ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.11.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  тринадесети ноември                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2608  по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПОН 1“ ЕООД представлявано от управителя П.Н., редовно и своевременно призован, не се явява и не се   представлява. 

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ ПРИ ТД НА НАП БУРГАС, редовно и своевременно призован,  изпраща  представител ст.ю.к.Е.Е., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

Съдът докладва, че по делото  с входящ № 12038/13.11.2017 година  е постъпила молба от адв.П.К., процесуален представител на жалбоподателя, с която заявява, че поради служебна ангажираност  не може да присъства в насроченото съдебно заседание. Не възразява да бъде даден ход на делото.

СТ.Ю.К.Е.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от „ПОН 1“ ЕООД, ЕИК 204621743, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.“Зорница“, бл.21, вх.2, ап.5, представлявано от управителя П.Г.П., чрез адвокат П. К. – БАК, против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-336-0267941/30.08.2017г. издадена от П.Г.Ж..- директор на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП - Бургас, с която, на основание чл.186, ал.1, т.1, б. „а“ от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект бар-клуб „Астория Съмър“, находящ се в гр.Бургас, плаж „Атанасовска коса“, стопанисван от „ПОН 1“ ЕООД, ЕИК 204621743 и забрана на достъпа до него за срок от 14 /четиринадесет/ дни.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в нЕ.а тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

Съдът докладва, че с цитираната по-горе молба от адв.К., същата заявява, че поддържа жалбата и моли да бъдат приети като доказателства представените с молбата писмени документи, а именно протоколи за извършени проверки, както и препис на фискален бон за обща стойност от 21,94 лева, издаден на 27.08.2017 година.

СТ.Ю.К.Е.: Оспорвам жалбата. Нямам възражения по доклада. Няма да сочим доказателства. Не възразявам да се приемат представените писмени доказателства.

Съдът намира, че представените с молба вх.№12038/13.11.2017 година от името на процесуалния представител писмени документи са относими към предмета на разглеждане,поради  което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото писмените документи, а именно: препис от протоколи за извършени проверки 7 броя, както и фискален бон за обща сума 21.94 лева, издаден на 27.08.2017г.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

СТ.Ю.К.Е.: Моля да  приемете внесената за разглеждане жалба за неоснователна, тъй като в този търговски обект бар-клуб „Астория Съмър“ е извършена проверка и направена контролна покупка, за която не е издаден фискален бон. Неиздаването на бон води до неправилното отчитане на реализирани обороти, което води  до ощетяване на държавата, тъй като не могат да бъдат определени правилно задълженията. АНО за да предприеме  тази мярка е направил справка в регистрите на НАП, където е констатирал ниски обороти, предвид това къде е местонахождението, както и седящите места реализираните обороти са много ниски, което води до извода, че в това заведение не се отчитат редовно извършените  продажби. В тази връзка АНО е приел, че с налагането на тази мярка за срок от 14 дни ще бъде принуден    да спазва реда, съгласно наредбата на МФ, а също така  и спазване на ЗДДС, но както се вижда дружеството не  е регистрирано по ДДС, но от направените реализации следва да пристъпи към такава  регистрация. Воден от  посоченото моля да постановите решение, с което да потвърдите издадената заповед като законосъобразна, мотивирана и обоснована. Моля да ми бъде присъдено ю.к. възнаграждение.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: