ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 18.12.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  осемнадесети декември                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2605 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ВАСМАР 09“ ЕООД, представлявано от управителя В.В., редовно уведомен, се явява лично и с процесуален представител адв.П., редовно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

 

          ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС, редовно уведомен, не се явява. Изпраща за представител ю.к.М., редовно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

          Явява се вещото лице С.В.А..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

          Ю.К.М.: Да се даде ход на делото.

                  

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                   

 О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 13292/08.12.2017 година  т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Нямаме възражение за изслушване на вещото лице.

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

С.В.А. - на 54 години, българка, български гражданин, неосъждана, с висше икономическо образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Поддържам депозираното заключение.

ВЪПРОС НА АДВ.П.: Експертизата е изчерпателна. Имам един уточняващ въпрос. Активите на дружеството надхвърлят ли пасивите  на дружеството дори и с приспаднато задължение към  НАП?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.:  От така изложеното  разбирам, че не сте посетила счетоводството  на жалбоподателя?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Работила съм само на представени оборотни ведомости от жалбоподателя, едната от които не е приложена по делото. Въпросите са за задължения за пасивите и активите към 22.05.2017г. и  30.11.2017г. По делото има представени оборотни ведомости към 22.05.2017г., а от счетоводството  беше представена и втората такава към 30.11.2017г.  Не съм посетила счетоводството лично, а ми бяха изпратени по имейл.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: Относно погасяването  на овърдрафта - как са осчетоводени задълженията на жалбоподателя към фирма „Вини 77“, която е погасила задълженията. Фирма „Вини 77“ е погасила овърдрафта в размер на 123 000 лева длъжник, по който е  „Васмар 09“, как са осчетоводени?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не съм имало този въпрос, видях  че е извършен превода,  но не съм анлизирала счетоводните записвания.

Ю.К.М.: Оспорвам заключението, тъй като същото се базира на неверни данни, предоставени от жалбоподателя.

АДВ.П.: Моля да приемете експертизата. Във връзка с обстоятелството, че вещото лице не е проверило на място счетоводните документи. Аз представям  документ - справка, изготвена на база на тези данни, които са изпратени от счетоводител. Няма как да бъдат неверни данните, тъй като счетоводната фирма, която обслужва търговеца го е декларирала. Ответната страна не е поставила въпрос на вещото лице, а имаше такава възможност.

Ю.К.М.: От справката не става ясно как е погасено задължението на „Васмар 09“ към „Вини 77“. Декларират  се, че е  погасен овърдрафта,  не  е  посочено по какъв начин. Не става ясно по какъв начин е увеличена см.501 за периода  30.04.2017 г.- 22.05.2017г.

Съдът след като изслуша вещото лице и становището на страните

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението по назначената съдебно-счетоводна  експертиза, изготвена  от вещото лице С.В.А..

На вещото лице С.В.А. да се изплати възнаграждение в размер на 300.00 (триста) лева,съобразно представената справка-декларация.

Съдът намира за относимо към предмета на разглеждане на делото  представената в днешното съдебно заседание  писмена справка от „Васмар №_“ЕООД,  подписана от Х.П., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото писмена справка  на „Васмар 09“ЕООД, подписана от Хр.Петров  в качеството му на упълномощено лице- счетоводител на дружеството.

Ю.К.М.: Управителят  на дружеството е тука и същия би могъл  да обясни как са уредени отношенията с  фирма „Вини 77“ и по какъв начин средсвата  по см. 501 са увеличени, както и  да отговори на въпроса  къде се намира касата на дружеството.

АДВ.П.: Възразявам, не сме своевременно уведомени. Всичко е представено на проверяващите и на вещото лице е не считам, че следва управителя да отговаря на тези въпроси. Аз нямам искания за събиране на  доказателства.

УПРАВИТЕЛЯТ ВЪЛЧЕВ: Нямам възможност да отговоря на тези въпроси. Счетоводителят на фирмата  е запознат с тези въпроси, аз не мога да отговоря.

Ю.К.М.: Би следвало да сте запознат, „Вини 77“ е погасила кредит в размер на 123 000 лв.

АДВ.П.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.М.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.П.: Моля да уважите жалбата, като основателна и доказана. Считам, че от събраните  по делото доказателства и от изслушаната и приета експертиза се установи, че активите на дружество надвишават  пасивите, в това число и с приспадане на задължението. Не е налице разпоредбата на чл.176, ал.4 от ЗДДС. Моля да уважите  жалбата. Представям писмена защита, както и списък на разноските, които моля да присъдите.

Ю.К.М.: Моля да постановите решение, с което да потвърдите  обжлвания акт. Подробни съображения са изложени в решението на директора. Дори и в настоящето производство не установи къде се намира касата на дружеството и какви средства има в нея. В счетоводството не е отразено по какъв начин жалбоподателя е погасил задължението към „Вини 77“, което е погасило овърдрафта към Първа инвестиционна банка. Моля да ми присъдите ю.к.възнаграждение в размер на 500 лв, като правя възражение за прекомерност на възнаграждението на процесуалния представител на жалбоподателя на основание чл.161, ал.2 от ДОПК, тъй като считам, че същото многократно надвишава възнаграждението, съгласно Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

АДВ.П.: Считам възражението за прекомерност за неоснователно, същото е съобразено с Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения и от материалния интерес. Моля да уважите сторените разноски.

Ю.К.М.: Делото не с голям материален интерес и минималния размер по чл.8 от Наредба №1 е 500 лв. Посоченото възнаграждение надхвърля неколкократно посочения минимален размер.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: