ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 14.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети март                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  260 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Пик Ко“АД, редовно призован, се явява от адвокат С., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митница Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Л., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Пик Ко“АД против решение №32-329951/24.11.2016г. на началника на Митница Бургас, потвърдено с решение №Р-5/32-4140/06.01.2017г. на директора на Агенция Митници.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата. Оспорвам констатациите в доклада на ОЛАФ, а именно съдържанието на доклада свързано с документите представени при износа на стоката, съответно тези, които са били представени за издаване на сертификат за произход. Нямам доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.:  Уважаема г-жо председател, оспорвам изцяло жалбата. Считам, че докладът на ОЛАФ е официален документ и като такъв се ползва с обвързваща материална сила по отношение на констатациите съдържащи се в него. Още повече съгласно Регламент № 883 от 2013г., докладите на ОЛАФ са годни доказателства в административното производство. Представям и моля да приемете фактура 2747/20.02.2017г. за извършен превод, както и превод на доклада на ОЛАФ, ведно с приложенията към него. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът дава възможност на адвокат С. да се запознае с представените днес доказателства.

 

АДВОКАТ С.: Моля, да ми се предостави срок да се запозная с представените днес доказателства, с оглед техния обем.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Предоставям на съда по направеното искане.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да се запознае с представените в днешното съдебно заседание  писмени доказателства и да изрази становище по тях в следващото съдебно заседание, когато съдът ще се произнесе по приемането им.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалваното решение и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, включително и твърдяната от него незаконосъобразност на издаденото решение.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът с оглед становището на страните и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.04.2017г. от 10.20 часа, за която дата и час страните уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в   10.10часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: