О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 326

 

гр. Бургас, 22 февруари  2016 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в закрито заседание на двадесет и втори  февруари, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                                ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                              АТАНАСКА АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД №260/2016 г.

Производството е по реда на чл. 229 ал.1 т.2 и сл. от АПК във вр. с чл. 306 ал.3 НПК.

Подадена е жалба от В.С.Д.  против определение № 16/8.01.2015г. по АНХ дело № 4637/2010г. по описа на Бургаския районен съд. С определението съдът, на осн. чл. 84 ЗАНН във вр. с чл. 306 ал.1 т.4 НПК във вр. с чл.111 ал.2 НПК, е отказал връщане на иззети на осн. чл. 124 ал.1 ЗАДС вещи, подробно описани в наказателно постановление № 293/2010г., издадено от Началника на Митница Бургас на В.С.Д..

В частната жалба се излагат доводи за незаконосъобразност на обжалваното определение и се иска неговата отмяна. Иска се по същество съдът да постанови връщане на стоките след заплащане на съответните акцизи.

Жалбата е допустима- подадена е в предвидения от закона срок, от лице с доказан интерес от оспорване- адресат на акта.

Разгледана по същество е неоснователна.

С решение № 26/ 14.02.2010г. по АНХ дело № 4637/2010г. по описа на Районен съд Бургас, е било отменено наказателно постановление № 293/2010 г. на Началника на Митница Бургас., с което на основание чл.123 ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове на В.С.Д.  е наложена имуществена санкция в размер на 3500,44 лева, на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС  са му отнети в полза на държавата общо 34 (тридесет и четири) бутилки без бандерол, 334 бутилки алкохолни напитки , облепени с акцизен бандерол с изтекъл срок на валидност, 144 (сто четири десет и четири) кутии съдържащи 1127 къса пурети, различни по вид , облепени с акцизен бандерол с изтекъл срок на валидност, 4 броя кутии пури без акцизен бандерол, когато такъв е задължителен, 22 броя кутии пури с акцизен бандерол с изтекъл срок на валидност, 6 броя пакети тютюн без акцизен бандерол, когато такъв е задължителен, 59 броя пакети тютюн облепени с акцизен бандерол  изтекъл срок на валидност с размер на дължимия акциз 1750,22 лева (отнетите вещи подробно посочени).

С решение № 18/ 6.01.2012г., постановено по КНАД № 649/2011г. по опис на Административен съд Бургас, решение № 26/ 14.02.2010г. по АНХ дело № 4637/2010г. по описа на Районен съд Бургас е оставено в сила.

На 6.01.2016г. В.С.Д. е подал молба до Районен съд Бургас по АНХ дело № 4637/2010г., с която е поискал съдът да постанови акт за връщане на стоките, отнети на осн. чл.124 ал.1 от ЗАДС  с наказателно постановление № 293/2010 г. на Началника на Митница Бургас.

С обжалваното определение, съдът е отказал връщане на иззетите на осн. чл. 124 ЗАДС вещи, с мотив че е налице законова забрана за съхраняването им към момента на влизане в сила на съдебното решение, с което е отменено наказателното постановление и забрана за притежаването им, към момента на подаване на искането.

Определението е законосъобразно по същество, макар и не достатъчно прецизно.

Възраженията на частния жалбоподател, че след като НП е отменено във всички части, следва да се разпореди връщане на описаните в него вещи, е неоснователно.

Отмяната на постановлението в частта, с която на осн. чл. 124 ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата, е последица от отмяната му в частта, с която е прието извършване на нарушение по чл.123 ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове. Т.е. след като с влязъл в сила съдебен акт е приета липса на извършено нарушение, то не може да бъде постановено отнемане на неговия предмет, както сочи нормата на чл. 124 ЗАДС.

Това обаче не означава автоматично, че иззетите в хода на административно наказателното производство вещи, подлежат на връщане.

Процесните вещи са били иззети с АУАН на осн. чл. 41 от ЗАНН, която норма регламентира възможността за изземване и задържане на веществените доказателства, свързани с установяване на нарушението .

По отношение на иззетите в хода на административно наказателното производство вещи, произнасяне не е налице към датата на постановяване на съдебните актове.

В противоречие със закона първоинстанционният съд се е позовал на нормата на чл. 111 ал.2 НПК. Тя касае възможността за връщане на веществени доказателства до приключване на наказателното производство, каквато хипотеза в случая не е налице.

Приложима в случая обаче, е разпоредбата на чл. 112 ал.2 НПК, приложима на осн. чл. 84 ЗАНН. Според нея, предметите, иззети като веществени доказателства,  притежаването на които е забранено, се предават на съответните учреждения или се унищожават.

Наличието на забрана следва да се преценя към момента на произнасяне на съда, защото законодателните рестрикции са съобразени с действащата нормативна регламентация на конкретните обществени отношения, които защитава.

В случая, нормите на чл. 99, ал.1, т.3 и чл. 99, ал.2, т.2 от ЗАДС, изрично забраняват държането на вещи от вида на иззетите с АУАН № 189/ 17.06.2010г.

Поради изложеното  и на основание чл. 236 във вр. с чл. 221, ал. 3 от АПК, Административен съд гр.Бургас,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА   определение № 16/8.01.2015г. по АНХ дело № 4637/2010г. по описа на Бургаския районен съд.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:     

 

 

ЧЛЕНОВЕ: