ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 22.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и втори април                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 260 по описа за  2015 година.                     

На именното повикване в 12,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят „Леспром” ЕООД - редовно уведомен, се представлява от адв. Д. с представено по делото пълномощно.

         За ответника Директор на Държавно горско стопанство Айтос - редовно уведомен, се явява адв. С. - представя пълномощно.

         Заинтересованата страна „Деркос” ЕООД - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото Заявление с вх. № 3697/20.04.2015 г. от А.Б. в качеството му на управител на „Даркос” ООД, с която моли делото да бъде отложено за друга дата, поради здравословни причини. Представил е болничен лист.

 

Адв. Д.: Считам заявлението за отлагане на делото за изцяло неоснователно, тъй като е нямало пречка същият да организира защитата си посредством назначаване на процесуален представител. Настоящото заседание не следва да се отлага. Да се даде ход на делото.

 

         Адв. С.: Считам, че молбата е основателна. По хода на делото - предоставям на съда.

 

         Съдът, като взе предвид заявлението на „Даркос” ООД,  конституирано като заинтересована страна в производството, намира същото за неоснователно, тъй като представения болничен лист не отговаря на изискванията на чл. 18 от Наредбата за медицинската експертиза.

         Ето защо и като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „Леспром” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ: BG 102851673, със седалище и адрес на управление: гр. Айтос, ул. „Д. Зехирев” № 27, представлявано от управителя И.Щ., против Заповед № РД 05-770/29.12.2014г. на директора на Държавно горско стопанство гр. Айтос, с която е обявено класиране на кандидатите от извършен конкурс за покупко-продажба на стояща дървесина на корен на обект 1501/ЛФ 2015г. отд.478-а; 541-ж; 547-м; 548-с; 549-а; 570-з на територията на ТП ДГС Айтос, ремонт на горски пътища чрез подравняване на съществуващи и направа на нови камионни горски пътища, изкореняване на пъни.

 

Адв. Д.: Поддържам жалбата ведно с представените доказателства към нея. Няма да сочим нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Адв. С.: Оспорвам изцяло жалбата. По доказателствата - моля да бъде допуснат до разпит заместник-директора на ДГС Айтос, който да удостовери връзката между направата на пътищата и наредбата за възлагане на дейностите в горите.

 

Адв. Д.: Искането за допускане на свидетелски показания е неоснователно, тъй като ще се изяснява правен въпрос. В наредбата е изброено кои дейности се допускат за възлагане и не може да се обследват на база свидетелски показания. На директора е възложена дейност, която не кореспондира с процесната наредба и по това обстоятелство следва съда да се произнесе с решението си.

 

Съдът констатира, че по делото не е представена в цялост административната преписка, поради което намира, че следва административният орган да бъде задължен да я представи, надлежно заверена, в определен срок.

 

Искането за допускане на свидетел, съдът намира за неоснователно, поради което следва да се остави без уважение, тъй като обстоятелствата, които иска да изяснява с тях са регламентирани в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /НУРВИДГТДОСПДНГП/.

 

Ето защо и по доказателствата съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

         ЗАДЪЛЖАВА директора на Държавно горско стопанство гр. Айтос да представи надлежно заверена в цялост административната преписка по издаване на Заповед № РД-05-770/29.12.2014г., включително и декларациите по чл.21, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /НУРВИДГТДОСПДНГП/, както и заповедта, с която директора на ТП ДГС - гр. Айтос е упълномощил директора за провеждане на процедурата, в 7-дневен срок, считано от днес.

         ПРЕДУПРЕЖДАВА директора на Държавно горско стопанство гр. Айтос, че при непредставяне на посочените доказателства в определения срок ще му бъде наложена глоба.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответника за допускане до разпит на свидетел.

 

 НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.06.2015 година от 11,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12,15  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: