ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 09.09.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На девети септември                                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2605 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МАНТУА ИНВЕСТМЪНТ” ООД, редовно уведомен, се представлява от адв.Д.И. с представено по делото пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник РДНСК Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д. с приложено по пълномощно.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Д.Ч..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.     

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

         Инж.Т.Д.Ч. - 66г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам представеното заключение.

 

         Адв.И.: Относно последното изречение в заключението, моля да се направи уточнение - оградата според Вашето заключение не е допустима според кое точно?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В последното изречение в констативната част съм записала, че ОУП одобрен през 2011г., строежът ограда попада в земеделска територия в момента със забрана за промяна на предназначението. Тази ограда не е съвместима със земеделската територия да преминава през средата на територията. Това съм имала предвид.

         Адв.И.: Известни ли са Ви  нормативни актове, които позволят изграждане на ограда без промяна на предназначението на територията?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Такава ограда с височина 2,25м е недопустима. По границата на имота – да, допустимо е да се разположи оградата, но в момента тя преминава през средата на имота. Това е просто една нива, оградата е по средата на нивата, а иначе по принцип оградата е законна.

         Адв.И.: При проектирането не би ли следвало да се съобразява първо фактическото положение?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е за ПУП.

         Юрисконсулт Д: Нямам въпроси.

 

         Съдът към юрисконсулт Д:

         Предвид мотивите на процесната заповед, трети абзац, „…с настоящото си местоположение противоречи на предстоящото градоустройствено планиране на имота” - Какво е предстоящото градоустройствено планиране на имота?

         Юрисконсулт Д: Вероятно началникът е имал предвид новообразувани имоти. Нямаме данни за предстоящо градоустройствено планиране.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е земеделска земя. По ОУП територията със забрана промяна на предназначение е оцветена с червено. Предстоящо градоустройствено планиране няма как да се случи.

 

         Съдът като взе предвид изготвеното експертно заключение на вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице, за чието изготвяне следва да се заплати възнаграждение в размер на 200 лева изцяло от внесения депозит.

 

         Адв.И.: Няма да соча други доказателства.

         Юрисконсулт Д: Да се приключи събирането на доказателства.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв. И.: Моля да бъде отменен оспорвания от нас административен акт. В хода на неговото изготвяне са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, както при събиране, така и при оценката на доказателствата и фактическата основа за неговото издаване не  съществува.

На второ място, съществено е нарушен материалният закон, като са подвеждани по несъществуващи основания на закона неправилно и неясно възприетите от административния орган факти, което е довело до напълно различни от смисъла на сочените от заповедта разпоредби и изводи. Посоченият като незаконен строеж, който първо е допустим и изграден в съответствие с нормативната база към датата на изграждането му, на второ място и към момента според съществуващата Наредба № 19/25.10.2012г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им, е напълно допустимо да се изграждат както огради, така и други постройки в земеделските земи при спазването на съответните законови разпоредби. В този смисъл оградата като вид строеж не е недопустима или нетърпима с оглед на съществуваща нормативна уредба. Няма и правна възможност с последващи промени в законодателната база да се охарактеризират заварени строежи като незаконни при положение, че теса били напълно законни към момента на изграждането им.

На следващо място административният орган посочва и факти, които не съществуват или неправилно тълкува съществуващи факти, като твърди, че строежът е изграден без строително разрешение (такова съществува), както и че той противоречи на предвиждания на бъдещ план, при положение че дори наличен към тази земеделска територия не съществува. От една страна няма ПУП на предвижданията, на който строежа да противоречи. От друга страна няма такива бъдещи предвиждания, на които завареният строеж да противоречи. В този смисъл освен неправилно посочване на приложимите материални разпоредби, на които се основава акта и мотивите на органа за издаването на самия акт са крайно неясни и не дават възможност на засегнатия субект ясно да се ориентира какво точно има предвид органа и поради това, освен нарушение на материалните разпоредби с неправилното им тълкуване, съществено са нарушени административно-производствените правила.

Моля в този смисъл, като страдащ от множество пороци, незаконосъобразният административен акт да бъде отменен.

 

Юрисконсулт Д: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и потвърдите заповедта на началника на РДНСК като правилна и законосъобразна.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: