ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 04.12.                                                                       град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  четвърти декември                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

Административно дело номер 2604 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

                                                                                                                       

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ М.И.Р., редовно  и своевременно призован, не се явява. За него се явява процесуален представител  адв.Х., с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ П.И.К.- НАЧАЛНИК СЕКТОР РУ НАСЕБЪР КЪМ ОД НА МВР БУРГАС, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Х.: Да се даде ход на делото.

         

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, порадикоето

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от М.И.Р., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез адвокат Хр. Х. от АК - Сливен, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0304-000561/23.08.2017г., издадена от П.И.К., на длъжност началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, упълномощен със заповед № 251з-209/18.01.2017г., с която на М.И.Р., ЕГН **********, с постоянен адрес:*** е наложена принудителна административна мярка „ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ППС ЗА СРОК ОТ 11 МЕСЕЦА“.

Иска се отмяна на оспорената заповед.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт

Указвана ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на последното заседание в настоящата съдебна инстанция.

АДВ.Х.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада. Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Х.: Основното ни искане е за намаляване на срока на мярката за прекратяване на регистрацията, тъй като административния орган е сложил максималния срок от 11 месеца, а минималния срок е 6 месеца. За да пристъпи  към тази санкция би следвало да се мотивира, защо е приел такава към максималния срок, но няма мотиви защо е решил така да се наложи максималната мярка. С жалбата беше  приложен акт за раждане на дете, което той е припознал, живее на съпружески начала и автомобила ще е нужен на съпругата му. Първоначално искахме да се намали срока на мярката в минималния срок от 6 месеца, обаче аз сега устанавих,  че Началник сектор при РУ Несебър е упълномощен със заповед от 18.01.2017 година. Тази заповед не съм я виждал, тя само е цитирана в ПАМ. Предполагам, че заповедта е от директора на ОД на МВР Бургас. Тази норма от ЗДвП е от 21.01.17 година -  прекратяване на регистрация по ал.171, т.2а. Заповедта, която е издадена за упълномощаване на административен органа е от 18.01.2017г., т.е. преди да съществува тази правна норма и би следвало след като е приет нов нормативен акт или нова правна норма, би следвало тогава да  възникнат тези правомощия да издават ПАМ. Аз считам, че в случая заповедта е нищожна. По тази правна норма - чл.171, т.2а, ответника не е бил управомощен, тъй като тя не е съществувала. Моля да отмените  ПАМ като нищожна,тъй като  е издадена от лице, което няма права да  налага  ПАМ по чл.171, т.2а или алтернативно да намалите  срока в минимално предвидения,  а именно 6 месеца.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:11 часа.

 

     

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: