ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 20.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети февруари                              две хиляди и осемнадесети година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 260 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:18 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Пик Ко“АД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митница Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№1988/15.02.2018г. от процесуалния представител на жалбоподателя, с която не възразява да бъде даден ход на делото в негово отсъствие. Заявява, че ако бъде представена износна декларация №238654/15.04.2014г., желае да се запознае с нея и изрази становище, като в случай че бъде даден ход по същество, моли жалбата да бъде уважена и бъдат присъдени разноски.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№2074/16.02.2018г. от юрисконсулт Л., с искане делото да бъде отложено за друга дата, предвид невъзможността му да се яви в съдебно заседание, поради служебна ангажираност, като се сочи че и другите юрисконсулти на ответника са служебно ангажирани. Към молбата са приложени 2 броя командировъчни.

 

Съдът с оглед постъпилата молба от процесуалния представител на ответника и представените доказателства към нея, намира че са налице основанията по чл.139, ал.1 от АПК за отлагане на делото за друга дата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.04.2018г. от 11.00ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.22 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТ