ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,11.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На единадесети юни                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 260 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Джорданс” ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника директор на Дирекция „ОУИ” Бургас (съгласно §44, във вр. с §65 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, считано от 01.01.2013г. с променено наименование - Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас), редовно призован, се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

         За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас няма представител

         Явяват се вещите лица С.Б. и С.А..

 

ДОКЛАДВА, че днес в залата постъпи молба от процесуалния представител на жалбоподателя, с която иска делото да бъде отложено за друга дата поради служебната му ангажираност в досъдебно производство с посочен конкретен номер, по описа на Окръжна прокуратура Бургас. В молбата е посочено, че във връзка с образуваната пр.пр. 1198/2013г., касаеща здравословното състояние на обвиняемия, е насрочена комисия за обективно становище на днешната дата в гр.София. Това пък налагало задължителното присъствие на защитника му. Посочва, че ще представи доказателства в следващ момент.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Да се даде ход на делото.

По представената молба – предоставям на съда.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото. За да бъде отложено делото за друга дата, в чл.139, ал.1 от АПК субсидарно приложим по §2 от ДР на ДОПК, е предвидено условие - наличието на непреодолимо препятствие да е както за страната, така и за нейния пълномощник. В случая са наведени твърдения от пълномощника, че той внезапно е възпрепятстван, в качеството на защитник, и което е породило необходимостта днес да се намира в гр.София. Към молбата няма доказателства. Отделно от това няма твърдения и доказателства за наличие на такова внезапно препятствие и по отношение на законния представител на жалбоподателя, поради което съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото.

Воден от горното и на основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че заключенията по съдебно-техническата и съдебно-икономическата експертизи са постъпили на 03.06.2013г. в законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като снема самоличността му както следва:

 

С.Г.Б., 62 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Представила съм експертно заключение, което поддържам.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – На стр.2 от заключението ви, в средата, сте записали, че има дейност разбиване на армиран и неармиран бетон. С каква техника е извършено това и чия собственост е?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – По принцип за разбиването на бетон се използват къртачи, по-точно електрически къртачи. Къртачът е една машина, която се държи в ръка, инструмент, задвижва се с електричество. Няма как да ги видя такива къртачи на „Джроданс”ЕООД. По тяхна информация е работила тяхна техника и тази на изпълнителя, участвали са багер, самосвали и съм описала на стр.5, долу, от заключението си. По въпрос 2, точно как би трябвало да стане събарянето на една такава сграда. Това, което са отчели в акт 19 е, че са използвали комбинирана машина багер с гребло и са го използвали за събиране на отпадъци. Самото разбиване е с къртач, с което разполагат, не мога да кажа изпълнителя дали разполага с такава техника. Осъществих връзка с него, но не ми бяха представени документи, от където да видя с каква техника разполага.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – На стр. 5, долу, „по информация получена от жалбоподателя на двата обекта…”, освен техниката на доставчика, установихте ли какво е правила тази техника, тъй като в договора не е посочено?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Тяхната техника са самосвали, на възложителя техниката са самосвали и багери и в тяхната оборотна ведомост съм проверила, има два багера и доста товарни автомобили, различни марки, за извозване на строителните отпадъци на депото.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – На стр.6, по средата „В разчетната ведомост на „Джорданс” ЕООД фигурира…”,  без да е ясно на какви обекти са работили. От документацията, инструктажи, не може ли да се установи на кой обект са работили тези работници?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Не може да се установи. В офиса на „Джорданс” ЕООД бяха предоставени платежни ведомости, срещу името на работника е посочено длъжността му, колко работни дни има, но не е посочен обекта. Посочила съм, че има багерист, който е работил м.10 - 22 дни, един общ работник, без да е посочено на кой обект са работили. Други документи не са ми представили. Точно къде е работил съответния работник, няма документи.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Няма документи какво е предоставил доставчика? Осъществили ли сте връзка с фирмата?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Осъществих връзка с Е.П. Каза, че трябва да ходи до офиса. После спря да вдига телефона си.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Във връзка с наличната техника и работниците, възможно ли е сам той, сам жалбоподателя, да извърши тези дейности, които са предмет на това дело - разбиването на едната сграда,тъй като е разполагал с техника?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Самият жалбоподател ме информира, че на обекта са работили и двете фирми.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – С техниката, която е разполагал и техниката на „Импулс БГ” ЕООД?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Ако техните работниците, работниците на жалбоподателя, а той има договор с доставчика, в договора е записано, че той е длъжен да работи с негова механизация, на доставчика. Жалбоподателят се е договорил и в крайна сметка участва и с негови машини, но не открих анекс за тази уговорка.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Нямам въпроси към вещото лице.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, в размер равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

Съдът пристъпи към разпит на вещото лице по допуснатата съдебно-икономическа експертиза.

Снема самоличността на вещото лице както следва:

С.В.А., 49 г., неосъждана, води дела с НАП, без родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Поддържам заключението, което съм представила.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Нямам въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС на СЪДА – Написали сте, че техниката е само моторен трион, доставката е на сеч и извоз на дърва. Въпросът е свързан с това, има ли разходи за части за този трион, с какво се задвижва?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Задвижва се с бензин, имаше разходи за гориво в счетоводството на жалбоподателя, но няма как да отдели кое за какво е и те казаха, че не са правили разходи за резервни части.

ВЪПРОС на СЪДА – С какво е ставало извозването?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – За целта се използва работен добитък - магарета, коне.

В документите няма такъв добитък, няма нищо друго освен тези моторен, бензино-моторен трион, нищо друго. Доставчика обеща, че ще дава документи, но той не дойде на срещата в София.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страната, която присъства в залата за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

Подробности ще изложа в писмени бележки, в срок предоставен ми от съда.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение, съгласно Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 14-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 16 дни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: