ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 16.10.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  шестнадесети октомври                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2605 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ВАСМАР 09“ ЕООД, представлявано от управителя В.В., редовно и своевременно призован, се явява лично и с процесуален представител адв.П., редовно упълномощена с представено в днешното съдебно заседание  пълномощно.

 

          ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС, редовно и своевременно призован, не се явява. Изпраща за представител ю.к.М., редовно упълномощен, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

          Ю.К.М.: Да се даде ход на делото.

                  

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                   

 О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с параграф 2 от ДР ДОПК извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от „ВАСМАР 09“ ЕООД, с ЕИК 200976818, с адрес: с.Чинтулово, общ.Сливен, ул.„***“ № 19 против Акт за дерегистрация по ЗДДС № 200991700856793/22.05.2017г., поправен с Решение за поправка на Акт за дерегистрация по ЗДДС № 200991700856793-П/22.05.2017г., издадени от В.К.Г.на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, ИРМ - Сливен, потвърден с Решение № 203/17.08.2017г. на М.В.Й.- началник отдел „Обжалване“ в дирекция „ОДОП“ Бургас, изпълняващ правомощията на директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите.

Иска се отмяната му изцяло като незаконосъобразен.

 

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докажат съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

               

АДВ.П.- Нямам възражения по доклада. Поддържам жалбата. С оглед събирането на доказателства  представям и моля да приемете справка от счетоводството, от която е видно, че така посочените суми не са коректно определени. Моля да се назначи съдебно-счетоводна експретиза, която да установи финансовото състояние на дружеството, тъй като към датата на съставянето на акта, финансовото състояние не съответства на това, което е определено задължението. Не са проверени всички документи за твърдените факти и обстоятества в оспорения от нас акт. За нас е важно, за  да се устонови към датата на съставяне на акта финансовото състояние.

Ю.К.М.- Не знам в каква качество е издадена справката, която е представена. Оспорвам представеното доказателство по делото. По отношение на жалбата оспорвам жалбата, считам същата за  неоснователна.

Съдът намира за основателно възражението на процесуалния представител на ответната страна по отношение на представената в днешното съдебно заседание справка на „Весмар 09“ ЕООД, тъй като на същата липсват реквизити,  а именно длъжността на лицето, което я издава, съответно печата на дружеството, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТКАЗВА да приеме по делото представената справка от процесуалния представител на жалбоподателя.

АДВ.П.- Ще представим допълнително същата справка в същия вариант, но със съответните реквизити. Моля  справката да остане по делото. Поддържаме искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза с поставения от нас въпроса, на който да отговори  вещото лице: Да установи какво е състоянието  на фирмата към  датата на  издаване на  оспорения от нас акт  22.05.2017 година, когато  е съставен акта,  защото не са ползвани пълните данни на фирмата.

Ю.К.М.- Считам, че този въпрос  е правен. Жалбоподателят  е представил справка към дата 30.04.2017 г. и органът  е работил по данните, които са били предоставени.  Твърди се, че има погасени  вноски към банка.

АДВ.П. -  В счетоводството има такива документи. Съгласно чл.176, т.4 от ЗДДС  считам, че трябва да се установи финансовото  състояние на фирмата.

Съдът счита за основателно  искането на процесуалния представител на жалбоподателя  за назначава на съдебно-счетоводна експертиза, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА по делото съдебно-счетоводна експертиза, като определя петдневен срок  на жалбоподателя за представяне на  въпросите в писмен вид,  на които следва да отговори вещото лице, както и документ за внесен депозит в  размер на 300.00 /триста/ лева за изплащане на възнаграждението на вещото лице.

 След представяне на въпросите същите да бъдат предоставени на ответната страна за становище в тридневен срок, а в случай, че бъдат зададени  въпроси да се внесе депозит в размер на 100.00/сто/ лева  в петдневен срок.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото  и го НАСРОЧВА за 18.12.2017 година от 11:00 часа, за която дата и час страните  се считат за редовно уведомени.

 

          Протоколът изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13:48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

-