ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,05.11.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На пети ноември                                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 260 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Джорданс” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат П.М., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За ответника директор на Дирекция „ОУИ” Бургас (съгласно §44, във вр. с §65 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, считано от 01.01.2013г. с променено наименование - Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас), редовно призован, се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

         За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, редовно уведомена, няма представител

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА, че с определение в закрито заседание от 09.09.2013г. е отменил протоколно определение, с което е даден ход на устните състезания, допуснал е допълнителна съдебно-икономическа експертиза, като е формулирал конкретни въпроси към вещото лице.

         В изпълнение на тези указания, ответника в молба-уточнение е посочил по всеки пункт по мотивите от определението на съда, касаещо различни данъчни периоди, каква е причината, поради която се констатира различие между крайния резултат за този период и сбора от отказания данъчен кредит по процесните фактури, които са относими към всеки от съответните периоди. Към тази молба-уточнение са представени две копия от електронната система на НАП, в която се извършват регистрации от данните на справките-декларации. В конкретния случай представените данни са за „Джорданс” ЕООД за периода м.09.2010г. и периода м.06.2010г.

         Съдът прецени, че изложените в молбата-уточнени данни отговарят на въпросите, които са зададени към вещото лице, поради което с определение от 02.10.2013г., на основание чл.253 от ГПК отмени свое определение, с което е допусната допълнителна съдебно-икономическа експертиза.

 

         АДВОКАТ М. – Ние явно сме пропуснали нещо, аз съм подвела клиента си и внесохме ние депозит, а всъщност ответникът е бил задължен за това. Искам да бъде възстановен.

         Нямам искания по доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ М. – Нямам искания по доказателствата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представени от ответника справка от електронна система– от дневника за покупки на „Джорданс” ЕООД за м.06.2010г. и м.10.2010г.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ход на устните състезания

         АДВОКАТ М. - Поддържам това, което съм казала досега. Няма какво да допълня.

         Моля да представя писмени бележки в срок.

         ЮРИСКОНСУЛТ М. – Представил съм писмени бележки, които поддържам.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: