ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 15.11.                                                                              град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                               VІІІ-ми административен  състав       

На петнадесети ноември                           две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2606 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

За жалбоподателя Г.М.Д. - редовно уведомен, се явява  адв. Д. - представя пълномощно.

За ответника - директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юк. И. - представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Г.М.Д. *** против ревизионен акт № Р-02002016009466-091-001/07.07.2017г., издаден от началник сектор „Ревизии” и гл. инспектор по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с решение № 210/28.08.2017г. на директора на дирекция „ОДОП”-Бургас при ЦУ на НАП.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните доказателствената тежест в процеса, съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК, във вр. § 2 от ДР ДОПК.

 

Адв. Д.: Поддържам жалбата. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени  искания.

Юк. И.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените към административната преписка доказателства. Искам да уточним предмета на обжалване. В РА са налице три констатации, докато в жалбата, въпреки че се иска отмяна на целия РА има възражения само относно преотстъпването на данък.

Адв. Д.: Обжалваме изцяло всичко изложени констатации в РА.

Юк. И.: Още едно уточнение желая да направим. В жалбата е записано, че за 2012 г. не е изпълнено условието на чл. 189б, ал. 2, т. 1 ЗКПО, тъй като „телескопичният товарач“ е закупен на лизинг. Такава констатация не видях в РА.

Адв. Д.: Да, станала е грешка с друга жалба. В случая не става дума за „телескопичен товарач“

Юк. И.: Представям и моля да приемете доказателства, удостоверяващи валидността към конкретните дати на квалифицираните ел. подписи, положени в издадените ел. документи /ЗВР, РД и РА/ от длъжностни лица – органи по приходите при ТД на НАП гр. Бургас.  Не на последно място искам да заявя, че не оспорваме специалните условия по чл.167 ЗКПО и чл.189б ЗКПО.

Съдът намира, че с оглед твърденията на жалбоподателя, изложени в жалбата, следва да му укаже да ангажира допълнителни доказателства, включително и да поиска  извършването на съдебно-счетоводна експертиза.

Ето защо и по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени в днешно съдебно заседание.

 

Указва на жалбоподателя, на основание чл. 171, ал.4 апк, че следва да ангажира допълнителни доказателства във връзка с твърденията си в жалбата, включително и извършването на съдебно-счетоводна експертиза с въпроси формулирани в нарочна молба с препис за другата страна, в 7-дневен срок от днес. 

 

Не приключва събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.01.2018 г. от 11,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: