ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 21.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ­­VІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи май                      две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

административно дело номер 260 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ           К.А.А., редовно уведомен, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.П.А., редовно уведомена, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Н.К., редовно уведомен, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.И.К., редовно уведомен, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Д.К., редовно уведомена, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.К.Б., редовно уведомена, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Л.Б., редовно уведомен, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Л.Б., редовно уведомен, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Д.Д., редовно уведомен, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Д.Д., редовно уведомена, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Х.Д., редовно уведомена, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.В.Д., редовно уведомена, не се явява.

За всички жалбоподатели се явява адв. Д.П. от АК - София, която представя пълномощно от М.К., в качеството й на управител - представител на етажната собственост на жилищната сграда в гр. Созопол, ул. С.п. бл. **, вх. *. С пълномощното е представена регистрационна карта на етажната собственост ведно с протокол от проведено общо събрание на собствениците на самостоятелни обекти и с което е упълномощена адв. П. да ги представлява в настоящото дело.

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата - Главен архитект на Община Созопол, редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

 

По хода на делото:

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателите - адв. П. и като намери, че настоящата жалба е подадена от 12 физически лица – жалбоподатели в тяхното лично качество, а не в качеството им на етажни собственици намери, че за правна прецизност по делото следва да бъде представено пълномощно от адв. П. именно от тези лица, в личното им качество. Освен това, в приложения към административната преписка списък по чл. 152, ал. 3 от АПК е посочено като заинтересовано лице Община Созопол, но същата не е конституирана и не е призована за днешно съдебно заседание.

Съдът счита, че Община Созопол е заинтересовано лице по смисъла на чл. 152, ал. 1 от АПК, защото оспорената виза за проектиране е издадена във връзка с нейни инвестиционни намерения и след издаването й е съобщена по предвидения ред. По тази причина ход на делото не следва да бъде даден, като за следващо съдебно заседание бъде задължена адв. П. да представи пълномощно от жалбоподателите в личното им качество, както и да се конституира и призове Община Созопол за следващо съдебно заседание.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

На основание чл. 153, ал. 1 от АПК КОНСТИТУИРА Община Созопол като заинтересована страна.

УКАЗВА на адв. П. да представи за следващо съдебно заседание пълномощно от жалбоподателите в личното им качество.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.06.2014 г. от 9,50 часа, за която дата да бъде уведомена Община Созопол.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: