ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 16.10.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  шестнадесети октомври                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: М.М.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2610 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР,  редовно и своевременно призован, се явява ю.к.М.В., с пълномощно представено в днешното съдебно заседание. 

 

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК РДНСК-ЮИР БУРГАС, редовно и своевременно призован,  се  представлява от гл.експерт К., с приложено по делото пълномощно, в днешното съдебно заседание.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС,  се явява прокурор М.М..

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно и своевременно призована,  не изпраща процесуален предствател.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  И.Г.С., редовно и своевременно призована  не се явява и не се представлява.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Ю.К. В.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.ЕКСПЕРТ К.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР М.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

          Делото е образувано по жалба от арх.В.К.Д.*** на Община Несебър против Заповед № ДК-10-ЮИР-47/26.06.2017г., издадена от началника на РДНСК – Югоизточен район/ЮИР/, с която се обявявят за нищожни издаденото от *** на община Несебър разрешение за строеж № 70/09.12.2008г. за „Жилищна сграда – ЗП № 1“, находяща се в УПИ I - ОБЩ, кв.31, ж.к.“Черно море“, гр.Несебър, представляващ имот с идентификатор 51500.503.43 по КК на землището на гр.Несебър, ведно с одобрените на 29.11.2006г. и преодобрени на 21.05.2008г. инвестиционни проекти по части: Архитектура, Конструкции, Геодезия, Електро, ВиК, ТТЕ, Инженерно-геоложко проучване и ПБЗ, по протест изх.№ 3701/17г. от 20.03.2017г. на ОП – Бургас.

Иска се отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна.

               

Указва на оспорващия, че в тяхна тежест е да докажат съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

 

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

          Ю.К.В.- Поддържам жалбата. Нямам възражения по доклада.  Имам доказателствено искане. Моля, във връзка с твърдението на административния орган, че в процесния имот се намират сиви дюни моля, да бъде изискано от трето неучастващо по делото лице да представи писмени доказателства. Представям нарочна молба в този смисъл- СГКК да представи протокол № 21-122/ 30.10.2014 година, съставен от Комисията по чл.18, ал.1 от Наредба №1/16.09.2008 година, както и цитираните в протокола документи, всички послужили в производството по одобряване на специализираните карти за дюните в землището на гр.Несебър. В оспорената заповед е цитиран др. номер на протокол на въпросната комисия, но от други висящи производство в Административен съд Бургас  е известно, че именно протокол с цитирания номер касае землище на гр.Несебър. След като постъпят тези документи ще се поставим въпросите за съдебно-техническа експертиза, която молим да допуснете.

ГЛ.ЕКСПЕРТ К.- Оспорвам жалбата. По доклада нямам възражения. По направеното искане не се противопоставям. Моля да задължите трето неучастващо  лице, а именно Началника на СГКК-Бургас  да представи регистъра по чл.6, ал.4 и 5 от ЗУЧК за  процесния имот по оспорения административен акт ПИ51500.503.42, както и  в случая  разбирам, че има различие в номерата на протокола, затова да се изиска и протокола с номера, който е посочен в оспорената заповед.

ПРОКУРОР М.- Нямам възражения по доклада. Няма да соча доказателства. Не възразявам срещу исканията на страните.

Ю.К.В. - Нямам възражения.

Съдът намира, че направените от процесуалните представители на  жалбоподателя и ответника за събиране на доказателства са основателни, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА Началника на СГКК Бургас да представи  по делото исканите от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства по представената молба.

ЗАДЪЛЖАВА Началника на СГКК Бургас да представи копие от двата протокола на Комисията по чл.18, ал.1 от Наредба №1/16.09.2008 година, а именно: протокол № 21-122/ 30.10.2014 година, посочен от жалбоподателя, за създаването  и поддържането на специализираните карти и регистъра на обектите по чл.6, ал.4 и 5 от  ЗУЧК,  както и протоколът цитиран в оспорената заповед №21-83/19.09.2014г., касаещи ПИ 51500.503.42.

Съдът намира за основателно искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА  и  ВЪЗЛАГА  съдебно-техническа експертиза (СТЕ).

След постъпване на исканите документи от СГКК Бургас същите да бъдат предоставени  незабавно на страните  по делото.

Съдът определя тридневен срок след запознаване с посочените документи,  в който процесуалният представител на жалбоподателя да постави в писмен вид въпросите,  на които следва да отговори вещото лице по допусната СТЕ,  като в посочения срок следва да внесе първоначален депозит в размер на 300.00 /триста/ лева.

След представяне на въпросите в писмен вид, същите да бъдат предоставени   на ответната страна, която в тридневен срок да изрази  становище  по тях и ако има въпроси към експертизата да внесе депозит в размер на 100.00/сто/ лева.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото  и го НАСРОЧВА за 18.12.2017 година от 11:30 часа, за която дата и час страните  се считат за редовно уведомени.

 

          Протоколът изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: