  и вещото лице,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице арх.В.Д..

На вещото лице да се изплати  възанаграждение в размер  на  200.00 (двеста) лева от внесения по делото депозит и съобразно представената справка-декларация.

ГЛ.ЕКСПЕРТ К.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР Ч.:  Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът отбелязва, че в цитирана по-горе молба от процесуалния представител на жалбоподателя същия заявява, че няма искания за събиране на други доказателства и изразява становище по същество.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

ГЛ.ЕКСПЕРТ К.: Уважаеми господин Председател, моля да постановите решение, с което да оставите без уважение подадената жалба от главния архитект на Община Несебър като недоказана и неоснователна и да оставите в сила оспорената Заповед № ДК 10-ЮИР -47/  26.06.2017 година по мотиви, които са подробно изложени в самата нея. Моля да ми присъдите ю.к.възнаграждение. Моля да изложа  подробни съображения в писмен вид в указан от Вас срок.

ПРОКУРОР Ч.: Моля да отхвърлите оспорването като неоснователно и да потвърдите като законосъобразна издадената заповед. Налице са предпоставките посочени в мотивната част на същата. Беше доказано, че в нарушение  на чл.12, ал.2 от ЗУТ процедурата е протекла без наличие промяна предназначението на земята, което води до нищожност на последващите действия.  Всеки може да се позове на нищожността на един административен акт,  който по своята правна природа   не може да доведе до  правни последици.  Именно това, липсата на смяна  предназначението на земята. Моля да се  произнесете в смисъл на изброените аргументи.

Съдът определи 7 дневен срок за представяне на  писмени бележки на процесуалния представител на ответния орган.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:58часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: