ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На тринадесети ноември                        две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С. А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2603 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 15:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.П.П., редовно уведомен, се явява лично. Представлява се от адвокат Р., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Я.Г.К. – младши полицейски инспектор при Районно управление – гр. Несебър при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно уведомен, се явява лично.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ Р.: Нямам възражения, считам, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ К.: Не възразявам да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на С.П. ***, против заповед за задържане на лице рег. №304-зз-992/12.08.2017 г., издадена от Я.Г.К. – на длъжност младши полицейски инспектор при Районно управление – гр. Несебър, ОД на МВР – гр. Бургас, с която на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗМВР е заповядано задържане за срок от 24 часа на лицето С.П.П. в помещение за временно задържане на Районно управление – гр. Несебър, с искане за отмяна на заповедта като незаконосъобразна, издадена в нарушение на процесуалния и материалния закон.

 

АДВОКАТ Р.: Поддържам жалбата в цялост.

Моля да  се допусне разпит на издателя на процесната заповед и съдът да изслуша моя клиент, за да изложи той пред съда непосредствено своята версия.

ОТВЕТНИКЪТ К.: Не съм прочел жалбата, не съм запознат със съдържанието й. Няма проблем, мога да разкажа за случая.

Аз нямам проблем да се изслуша жалбоподателя.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорената заповед по опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда – л. 2 от материалите по делото.

 

Съдът като намери за основателно искането на адвокат Р., по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА отговори от ответника на въпроси, поставени от процесуалния представител на жалбоподателя по реда на чл. 176 ГПК и изслушване на жалбоподателя по делото.

 

АДВОКАТ Р.: Представям и моля да приемете заверен препис от протокол от съдебно заседание, проведено на 29.09.2017 г. по НАХД № 1793/2017 г. по описа на Несебърски районен съд. Същото представям и моля да го приложите по делото, тъй като при евентуални разминавания с показанията, дадени в настоящото производство, следва същите да не бъдат кредитирани като противоречиви и съответно съдът да направи преценка на това обстоятелство.

 

С оглед изложеното от адвокат Р. и представените доказателства съдът намира, че следва да приложи към делото представения протокол в заверен препис, да предостави възможност на ответника да се запознае с този протокол, с жалбата, всички представени по делото от Районно управление – гр.Несебър писмени документи и да организира защитата си, като даде обяснения по реда на чл. 176 от ГПК в следващо съдебно заседание.

Съдът констатира, че по делото не е представена в пълнота преписката по издаване на заповедта. Липсват данни за компетентността на органа като такъв в качеството на полицейски инспектор, който е издал заповедта, сведения, обяснения по случая, събрани в производството, приключило с оспорваната заповед, или в хода на досъдебно производство. Поради това намира, че следва да даде указания на ответника да попълни делото с необходимите писмени документи в тази насока.

Воден от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото протокол от съдебно заседание, проведено на 29.09.2017 г. по НАХД № 1793/2017 г. по описа на Несебърски районен съд.

УКАЗВА на ответника задължението и му предоставя възможност в едномесечен срок от днес да представи по делото в заверен препис и в пълнота цялата преписка по издаване на оспорената заповед за задържане на лице рег. №304-зз-992/12.08.2017 г., съдържаща доказателства, удостоверяващи компетентността на лицето, издало оспорената заповед, съставени по случая докладни записки, заявления, сведения на преки очевидци и други, и ако е образувано досъдебно производство всички такива относими приложени по него документи във връзка с наложената на С.П.П. принудителна административна мярка – задържане  за срок от 24 в помещение за временно задържане на Районно управление – гр. Несебър на дата 12.08.2017 г., включително постановени прокурорски актове по случая, ако са налице такива.

 

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя на основание чл. 163, ал. 3 АПК, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА  на ответника, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

АДВОКАТ Р.: С оглед на това, че ще водим друго съдебно заседание, считам че е целесъобразно да бъдат разпитани едновременно жалбоподателят и ответникът в следващо съдебно заседание.

 

Като намери искането на адвокат Р. за основателно,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

УВАЖАВА искането на адвокат Р. за изслушване на жалбоподателя в следващо съдебно заседание, на което ще даде обяснения ответникът.

 

АДВОКАТ Р.: Нямам други искания на този етап.

ОТВЕТНИКЪТ К.: Нямам други доказателствени искания.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.02.2018 г. от 14:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени на основание чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: